Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘czynnik von willebranda’

Zapobieganie atakom dziedzicznej obrzęku naczynioruchowym za pomocą podskórnego inhibitora C1 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2019

Badane punkty końcowe obejmowały liczbę dni występowania objawów obrzęku naczynioruchowego, nasilenie ataków oraz odsetek pacjentów, u których liczba ataków została zmniejszona do mniej niż jednego ataku na 4 tygodnie od jednego ataku lub więcej na okres 4 tygodni z placebo . Liczba ataków i zastosowań leków ratunkowych została znormalizowana w odniesieniu do liczby dni, w których pacjent otrzymał odpowiednie leczenie. Bezpieczeństwo i profil skutków ubocznych były monitorowane przez cały okres próby. Zdarzenia niepożądane, ciężkie zdarzenia niepożądane, pożądane reakcje miejscowe w miejscu (w tym dyskomfort, obrzęk, zasinienie lub swędzenie w miejscu wstrzyknięcia), obecność przeciwciał hamujących przeciwciała anty-C1, wyniki wirusowych testów serologicznych i klinicznie istotne nieprawidłowości w ocenach laboratoryjnych oceniano. Ponadto skonstruowano wcześniej określoną analizę farmakokinetyczną i farmakodynamiczną opartą na ocenzurowanym z przerwami powtarzanym modelu czas do zdarzenia , aby bezpośrednio powiązać aktywność inhibitora funkcjonalnego C1 z atakiem obrzęku naczynioruchowego. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘czynnik von willebranda’

Zapobieganie atakom dziedzicznej obrzęku naczynioruchowym za pomocą podskórnego inhibitora C1 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2019

Po przejrzeniu pierwszej tymczasowej analizy komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił kontynuowanie badania zgodnie z planem. Druga analiza okresowa została oparta na dacie odcięcia z 7 września 2016 r. I została przeprowadzona po 334 wypadkach śmiertelnych w całej populacji i wystąpiło 104 zgonów w populacji pacjentów, u których PD-L1 nowotworu połączono pozytywny wynik 10 % albo więcej. Komitet ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa dokonał przeglądu wyników drugiej analizy okresowej w dniu 18 października 2016 r. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘czynnik von willebranda’

Zapobieganie atakom dziedzicznej obrzęku naczynioruchowym za pomocą podskórnego inhibitora C1 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2019

Pembrolizumab wykazał aktywność przeciwnowotworową u pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym w fazie 1b KEYNOTE-012 study9 i badaniu fazy II KEYNOTE-052.12 W międzynarodowym, randomizowanym, otwartym badaniu klinicznym fazy 3 KEYNOTE-045, porównaliśmy pembrolizumab z badanym wybór chemioterapii za pomocą paklitakselu, docetakselu lub winfluniny jako leczenia drugiego rzutu u pacjentów z zaawansowanym rakiem urotelialnym, które wystąpiły w trakcie lub po otrzymaniu chemioterapii opartej na związkach platyny. Metody
Pacjenci
Pacjenci, którzy ukończyli 18 rok życia, kwalifikowali się do włączenia do badania, jeśli mieli potwierdzony histologicznie lub cytologicznie nabłonkowy nowotwór miednicy nerek, moczowodu, pęcherza moczowego lub cewki moczowej, którzy wykazali przeważnie cechy komórek przejściowych w badaniu histologicznym, mieli progresję po leczeniu opartym na platynie. chemioterapia z powodu zaawansowanej choroby lub nawrotu w ciągu 12 miesięcy po otrzymaniu adiuwanta na bazie platyny lub terapii neoadjuwantowej w przypadku miejscowej choroby inwazyjnej mięśni, otrzymała wcześniej dwie lub więcej linii chemioterapii systemowej w zaawansowanej chorobie, miała co najmniej jedno mierzalne uszkodzenie zgodnie z Kryteria oceny odpowiedzi w guzach litych (RECIST), wersja 1.1 ,15 i uzyskały wynik na poziomie Wschodniej Spółdzielczej Grupy Onkologicznej (ECOG) wynoszący 0, lub 2 (w skali 5-punktowej, gdzie 0 oznacza brak objawów i liczby wskazujące na większą niepełnosprawność). Pacjenci, którzy uzyskali wynik sprawności ECOG równy 2 (wskazujący, że pacjent jest ambulatoryjny i zdolny do samodzielnej opieki, ale nie jest w stanie wykonywać żadnych czynności w pracy i jest spać dłużej niż 50% godzin czuwania) i miał lub więcej ustalonych złych czynników prognostycznych dla terapii drugiego rzutu (tj. stężenie hemoglobiny <10 g na decylitr, obecność przerzutów do wątroby i przyjęcie ostatniej dawki ostatniej chemioterapii <3 miesiące przed rejestracją) 16,17 było wykluczone z rejestracji. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘czynnik von willebranda’

