Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Rozpoznanie objawowych natrectw myslowych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie objawowych natręctw myślowych na tle przebytego nagmin- nego zapalenia mózgu opiera sie. częściowo na wywiadzie, który w naszym przy- padku wskazuje na przebycie przed 4 laty grypy o podejrzanym przebiegu, dalej na wynikach badania neurologicznego i radiologicznego, jednakże również w pew- nym stopniu i na charakterze samych natręctw myślowych, które są bardziej nie- dorzeczne i nielogiczne niż przy nerwicy natręctw. Właściwość ta w naszym przy- padku posunięta jest tak daleko, że psychologicznie niepodobna nadążyć za sensem tych przeżyć. W naszym przypadku zaznaczone są ponadto w pewnym stopniu i objawy ogólne psychoorganiczne, jak nietrzymanie afektu (incontinentia affectival, wyrażające się nieopanowaniem przy silnych wzruszeniach, np. gdy chory jest stre- mowany przy, badaniu, dalej pewne stępienie życia uczuciowego (dementia affectiva), wyrażające się narastającym egotyzmem, następnie coraz widoczniejsze obniżenie uczuciowości wyższej itd. Przypadek jest rokowniczo niepomyślny. Leczenie i wnioski eoretyczne ex juvantibus. Natręctwa myślowe próbowano leczyć wszelkimi możliwymi sposobami, każdy z tych sposobów okazy- wał się jednak zawsze tylko paliatywem. Metodami psychoterapii można było osiąg- nąć bardzo wiele: złagodzić objawy, uśmierzyć lęk, pomóc w przezwyciężeniu kon- fliktów anankastycznych. Przy ogromnym nakładzie czasu i pracy udawało się me- todami psychoanalitycznymi uwolnić chorego od wielu przykrych objawów. Na treść natręctw można było również skutecznie wpływać perswazją rozumową, sposobami psychagoglcznymt i sugestią ukrytą lub jawną. Metody lecznictwa psychiatrycznego aktywne dawały również znaczne złagodzenie objavów, lecz nigdy nie udawało się wpłynąć w sposób istotny na całość zespołu anankastycznego. Zwolennicy sposobów psychechirurgicznych donosili niejednokrotnie o skuteczności różnych metod ope- racyjnych, zazwyczaj nie zwracali jednak uwagi na uboczne skutki chirurgicznych działań na tkance mózgowej. Zresztą w wielu przypadkach zrozumiały lęk przed zabiegiem operacyjnym stawał na przeszkodzie. Rewelacją na światową miarę stały się dopiero śpiączki atropinowe, dzięki którym udaje się w ciągu krótkiego czasu usunąć doszczętnie lub w poważnej mierze natręctwa myślowe i to bez względu na to, czy wyrosły one na podłożu organicznym czy czynnościowym. Pierwszych tych odkryć terapeutycznych dokonano w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku. Atropinoterapia okazała się skuteczna nawet w najbardziej zastarzałych przypad- kach. Dzięki temu rokowanie, do niedawna beznadziejne, stało się pomyślne. Osiąg- nięcia te pozwalają na pewne wnioski ogólniejszej natury. Jeżeli. zespół anankastyczny organicznego pochodzenia ustępuje pod wpływem śpiączek atropinowych. chociaż samo podłoże organiczne pozostaje nie zmienione, to wolno stąd wysnuć wniosek wielkiej doniosłości, że chodzi tu o zespól zasadniczo czynnościowy, nawarstwiony epigenetyczni e na podłoże organiczne. Obowiązuje tu więc wypróbowany wzór struk- tury etioepigenetycznej. [podobne: , olejek do włosów, rehabiliacja, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Rozpoznanie objawowych natrectw myslowych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pod względem psychicznym pojawlag się stopniowo objawy zespołu psy- choorganicznego. Sprawność umysłowa obniża się, dochodzi do zacieśnienia zainteresowań do coraz węższego kręgu spraw, myślenie staje się płytkie i po- wierzchowne, biegnie ono według ustalonej rutyny. Osobnik przestaje być zdolny do pojmowania nowych zagadnień, naj chętniej posługuje się wyświech- tanymi frazesami. Wspomnienia tracą na szczegółowości, ulegają zaokrągleniu. Zarówno w pracy, jak i w czasie badania stwi-erdzić można szybkie męczenie się. Nawet w niedaleko posuniętych przypadkach wykazać można obniżenie zdolności zapamiętywania, a z biegiem czasu wszystkie czynności pamięciowe ulegają osłabieniu. Znany powszechnie humor pijacki jest błogostanem, który zauważyć można nie tylko w czasie upojenia, al.) w stanie trzeźwym. Błogo- stan ten ożywia się w postaci syntonii towarzyskiej. Ten sam alkoholik, na łonie rodziny zgorzkniały, drażliwy i brutalny, staje się przy kieliszku miły, rozmowny, wylewny. O postanowieniach alkoholika rozstrzygają chwilowe na- stroje. Może się on rozentuzjazmować szczerze dla jakiejś sprawy, nawet dla sprawy wyleczenia się z nałogu. Zapał ten równie szybko przemija. Chwiejność afektywna w cięższych przypadkach może być posunięta dość daleko, chociaż tylko wyjątkowo osiąga rozmiary, wi.dywane w porażeniu postępującym. Cho- rego można jednak przy umiejętnym nawiązaniu łączności w przebiegu krót- kiego czasu przeprowadzić z nastroju płaczliwego w beztroską wesołość, z we- sołości w stan rozrzewnienia, z rozrzewnienia w gniew i rozdrażnienie, z gniewu w dowcipkowanie itd. Tak jak nastrój, tak i dzialania alkoholika zależą od chwi- lewych podniet. Obniżenie uczuciowości wyższej jest jednym z naj dotkliwszych społecznych objawów. Dla zdobycia wódki alkoholik gotów jest zaniedbać ro- dzinę, narazić dzieci na głód, popełnić nadużycie służbowe. Uczucia społeczne, moralne, rodzinne, wzglą na opinię publiczną, wstyd – wszystko zanika. Nie pomagają też pobudki rozumowe. Niesłowność, zanik obowiązkowości, niesu- mienność doprowadzają do zatargów w miejscu pracy. Wynikające stąd zgryzoty stanowią nowy bodziec do picia. W domu chory staje się nieczuły, brutalny, bez- względny, wynosi z domu ostatnie przedmioty, przepija wszystko co do grosza. Alkoholicy wykazują ,często podniecenie płciowe z opóźnieniem szczytowania. W stosunkach płciowych bywają grubiańscy. Stają się bezwstydni wobec dzieci. Zbydlęcenie chorego może posunąć się aż do gwałcenia własnych córek. Osta- tecznie chory stacza się na dno i kończy w więzieniu lub wymaga umieszczenia w zakładzie zamkniętym. Mimo skruchy ,i uroczystych przyrzeczeń składanych w chwilach rozrzewnienia chory popada przy najbliższej sposobności ponownie w nałóg. Dzieje się to wskutek osłabienia woli, które jest jedną z najważniej- szych przeszkód w leczeniu, [więcej w: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, proktolog, catering dietetyczny ]

Comments Off

« Previous Entries