Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Pembrolizumab jako terapia drugiej linii dla zaawansowanego raka urotelialnego ad 8

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Szacowany odsetek pacjentów z odpowiedzią trwającą co najmniej 12 miesięcy wynosił 68% w grupie pembrolizumabu w porównaniu do 35% w grupie otrzymującej chemioterapię. Wyniki były podobne w populacji pacjentów, u których nowotwór PD-L1 łączył dodatni wynik 10% lub więcej. Szczegóły podano w tabeli S4 i na rysunku S3 w dodatkowym dodatku. Zdarzenia niepożądane
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane w populacji leczonej. Zdarzenia niepożądane, które badacze uznali za związane z leczeniem, wystąpiły u 60,9% pacjentów leczonych pembrolizumabem, w porównaniu z 90,2% pacjentów otrzymujących chemioterapię ( Tabela 2). Zdarzenia związane z leczeniem w stopniu 3., 4. lub 5 były rzadsze w grupie pembrolizumabu niż w grupie chemioterapeutycznej (15,0% w porównaniu do 49,4% pacjentów), podobnie jak w przypadku przerwania terapii związanej z leczeniem (5,6% vs. 11,0 %). Jeden pacjent leczony pembrolizumabem zmarł na związane z leczeniem zapalenie płuc. Trzy inne zgony w grupie pembrolizumabu zostały przypisane przez badaczy do badania leczenia, w tym jednej śmierci związanej z niedrożnością dróg moczowych, jednej śmierci związanej ze złośliwym postępem nowotworu i jednej śmierci o nieokreślonej przyczynie. W grupie z chemioterapią zgony związane z leczeniem były związane z posocznicą (u dwóch pacjentów), wstrząsem septycznym (w jednym) i nieokreśloną przyczyną (w jednym).
Najczęstszymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z leczeniem w dowolnym stopniu były świąd (19,5% pacjentów), zmęczenie (13,9%) i nudności (10,9%) w grupie pembrolizumabu i łysienie (37,6%), zmęczenie (27,8%), i niedokrwistość (24,7%) w grupie chemioterapii (Tabela 2). Nie było żadnych zdarzeń związanych z leczeniem w stopniu 3., 4. lub 5, które wystąpiły z częstością 5% lub więcej w grupie pembrolizumabu. W grupie otrzymującej chemioterapię zdarzeniami związanymi z leczeniem w stopniu 3., 4. lub 5 z częstością 5% lub większą była neutropenia (13,3%), zmniejszona liczba neutrofilów (12,2%), niedokrwistość (7,8%), neutropenia z gorączką ( 7,1%) oraz zmniejszona liczba białych krwinek (5,1%). Podsumowanie wszystkich zdarzeń niepożądanych o częstości występowania 5% lub więcej, niezależnie od tego, czy zostały one przypisane leczeniu przez badacza, podano w tabeli S5 w dodatkowym dodatku.
Działania niepożądane będące przedmiotem zainteresowania w odniesieniu do pembrolizumabu, niezależnie od tego, czy zostały one przypisane badanemu przez badacza, przedstawiono w Tabeli 2. Jedyne przypadki stopnia 3., 4. lub 5 stopnia obserwowano u dwóch lub więcej pacjentów, którzy leczono pembrolizumabem były zapalenie płuc (2,3% pacjentów), zapalenie okrężnicy (1,1%) i zapalenie nerek (0,8%); wystąpiło tylko jedno zdarzenie 5 stopnia (0,4%), które było zapaleniem płuc.
Dyskusja
W tym randomizowanym badaniu III fazy z udziałem pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym, które rozwijały się podczas lub po chemioterapii opartej na platynie, pembrolizumab powodował znacząco dłuższe całkowite przeżycie – o około 3 miesiące – niż wybór badanego leku przez paklitaksel, docetaksel lub winfluninę (10,3 miesiąca vs. 7,4 miesiąca). Pembrolizumab miał lepszy profil bezpieczeństwa niż chemioterapia. Korzyści pembrolizumabu w porównaniu z chemioterapią obserwowano w całej populacji, a także w populacji kopriicznej pacjentów, u których PD-L1 nowotworu łączył dodatni wynik 10% lub więcej.
Całkowitą korzyść z przeżycia w przypadku pembrolizumabu obserwowano w niemal wszystkich badanych podgrupach i był on podobny, niezależnie od wyboru chemioterapii przez badacza
[przypisy: wital gołdap, jerzy mazgaj, poradnia hematologiczna czym się zajmuje ]

Tags: , ,

No Responses to “Pembrolizumab jako terapia drugiej linii dla zaawansowanego raka urotelialnego ad 8”

 1. Tymoteusz Says:

  [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu leczenie dzieci[...]

 2. Kornel Says:

  ja nigdy nie miałam problemów dermatologicznych

 3. Mr. Spy Says:

  [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psychoterapeuta lublin[...]

 4. Vortex Says:

  Mój mąż ma dużo papryki w swojej diecie

 5. Flakes Says:

  [..] Artukul zawiera odniesienia do tresci: marketing medyczny[...]

 6. Marbles Says:

  A ja dostałam zapalenia oskrzeli z powodu przebywania z osobami palącymi.

Powiązane tematy z artykułem: jerzy mazgaj poradnia hematologiczna czym się zajmuje wital gołdap