Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Kaszlu w poczatkowym okresie nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kaszlu w początkowym okresie nie ma albo bywa on bardzo nie- znaczny, z czasem coraz częstszy, początkowo suchy, później z plwociną śluzową: W okresie biernych przekrwień oraz dołączających się nieżytów oskrzeli, zwłaszcza zaś gdy już powstaną rozszerzenia oskrzeli, chorzy wy- krztuszają obfitą plwocinę śluzowo-ropiastą, niekiedy podbarwioną krwią. Częstym objawem, zwłaszcza w późniejszych okresach, bywa krwioplucie, rzadziej, szczególnie w początkowym okresie – krwotok płucny. Objaw ten przez dłuższy czas może być jedynym objawem klinicznym. Częstość krwioplucia bywa rozmaita: mogą mijać tygodnie i miesiące bez krwioplucia, lecz tylko wyjątkowo de bywa go wcale w toku przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej rozlanej. Krwioplucie następuje zwykle po wy- siłku fizycznym, w przeciwieństwie do pospolitych suchot płuc, w któ- rych krwioplucie często powstaje bez widocznej przyczyny zewnętrznej i zależy przeważnie od postępu sprawy rozpadowej. Przyczyną krwio- plucia w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej bywa najczęściej znaczne prze- krwienie bierne. Krwioplucie może jednak pochodzić także z rozszerzo- nych, nowoutworzonych naczyń krwionośnych, otaczających blizny gru- źlicze. W późniejszym okresie gruźlicy płuc włóknistej rozlanej, gdy tworzą się już jamy, krwotoki mogą powstawać wskutek pękania przebie- gających w nich naczyń krwionośnych. Krwioplucie trwa zwykle kilka dni. Krwotoki przebiegają zazwyczaj bez gorączki nawet w późniejszych okresach, gdy są jamy. Zatem są to krwotoki płucne zimne. Brak gorączki zależy od tego, że jamy w tej postaci nie zawierają mas se- rowatych. Wobec tego krwotoki płucne najczęściej nie wywołują także świeżych ognisk gruźliczych, przeciwnie niż to bywa w pospolitych sucho- tach płuc, ani wyraźniejszych zaburzeń, prócz przemijającego osłabienia. Po krwotoku nie bywa powiększenia ilości plwociny, nowych zmian fi- zycznych w zakresie płuc i w obrazie rentgenowskim. [hasła pokrewne: , gabinet ginekologiczny, bielizna damska sklep internetowy, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna damska sklep internetowy’

Kaszlu w poczatkowym okresie nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Redeker zalicza naciek powstający na tle samozakażenia do nacieku “późnego” (infilratio tuoerculosa tarda), uznając za naciek wczesny tylko taki, który powstaje w płucu wskutek zakażenia dodatkowego z ze- wnątrz. Zatem naciek późny Redekera jest jednoznaczny z tymi na- ciekami, które powstają na tle wysiewów odoskrzelowych z nacieku wczesnego. W przeciwieństwie do nacieku wczesnego, naciek późny nie powstaje, według Redekera, w niezmienionej tkance płucnej, lecz w miąższu płucnym już stwardniałym od dłuższego czasu, najczęściej w pobliżu górnego bieguna wnęki (regio intercleidohilaris). Skłonność do serowacenia wszystkich nacieków wtórnych powstają- cych na tle wysiewów odoskrzelowych z nacieku wczesnego oraz na tle aspiracji mas serowatych z jam gruźliczych jest znaczniejsza niż nacieku wczesnego. Los wczesnego nacieku bywa różny. Naciek, nawet bardzo duży, może zupełnie się cofnąć – nieraz szybko, zwłaszcza u dzieci. Bywa to szczególnie wtedy, gdy głównym składnikiem nacieku jest zapalenie okołoogniskowe. O wiele częściej naciek, nawet niewielki, utrzymuje się bez zmiany tygodniami a nawet miesiącami i dopiero wtenczas wsysa się. W obu wypadkach po nacieku może nie pozostać żadnego śladu albo w razie zwłóknienia i zabliźnienia pozostaje nieznaczna ilość tkanki bliznowatej (tzw. pola stwardnienia Redekera), która może ulegać zwapnieniu, co bywa zresztą rzadko. Najczęściej ognisko gru- źlicze stanowiące jądro wczesnego nacieku serowacieje. Wielka skłon- ność do serowacenia i rozpadu jest, znamienną cechą nacieku wczesnego, w przeciwieństwie do nacieków dookoła ogniska pierwotnego i zespołu pierwotnego. Takie zejście rozstrzyga o dalszym przebiegu choroby. Mianowicie masy serowate po rozpuszczeniu się mogą ulec wessaniu albo po rozpulchnieniu przebić się do oskrzela. Wtenczas wytwarza się jama gruźlicza (caverna tuberculosa). Może ona powstawać nawet w bli- znowaciejącej tkance płucnej. Jama może wytworzyć się już bardzo wcześnie – w parę tygodni, a nawet po kilku dniach od początku cho- roby. Jamy powstałe z wczesnego nacieku nazywamy jamami wczesnymi (caverna tubercuiosa praecox), w odróżnieniu od jam późnych (caverna tuberculosa tar da), które tworzą się w dalszym prze- biegu suchot płuc. [podobne: , bielizna damska sklep internetowy, Studnie głębinowe, dentysta Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries