Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Jeszcze w erze przedrentgenowskiej na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeszcze w erze przedrentgenowskiej na długo przed Assmannem i Redekerem odzywały się głosy, że pierwsze objawy przewlekłej postę- pującej gruźlicy płuc dorosłych pojawiają się nierzadko w okolicy pod- obojczykowej (Laennec, Grancher i inni). Z dumą należy tutaj wspomnieć naszego rodaka Kazimierza Dtuskieqo, który w r. 1904, a więc o wiele lat przed Assmannem opierając się tylko na badaniach podstawowymi metodami fizycznymi zauważył, że suchoty płuc u dorosłych nie zawsze zaczynają się w szczytach płuc. “U wielu chorych” – pisał Dluski – dostrzegliśmy, że główne ogniska mieszczą się w prawym płucu z tyłu na przestrzeni od grzebienia do połowy łopatki. a w lewym płucu od przodu w drugim i trzecim międzyżebrzu w bliskości mostka. Chorzy z ogniskami tak umiejscowionymi stanowili 25% ogółu naszych pacjen- tów, a nawet 34%, jeśli usuniemy chorych III okresu (Turban), w któ- rym zazwyczaj rysunek ognisk przestaje być wyraźny z powodu ich zle- wania się. Ilość ta zatem jest bardzo znaczna. Ogniska te występują bądź oddzielnie, bądź jednocześnie u tego samego chorego. Kładziemy nacisk jeszcze na to, że w przypadkach, o których mowa, szczyty były albo pra- widłowe, albo bardzo mało zajęte, podczas gdy we wspomnianych ogni- skach były już objawy daleko posuniętej sprawy”. Pomimo nowych zdobyczy w zakresie powstawania suchot płuc, wielu anatomo-patologów utrzymuje nadal, że suchoty płuc dorosrych powstają z ognisk szczytowych. Ich zdaniem, ogniska te zwykle się goją na wzór pierwotnej zmiany gruźliczej. Jeżeli wygojenie nie nastąpi, to ognisko rozmięka i przy rozsiewaniu materiału zawierającego prątki może wieść do świeżych nacieków sadowiących się najczęściej poniżej obojczyka. Są to właśnie nacieki, nazwane przez Assmanna “naciekami wczesnymi”, a uznane przez Reilekera za początek pospolitych suchot płuc. Zatem naciek wczesny podobojczykowy jest, zdaniem tych anatomo- patologów, zmianą późniejszą, powstającą na tle gruźlicy szczytowej, która bardzo często uchodzi uwagi rentgenologów, ogniska bowiem szczy- towe są nieraz przykryte przez cień pierwszego żebra. W ten sposób godzą anatomo-patolodzy teorię odszczytowego pochodzenia suchot płuc z nowszymi zdobyczami klinicznymi, uzyskanymi metodą radiologiczną. [przypisy: , psycholog Kraków, olejek kokosowy, bielizna nocna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘bielizna nocna’

Jeszcze w erze przedrentgenowskiej na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przeciwieństwie do nikłych objawów opukowych i osłuchowych, już we wczesnym okresie nacieku można nieraz stwierdzić prócz go- rączki nieznaczne przyśpieszenie opadania krwinek (do 12-18 mm i więcej) oraz niewielkie przesunięcie obrazu białych krwinek w krwi (do 12% obojętnochłonnych pałeczkowatych) obok względnej limfocytozy. Zmiany te w łagodnych przypadkach mogą szybko znikać jeszcze w okresie nacieku, Na ogół obydwa te objawy są nieznaczne, w przeciwieństwie do ich zachowania się w ostrym zapaleniu płuc niegruźliczym. Toteż nieznaczne natężenie tych objawów i dość szybkie ich cofanie się, pomimo dalszego trwania nacieku, przemawiają raczej za gruźlicą, natomiast ich utrzymywanie się aż do wessania nacieku – raczej za ogniskiem zapalenia płuc, ropniem płuc lub zgorzelą płuc. Wczesny naciek płucny wykrywa- się bardzo często tylko badaniem rentgenograficznym. Na zwykłej kliszy rentgenowskiej widać wtenczas najeczęściej jeden lub dwa odosobnione okrągłe lub nieregularne jednolite cienie o średnicy 2-5 cm i więcej, usadowione w niezmienionej tkance płucnej przewaznie bliżej opłucnej, o brzegach wyraźnych, lecz nieostro odgraniczonych od otoczenia. Często nie podobna wykryć wczesnego nacieku i badaniem radiolegicznie podczas głębokich wdechów, a dla usunięcia ile możności wadzić cień do międzyżebrza, trzeba w tych przypadkach nadać chorego radiologicznie podczas głębokich wdechów, a dla usunięcia ile możności cienia łopatki – badać chorego z ręką podniesioną, odprowadzoną lub skręconą ku wewnątrz. W przeciwieństwie do ropnia płuc oraz otorbio- nego międzypłatowego wysięku, które w pewnych pozycjach badawczych mają obrysy bardzo dobrze ograniczone, cień wczesnego nacieku jest przy badaniu w różnych płaszczyznach zawsze wyraźnie, lecz nieostro odgraniczony y od otaczającego go miąższu płucnego. W przeciwieństwie do nacieków dookoła pierwotnej zmiany gruźliczej, cień wczesnego nacieku nie ma wyraźnego związku z cieniem wnęki. [więcej w: , olejek cbd, kurs sep, bielizna nocna ]

Comments Off