Zapobieganie atakom dziedzicznej obrzęku naczynioruchowym za pomocą podskórnego inhibitora C1 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2019

Dane dotyczące 2 pacjentów z innym typem histologicznym i 2 pacjentów z inną wcześniejszą terapią platyną również nie zostały przedstawione. Linia przerywana wskazuje stopień przeżycia całkowitego w całej populacji testowej. Pembrolizumab był również związany ze znacznie dłuższym całkowitym czasem przeżycia niż chemioterapia w populacji krwi zwierząt pacjentów, u których PD-L1 nowotworu wykazał dodatni wynik 10% lub więcej (współczynnik ryzyka zgonu, 0,57; 95% CI, 0,37-0,88; P = 0,005). Mediana całkowitego przeżycia wyniosła 8,0 miesięcy (95% CI, 5,0 do 12,3) w grupie pembrolizumabu, w porównaniu z 5,2 miesiąca (95% CI, 4,0 do 7,4) w grupie otrzymującej chemioterapię (ryc. S2A w dodatkowym dodatku). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘czynnik von willebranda’

Zapobieganie atakom dziedzicznej obrzęku naczynioruchowym za pomocą podskórnego inhibitora C1 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2019

Wartości bezwzględnych dla dwóch grup tocilizumabu nie można było ocenić, ponieważ mediana nie została osiągnięta. Odsetek pacjentów, u których wystąpił nawrót, wynosił 23% w grupie otrzymującej tocilizumab raz w tygodniu, 26% w grupie, która otrzymywała tocilizumab co drugi tydzień, 68% w grupie placebo, która przeszła 26-tygodniową stożkę, i 49% w grupie grupa placebo, która przeszła 52-tygodniową stoż- kę. W porównaniu z grupą placebo, która przeszła 26-tygodniową zbieżność, współczynniki ryzyka dla wyrównania wynosiły 0,23 (99% przedział ufności [CI], 0,11 do 0,46) w grupie, która otrzymywała tocilizumab w tygodniu i 0,28 (99% CI, 0,12 do 0,66) w grupie, która otrzymywała tocilizumab co drugi tydzień (p <0,001 dla obu porównań). Mediana wartości nie została osiągnięta w dwóch grupach tocilizumabu (ryc. 2). Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘czynnik von willebranda’

Zapobieganie atakom dziedzicznej obrzęku naczynioruchowym za pomocą podskórnego inhibitora C1 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2019

Nabyta niedokrwistość aplastyczna wynika z niszczenia szpiku kostnego za pośrednictwem układu immunologicznego. Terapie immunosupresyjne są skuteczne, ale zmniejszona liczba szczątkowych komórek macierzystych może ograniczać ich skuteczność. U pacjentów z niedokrwistością aplastyczną, która była oporna na immunosupresję, eltrombopag, syntetyczny agonista receptora trombopoetyny, doprowadził do znaczącego klinicznie wzrostu liczby krwinek u niemal połowy pacjentów. Połączyliśmy standardowe leczenie immunosupresyjne z eltrombopagiem u wcześniej nieleczonych pacjentów z ciężką niedokrwistością aplastyczną. Metody
Do badania włączono 92 kolejnych pacjentów w prospektywnej fazie 1-2 terapii immunosupresyjnej oraz eltrombopagu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘czynnik von willebranda’

Zapobieganie atakom dziedzicznej obrzęku naczynioruchowym za pomocą podskórnego inhibitora C1 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2019

W Stanach Zjednoczonych można liczyć na wirusy grypy, które powodują epidemie między jesienią a wiosną każdego roku. Jednak czas i powaga tych epidemii oraz dystrybucja krążących wirusów są wysoce zmienne i trudne do przewidzenia (patrz rysunek). Na przykład, zgodnie z Centers for Disease Control and Prevention (CDC), szacowana liczba zgonów związanych z grypą waha się od 3000 do 48,000 podczas sezonowego wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych. Ostatnie dwa sezony są przykładem tej nieprzewidywalności. Sezon grypy w USA w latach 2011-2012 był jednym z najłagodniejszych w ciągu ostatnich dwóch dekad, mimo że dominowały wirusy grypy A (H3N2) – podtyp na ogół związany z wyższym odsetkiem powikłań i zgonów niż sezonowe wirusy A (H1N1) lub B. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘czynnik von willebranda’

Zapobieganie atakom dziedzicznej obrzęku naczynioruchowym za pomocą podskórnego inhibitora C1 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2019

Historia epidemii HIV-AIDS została głęboko zmieniona przez wprowadzenie terapii przeciwretrowirusowej (ART). Ponad 8 milionów ludzi w krajach o niskich i średnich dochodach otrzymało ratującą życie ART w ciągu ostatniej dekady, jednak w 2011 r. Szacunkowo 34 miliony ludzi żyło z zakażeniem wirusem HIV, 6,8 miliona osób kwalifikowało się do leczenia, ale nie miało dostępu do ART, 2,5 miliony zostały świeżo zainfekowane, a 1,7 miliona zmarło na chorobę związaną z wirusem.1 Wieloletnia debata dotycząca odpowiedniego czasu rozpoczęcia ART w przebiegu zakażenia wirusem HIV została ostatnio zaakcentowana przez uznanie korzyści zapobiegania, którą zapewnia ART, zmniejszając obciążenie wirusem i infekcyjność. Modele matematyczne, analizy ekologiczne i wyniki z sieci prewencji HIV (HPTN) badają HPTN 052, randomizowane, kontrolowane badanie, które wykazało zmniejszoną transmisję HIV od wczesnej, w porównaniu z odroczonym, ART u zakażonego członka niezgodnej z HIV parze , 2 wszystkie stymulowane dyskusje dotyczące podejścia testuj i leczyć , w którym wszystkie osoby zakażone HIV zainicjowałyby ART natychmiast po rozpoznaniu HIV, z przewidywanym zmniejszeniem transmisji. Pozostaje fundamentalne pytanie, co jest najlepsze dla zdrowia osób zakażonych wirusem HIV, które podejmą terapię profilaktyczną, szczególnie w Afryce subsaharyjskiej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘czynnik von willebranda’

Zapobieganie atakom dziedzicznej obrzęku naczynioruchowym za pomocą podskórnego inhibitora C1 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2019

Komary A. aegypti są również głównymi wektorami dla dengi i chikungunya. Sukces programu szczepień na dużą skalę w Darfurze zostanie określony przez jego zdolność do zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób w największych miastach Sudanu i sąsiednich krajach. Szczepionki 17D pochodzące z żółtej gorączki pochodziły ponad 70 lat temu z izolatu Sudanu, który był atenuowany przez seryjny pasaż w zarodkach kurcząt. Dwa substytucje, 17D-204 i 17DD, są na całym świecie nieprzerwanie używane i wydano około 500 milionów dawek. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘czynnik von willebranda’

Zapobieganie atakom dziedzicznej obrzęku naczynioruchowym za pomocą podskórnego inhibitora C1 czesc 4

Posted in Uncategorized  by admin
February 12th, 2019

Zatem terapia interferonem, jak obecnie proponowana, jest niewystarczająca dla pacjentów z HCV-1b opornym na interferon z sekwencjami NS5A2209-2248 typu dzikiego lub pośredniego. Spośród różnych badanych zmiennych klinicznych liczba substytucji aminokwasów w NS5A2209-2248 była jedynym niezależnym czynnikiem prognostycznym odpowiedzi na interferon. Wśród pacjentów zakażonych tym samym genotypem HCV, osoby z wyższym poziomem HCV RNA w surowicy są bardziej oporne na interferon.10, 24, 27, 31. W naszym badaniu analiza jednoczynnikowa potwierdziła związek między poziomem RNA HCV w surowicy a odpowiedzią na interferon; jednak analiza wieloczynnikowa wykazała, że poziom HCV RNA w surowicy nie był niezależnym czynnikiem prognostycznym. Nasze dane sugerują, że poziomy HCV RNA w surowicy są pośrednio związane z odpowiedzią na interferon poprzez ich związek z sekwencją NS5A2209-2248 i że sama sekwencja NS5A2209-2248 jest dokładniejszym predyktorem odpowiedzi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Next Entries »