Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘ból pleców’

Wykrycie tych wczesnych zwiastunów ma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wykrycie tych wczesnych zwiastunów ma zasadnicze znaczenie dla możli- wości zapobiegawczego wkroczenia, można bowiem zagrożonemu osobnikowi odradzić płodzenia potomstwa. Zwiastuny charakteropatyczne, których podłoże anatomiczne nie zostało zresztą dotąd wyświetlone, polegają na usposobieniu nerwowym, drażliwym, pobudliwym. Niektórzy bywają podejrzliwi, nieufni, mrukliwi, opryskliwi. Czasem przejawiają się cechy paranoiczna lub skłon- ności niespołeczne z bezwzględnością i samolubstwem. Uderza czasem nad- mierne podniecenię płciowe. Cechy te na jakiś czas przed wybuchem choroby wymagają się. Objawy neurologiczne są tak typowe, że rozpoznanie przewaznie nie na- stręcza trudności. Istotnym objawem są ruchy pląsawic ze. Zaczynają się one zazwy- . czaj stopniowo, w rzadkich przypadkach rozwój sprawy jest szybszy. Ruchy pląsa- wicze zaczynają się od twarzy i głowy, przechodzą na tułów i ręce, z początku są nieznaczne, z upływem czasu stają się coraz wybitniejsze. Wreszcie ruchy pląsawicze obejmują wszystkie mięśnie ciała, z wyjątkiem mięśni gałek ocznych. Ruchy te do- tyczą .głównie wielkich stawów, czym różnią się od pląsawicy małej, gdzie w-ystępują najpierw raczej w drobnych stawach. Chory robi niesamowite wrażenie, gdyż bez ustanku miotany jest nagłymi, szerokimi ruchami, przeginając tułowiem, poruszając głową, robiąc miny i grymasy, wysuwając język. Chodzi wśród dziwacznych posuwów . i podskoków, wykonując mnóstwo ruchów bezcelowych i przesadnych. Ruchy odde- . chowe i mowa również są dotknięte schorzeniem. Próba złożenia podpisu trwa nie- słychanie długo: chory co chwilę odrywany jest od pisania nagłymi ruchami, które mu nie dozwalają dokonać czynności. Kojarzenie współruchów jest wysoce utrud- nione lub niemożliwe. Hipotonia jest nie tak wybitna jak w pląsawicy małej, także ruchy są tu znacznie powolniejsze, nie tak błyskawiczne, trochę podobne do ateto-. tycznych. Czasem jednak przypominają pląsawicę małą. W rzadkich przypadkach zjawiska hipokinetyczne kojarzą się z hiperkinezą (np. amimia), a czasem postępujące wzmbżenie napięcia mięśniowego kojarzy się z zesztywnieniem. W niektórych rodzi- nach, a także sporadycznie, ruchy pląsawicze ograniczone są od początku do pewnych części ciała, np. od pasa w górę lub tylko twarz i głowa, barki i ręce. Ruchy te we śnie ustają. [patrz też: , tusz do rzęs, ból pleców, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘ból pleców’

Wykrycie tych wczesnych zwiastunów ma

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

NIEZNOSZENIE ALKOHOLU (NIETOLERANCJA) Nie jest to właściwość koniecznie patologiczna. Zjawisko polega na wystę- powaniu upojenia o ciężkim przebiegu już po nieznacznych dawkach. Upojenie o ciężkim .przebiegu nie oznacza koniecznie upojenia patologicznego .. To ostat- nie pojęcie leży już w zakresie psychopatologii, a miarą jego jest jakościowe zaburzenie świadomości. Nieznoszenie . alkoholu bywa niekiedy właściwością wrodzoną, widywaną u neuropatów i psychopatów. Wszystkie czynniki cho- robotwórcze, które powodują organiczne zmiany w układzie nerwowym ośrod- kowym, mogą wywołać nietolerancję. Najczęściej zjawisko to spotykamy w sta- nach pourazowych, w padaczce, po zapaleniach mózgu różnej etiologii oraz w przebiegu alkoholizmu przewlekłego. Niesłusznie przypuszcza się czasem, że o nieznoszeniu alkoholu ma się prawo mówić tylko w tych przypadkach, w któ- rych małe dawki wywołują upojenie patologiczne. Pojęcie to rozciąga się bo- wiem na wszelkie odczyny alkoholowe, które .występują już przy małych daw- kach. Nietolerancja może się wyrażać tylko bólami głowy, nudnościami, skłon- nością do wymiotów, przykrym samopoczuciem, przygnębieniem, lękiem, wzmo- żoną reaktywnością psychoruchową, przygłuszeniem hamulców rozumowo-uczu- ciowych itd. W innych przypadkach, np. w alkoholizmie nałogowym, małe dawki wystarczają do wywołania upojenia zwykłego, co tłumaczy się odru- chem warunkowym. Objawy nietolerancji stwierdza się jednak u wielu osób, które nie są neuro- ani psychopatami, ani nie przeszły jakiejś organicznej sprawy mózgowej. Bywają przypadki upojenia patologicznego, gdzie naj dokładniej przeprowadzone wywiady i badania nie pozwalają wykryć jakiegokolwiek pod- łoża spośród wymienionych wyżej możliwości. Czasem może chodzić o chwi- lowy stan ustroju, np. po ciężkim przemęczeniu, w stanie wygłodzenia, w cza- sie upału itd. Są to zresztą przypadki rzadkie, gdyż najczęściej nietolerancja wskazuje na wrodzone lub nabyte zmiany organiczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Nietolerancję można stwierdzić przedmiotowo. [patrz też: , ból pleców, Stomatolog Kraków, olejek kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries