Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Duze kilaki mózgu daja objawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Duże kilaki mózgu dają objawy takie same jak guzy mózgu. Tylko zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym umożliwiają rozpoznanie. 4. Kiła naczyniowa (lues vascularis) jest cierpieniem częstym. Wskutek zmian w naczyniach dochodzi do rozlicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. W obrazie neurologicznym stwierdzamy często absolutną sztywność źrenic, znacznie rzadziej sztywność odruchową, dalej porażenia poszczególnych nerwów czaszkowych, wresz- oie zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym: pleocytoza aż do kilkuset komórek, nie- znaczne zwiększenie białka, Nonne-Apelt +, dodatni odczyn Wassermanna w wyż- szych stężeniach, dodatnie odczyny kłaczkujące przy średnich stężeniach roztworów koloidowych itd. Sprawa rozpoczyna się zazwyczaj od zwiastunów w rodzaju neu- rastenii, po czym przeważnie dochodzi do udaru, który pozostawia zmiany ognis- kowe. Mogą się one cofnąć w dużym stopniu pod wpływem usilnego leczenia. Pozo- staje jednak z zasady pewien stopień otępienia, które z biegiem czasu może narastać wraz z innymi objawami zespołu psychoorganicznego. W przeciwieństwie do pora- żenia postępującego chorzy wykazują, nawet przy daleko posuniętym otępieniu, po- czucie choroby psychicznej, mimo że równocześnie wykazują błogostan. Niektóre postacie kiły naczyniowej mogą przebiegać bez napadów apoplektycznych. Rozpo- czyriają się one pówoli i prowadzą stopniowo do ubytków psycheorganicznych. W przypadkach tych czasem mowa przypomina dyzartrię paralityczną albo staje .się podobna do zaburzeń mowy przy porażeniu opuszkowym. Przeważnie i w tej postaci można znaleźć lżejsze objawy ogniskowe. Niektórzy mówią tu o pseudoparalysis luica. Z powikłań epigenetycznych najczęściej spotykamy majaczenie, rzadziej splątanie, nierzadko też zespoły z kręgu schizofrenicznego i cyklofrenicznego. Zamroczenie rystępuje dość rzadko, jeszcze najczęściej w napadach padaczkowych, które mogą występować przy wszystkich postaciach lkiły mózgu. . 5. O padaczce kiłowej mówimy wówczas, gdy obok napadów padaczkowych nie stwierdzamy nic, prócz najwyżej zaburzeń ze strony źrenic, no i oczywiście zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym. Równoważniki są tu zresztą rzadkością, naj- częściej występują duże napady padaczkowe. Leczenie swoiste często daje wylp- czenie. Padaczka kiłowa często występuje na tle kiły wrodzonej, 6. Spotykane w piśmiennictwie określente psychosis tabica nie jesvbardzo ścisłe. Albo chodzi tutaj o zaburzenia organiczne, które są oczywiście pochodzenia mózgo- wego, albo o nawarstwienia epigenetyczne, które mogą wikłać wszelkie zakażenia włącznie z kiłowym. Przy stawianiu tego rodzaju rozpoznania nie należy poza tym zamykać oczu na możliwość innych jeszcze czynników chorobotwórczych, które mogą zachodzić w ustroju chorego na wiąd rdzenia, jak alkoholizm, sprawy nerkowe, za- burzenia krążenia, urazy itd. [patrz też: , rehabilitacja, gabinet ginekologiczny, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Duze kilaki mózgu daja objawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W pomyślnych warunkach wczesna jama może się zabliźnić, przewa- .żnie jednak pozostaje i staje się źródłem szerzenia się sprawy chorobowej na zdrowe części tego samego płuca w kierunku od szczytu ku podstawie .a także drugiego płuca. Szerzenie się następuje przeważnie w postaci nawałów przerzutowych drogą oskrzeli. W ten sposób powstają suchoty płuc o ostrym przebiegu (ostre zapalenie serowate płuc, pneumonia caseosa acuta] lub o przebiegu przewlekłym (suchoty płuc pospolite, phthisis pulrrumurn communis). Jeżeli w ustroju szybko powstaną dostateczne siły obronne, to naciek wczesny może pozostawać bez zmiany nawet latami. Jest to “naciek wczesny odosobniony” Assamana (infiltratio praecox isolata). T-aki naciek przy załamaniu się ustroju może także serowacieć, a wten- czas może wytworzyć się “jama płucna odosobniona” (caverna pulmorus isolata). Taka jama może pozostawać w płucu przez długie lata bez szkody dla ustroju, ale może też w razie osłabienia chorego stać się źródłem przewlekłych postępujących suchot płucnych. W przypadkach wczesnego nacieku, który jest pierwszym ogniskiem suchotniczym, najdokładniejsze badanie radiologiczne nieraz nie wy- krywa prócz niego żadnych zmian w płucu, w innych natomiast przy- padkach stwierdza się drobne blizenki w szczycie płucnym. Jak jednak przekonał się Redeker na bardzo licznych chorych, obserwowanych długo, nie wiodą one do suchot płuc. Statystyki innych ftizjologów także dowo- dzą, że suchoty płuc rozwijają się z czasem zaledwie mniej więcej w 7% przypadków zmian szczytowych. Lecz także w części tych przypadków suchoty płuc według Redekera powstają nie z gruźlicy szczytowej, lecz z nacieku wczesnego. Mianowicie pierwotną zmianą w płucu w tych przy- padkach często jest naciek wczesny, ogniska zaś szczytowe powstają do- . piero następowo drogą wysiewu oskrzelowego z rozpadającego się na- cieku. Przemawiają za tym stosunkowo duże rozmiary takich ognisk szczytowych oraz zmienność ich wielkości, zależna od obecności zapalenia okołoogniskowego i jego cofania się. Cech tych nie mają stare ogniska krwiopochodne, przekształcone już w blizny i dlatego nieczynne. Ta „późna gruźloca szczytowa” (tuberculosis puLmonum apicaLis tarda) może wieść także do suchot płuc: ognisko szczytowe w razie zała- mania się sił odpornościowych ustroju może zserowacieć i dawać począ- tek postaci postępującej przewlekłej gruźlicy płuc, zwanej “suchotami płuc rozpadowo-włóknistymi” (phthisis puLmonum uLcerosofibrosa chronica). W tych rzadkich przypadkach ognisko szczy- towe nie jest jednak zmianą pierwotną, gdyż pochodzi z nacieku wcze- snego. Słowem w przeciwieństwie do dawniejszych pojęć gruźlica szczytowa wiedzie do pospolitych suchot płuc i ma zazwyczaj przebieg łagodny. Natomiast prze- wlekła postępująca gruźlica płuc rozpoczyna się poza szczytami płuc i ma wyraźną skłonność do rozsiewania się drogą „śródprzewodową”. Tak się przedstawia, zdaniem nowoczesnych klinicystów, patogeneza odosobnionej gruźlicy płuc stanowiącej, według Rankego, trzeciorzędny okres gruźlicy płuc. [przypisy: , rehabilitacja, korekcja wzroku, ortodonta ]

Comments Off

« Previous Entries