Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

INNE SCHORZENIA KILOWE MOZGU o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

INNE SCHORZENIA KILOWE MOZGU o ile porażenie postępujące jest wespół z wiądem rdzenia schorzeniem rruązszu układu nerwowego ośrodkowego, to inne postacie kiły układu nerwowego ośrodko- wego dadzą się sprowadzić do schorzeń wychodzących zasadniczo z opon mózgowych i naczyń krwionośnych, a więc z tkanek pochodzenia mezenchymalnego. Tkanka mózgowa cierpi tu wtórnie wskutek ucisku przez ziarninę, zaczopowania naczyń, zmian rozmięknieniowych itd. Sprawy te zajmują nas z dwóch względów: mogą one być punktem wyjścia objawów psycheorganicznych albo mogą się stać podłożem nawarstwień psychotycznych lub psychonerwicowych. 1. Ostre kiłowe zapalenie opon (meningitis luica acuta) występuje już czasem w kilka miesięcy po zakażeniu. Czasem odczyn Wassermanna we krwi może być ujemny, lecz w płynie mózgowo-rdzeniowym jest dodatni już w rozcieńczeniu do 0,2. Odczyny globulinowe są dodatnie, a składniki komórkowe są wybitnie wzmo- żone. Objawy kliniczne polegają na bólach głowy, objawach oponowych, z gorączką, często z drgawkami i porażeniami nerwów czaszkowych. Objawy te cofają się dość łatwo pod wpływem leczenia swoistego. Sprawa ta przebiega nierzadko z zamące- niem świadomości typu majaczeniowego. Rzadziej występują inne zespoły czyn- nościowe. 2. Przewlekłe zapalenie opon (meningitis luica chronica et subacuta) bywa punktem wyjścia większości schorzeń kilowych mózgu. Może tu chodzić o postać z umiejscowienięm zmian na wypukłości mózgu i wówczas w obrazie klinicznym górują objawy ogniskowe albo o częstszą postać z umiejscó- wieniem na podstawie mózgu. W tym ostatnim wypadku może dojść do objawów wodogłowia wewnętrznego wskutek zajęcia zbiorników podstawy mózgu. Sprawa szerzy się wzdłuż naczyń na powierzchni, ale może wraz z naczyniami wnikać w głąb tkanki mózgowej, tworząc tu mniejsze lub większe kilaki oraz zakrzepy w naczy- niach, prowadzące do rozmięknień i porażeń. Może dojść do uszkodzenia nerwu wzrokowego. W płynie mózgowo-rdzeniowym występuje odczyn komórkowy, zmiany białkowe i koloidowe, a odczyn Wassermanna jest w większości przypadków dodatni. Niezależnie od typowej somnolencji, która towarzyszy tego rodzaju sprawom, może i tutaj wystąpić zamącenie świadomości majaczeniowe, a rzadziej splątaniowe, Na- wet przy czy siej świadomości można zauważyć pewne zmiany psychiczne; wskazują one na rozpoczynający się zespól psycheorganiczny. Nastrój bywa posępny i draż- liwy, rzadziej euforyczny. Przy energicznym leczeniu wszystkie te objawy mogą się cofnąć bez śladu. Gdy leczenie okaże się spóźnione, mogą pozostać trwale. zmiany otępieni owe i charakteropatyczne. [więcej w: , kosmetyki organiczne, biustonosze do karmienia, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biustonosze do karmienia’

INNE SCHORZENIA KILOWE MOZGU o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poniżej omówimy zaburzenia psychiczne spowodowane zatruciem zarówno przypadkowym, jak i rozmyślnym, włącznie z nałogami, kierując się kolejnością związków trujących według ich znaczenia klinicznego. Nie wydzielamy osobnej grupy zatruć zawodowych, chociaż znaczenie zatruć tego typu staramy się przy każdej sposobności podkreślić. Zasadniczo zagadnienie zatruć zawodowych na- leży do medycyny społecznej. Dane historyczne. Dzieje trucizn i nałogów są ogromnym rozdziałem hi- storii kultury, któremu poświęcono olbrzymie piśmiennictwo. W niniejszym zarysie można wspomnieć tylko o kilku najważniejszych zagadnieniach. Pomijamy dzieje alkoholizmu, który znany był w naj starszych kulturach. O działaniu opium wspo- mina już Homer nazywając je nepenthes. W III w. starej ery Theophrast podaje właściwości soku makowca (mekonion). Hipokrates mógł pod tą nazwą rozumieć za- równo makowiec, jak i Euphorbia peplus. Boga snu przedstawiano z łodygą makowca. Opium wchodziło w skład diakodionu, leku przeciwkaszlowego. Legendy co do cu- downego działania driakwi przypisać trzeba zawartości opium. Pliniusz podaje przy- padek samobójstwa za pomocą. opium, przypisując śmierć wyziębieniu ustroju. Ga- len zaleca opium między innymi jako środek przeciw depresji z uwagi na jego właściwości rozweselające. Zna on też objawy przewlekłego. zatrucia opium. Che- miczne badania opium sięgają XVII w. W r. 1797 Baume skrystalizował narkotynę. Odkrywcą morfiny był aptekarz Serturner, który stwierdził różnicę między narko- tYfą a morfiną oraz wykrył kwas mękonowy. Hańbą ludzkości były wojny opiumowe. Rozpowszechnienie. opiumizmu w Chinach było potworne. W roku 1839 nakazano ustawowo obcym importerom wy- danie w ciągu 3 dni zapasów opium, po czym zatopiono w morzu przeszło 20000 skrzyń i zabroniono stosunków kupieckich z Anglikami. Wychuchła wojna, Chińczycy ponieśli w r. 1843 klęskę, musieli zapłacić 6 milionów dolarów odszkodowania i uprzy- wilejować obcych kupców. Druga wojna w latach 1856-1860 skończyła się również klęską Chin, które musiały się zgodzić na nie ograniczony wwóz tego narkotyku. Z tej klęski społecznej naród chiński zaczyna się podnosić dopiero obecnie, pod rządami władzy ludowej. [patrz też: , biustonosze do karmienia, rehabiliacja, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

« Previous Entries