Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Wbrew dawniej rozpowszechnionemu pogladowi, przewlekla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wbrew dawniej rozpowszechnionemu poglądowi, przewlekła postępu- jąca gruźlica płuc może rozpoczynać się nagle, ostro wśród zupełnego zdrowia. Taki początek spostrzega się często. Zatem ostry początek cechuje nie tylko ostre postaci gruźlicy płuc kończące się w kilka tygodni lub miesięcy śmiercią, ale może być objawem gruźlicy prze- wlekłej. Gruźlica płuc rozpoczyna się wtedy w jednych przypadkach dre- szczami, wysoką gorączką i bólami gardła z zaczerwienieniem migdałków przypominając ostre ich zapalenie (tonsiIIitis acuta). W innych przy- padkach ostry początek choroby objawia się wysoką gorączką, silnym osłabieniem, bólami w członkach i mięśniach i nierzadko uporczywym kaszlem łudząco przypominając – na to zwrócił uwagę już dawno Alfred Sokołowski – grypę, za którą nieraz mylnie bierze chotobę chory i lekarz. Taki początek spotyka się często zwłaszcza u osób stykających się zawodowo z chorymi na gruźlicę (wśród person,elu szpitalnego, stu- dentów medycyny itd.). Przewlekła postępująca gruźlica płuc może roz- począć się także w postaci klinicznej, przypominającej ostre zapalenie płuc odoskrzelowe lub krupowe a także często nawracający o ostry nieżyt oskrzeli lub ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy, przebiegający z gorączką. W materiale 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie na 109 wczesnych nacieków było bez żadnych dolegliwości 54,1 %, zatem przeszło połowa. Najczęstszym objawem świeżego nacieku wczesnego było ogólne osłabienie a następnie kłucie w boku, kaszel, stany podgorączkowe, rzadziej poty nocne. W jednym przypadku początkowymi objawami było krwioplucie i w jednym go- rączka do 40° C, która trwała kilka dni (Zdzisław Mromiński). Jeżeli początek przewlekłej postępującej gruźlicy płuc przebiega z gorączką, to ma ona Zwykle tor ciągły a po kilku dniach l ub tygo- dniach, zależnie od rozmiaru i zjadliwości wczesnego nacieku, zaczyna przybierać tor zwalniający, coraz wyraźniejszy w miarę serowacenia nacieku. Gdy zacznie już tworzyć się jama, gorączka staje się przerywana, a w miarę oczyszczania się jamy wahania ogólnej ciepłoty ciała coraz zmniejszają się, aż wreszcie nastaje stan podgorączkowy, trwający rozmaicie długo. [więcej w: , Depilacja laserowa, rehabilitacja, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Wbrew dawniej rozpowszechnionemu pogladowi, przewlekla

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Duże kilaki mózgu dają objawy takie same jak guzy mózgu. Tylko zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym umożliwiają rozpoznanie. 4. Kiła naczyniowa (lues vascularis) jest cierpieniem częstym. Wskutek zmian w naczyniach dochodzi do rozlicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. W obrazie neurologicznym stwierdzamy często absolutną sztywność źrenic, znacznie rzadziej sztywność odruchową, dalej porażenia poszczególnych nerwów czaszkowych, wresz- oie zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym: pleocytoza aż do kilkuset komórek, nie- znaczne zwiększenie białka, Nonne-Apelt +, dodatni odczyn Wassermanna w wyż- szych stężeniach, dodatnie odczyny kłaczkujące przy średnich stężeniach roztworów koloidowych itd. Sprawa rozpoczyna się zazwyczaj od zwiastunów w rodzaju neu- rastenii, po czym przeważnie dochodzi do udaru, który pozostawia zmiany ognis- kowe. Mogą się one cofnąć w dużym stopniu pod wpływem usilnego leczenia. Pozo- staje jednak z zasady pewien stopień otępienia, które z biegiem czasu może narastać wraz z innymi objawami zespołu psychoorganicznego. W przeciwieństwie do pora- żenia postępującego chorzy wykazują, nawet przy daleko posuniętym otępieniu, po- czucie choroby psychicznej, mimo że równocześnie wykazują błogostan. Niektóre postacie kiły naczyniowej mogą przebiegać bez napadów apoplektycznych. Rozpo- czyriają się one pówoli i prowadzą stopniowo do ubytków psycheorganicznych. W przypadkach tych czasem mowa przypomina dyzartrię paralityczną albo staje .się podobna do zaburzeń mowy przy porażeniu opuszkowym. Przeważnie i w tej postaci można znaleźć lżejsze objawy ogniskowe. Niektórzy mówią tu o pseudoparalysis luica. Z powikłań epigenetycznych najczęściej spotykamy majaczenie, rzadziej splątanie, nierzadko też zespoły z kręgu schizofrenicznego i cyklofrenicznego. Zamroczenie rystępuje dość rzadko, jeszcze najczęściej w napadach padaczkowych, które mogą występować przy wszystkich postaciach lkiły mózgu. . 5. O padaczce kiłowej mówimy wówczas, gdy obok napadów padaczkowych nie stwierdzamy nic, prócz najwyżej zaburzeń ze strony źrenic, no i oczywiście zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym. Równoważniki są tu zresztą rzadkością, naj- częściej występują duże napady padaczkowe. Leczenie swoiste często daje wylp- czenie. Padaczka kiłowa często występuje na tle kiły wrodzonej, 6. Spotykane w piśmiennictwie określente psychosis tabica nie jesvbardzo ścisłe. Albo chodzi tutaj o zaburzenia organiczne, które są oczywiście pochodzenia mózgo- wego, albo o nawarstwienia epigenetyczne, które mogą wikłać wszelkie zakażenia włącznie z kiłowym. Przy stawianiu tego rodzaju rozpoznania nie należy poza tym zamykać oczu na możliwość innych jeszcze czynników chorobotwórczych, które mogą zachodzić w ustroju chorego na wiąd rdzenia, jak alkoholizm, sprawy nerkowe, za- burzenia krążenia, urazy itd. [patrz też: , rehabilitacja, gabinet ginekologiczny, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

« Previous Entries