Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

W patogenezie suchot pluc przypisano

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W patogenezie suchot płuc przypisano przez dłuższy czas dużą rolę zakażeniu mieszanemu. Chodzi tu taj nie o te bakterie, które znajdują się nawet u osób zdrowych w górnych drogach oddechowych, w gardle i w jamie ustnej, lecz o te, które znajdowano w zawartości jam gruźliczych a nawet w ścianie jam i w samej tkanće płucnej. Są to pneu- mokoki, bakterie ropotwórcze (paciorkowce, gronkowce) i inne. Utrzymy- wano, że zakażenie dodatkowe wywiera wpływ na przebieg suchot płuc, zwłaszcza że wywołuje gorączkę trawiącą. Zakażenie mieszane może zmniejszać oporność ustroju na prątki przez zwrócenie na siebie sił ustrojowych, niezbędnych do walki z prątkiem gruźlicy, albo też wywo- ływać zmiany wtórne, sprzyjające lub utrudni,ające rozwój prątków. Zwłaszcza beztlenowce wywołując zmiany zgorzelinowe i inne powikła- nia (zapalenie opłucnej itd.) mogą wywierać wpływ bardzo niekorzystny na ogólny stan chorych na gruźlicę płuc i na jej przebieg. Edward Kor- czyński już w r. 1905 stwierdził, że. jady gruźlicze sprzyjają rozwojowi gronkowców, paciorkowców i pałeczki okrężnicy i zwiększają ich zjadli- wość. Z prac innych autorów wynika, że bakterie ropotwórcze wywie- rają pewien wpływ na rozwój i zjadliwość prątków gruźlicy, Zatem cho- ciaż dołączenie się innych bakterii może mieć pewien wpływ niekorzystny na przebieg suchot płuc, jest on W przeważnej większości przypadków tylko drugorzędny. Anatomia patologiczna. Zmiany swoiste i nieswoiste w płu- cach, kojarząc się z sobą w naj rozmaitszy sposób w czasie i przestrzeni, nadają ogromną różnorodność obrazowania anatmiczno-patologicznemu pospolitych suchot płuc. Znaj- dujemy w płucach ogniska świeże, serowaciejące, zwłókniałe, serowacie- jące w środkowej części a włókniejące na obwodzie, jamy, przekrwie- nia dookoła ognisk, blizny, niedodmę jednych części płuc, rozdęcie i ro- zedmę innych itd. Najliczniejsze i naj rozleglejsze zmiany stwierdza się w górnych częściach płuc. Tutaj są one także naj starsze. Prócz miąższu płucnego stwierdza się także zmiany w opłucnej (str. 66), oskrzelach, naczyniach krwionośnych i limfatycznych i w innych narzą- dach. Zmiany w oskrzelach bywają wysiękowe i wytwórcze. Mogą one wieść do owrzodzeń oskrzeli, zwłaszcza w postaci wysiękowej. W naczy- niach krwionośnych powstają niekiedy zmiany wskutek osiedlania się prątków lub szerzenia się sprawy gruźliczej na ich ściany z zewnątrz. Wtedy naczynia czasami zarastają (obLiteratio) a przy częściowym znisz- czeniu- ściany może powstać tętniak. Tętniaki spostrzega się prawie wy- łącznie w jamach gruźliczych. [przypisy: , odzież bhp, olejek makadamia, dentysta Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

W patogenezie suchot pluc przypisano

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 11. XII. przeniesiono go do Kliniki Chorób Psychicznych AMG. Stan psy- chiczny: chory przy badaniu, zwłaszcza na początku, zdradza. duże zdenerwowanie, zacina się w mowie, wykonuje mnóstwo bezcelowych ruchów mimowolnych, np. po- prawia sobie odzież, nogi mu drżą, na czole pojawia się kroplisty pot, dopiero po dłuższym czasie nabiera rozpędu, po czym bardzo szczegółowo opisuje swoje prze- życia. Bieg myśli logiczny, łączność afektywna dobra, afekt nieco napięty, lecz dobrze modulowany i dostosowany, nastr ój przygnębiony. Chory ma pełne poczucie cho- roby psychicznej, omamów ani urojeń nie zdradza. Po odmie lędźwiowej płakał i rozpaczał, że to wstyd być w Świeciu, gdy się o tym wszyscy dowiedzą. W ciągu dwóch dni po odmie czuł się pojmiotowo lepiej, ożywił się, rozmawiał z innymi chorymi. Badanie neurologiczne: chodzi lekko pochylony ku przodowi, rzadkie mru- ganie, twarz naoliwiona, ślinotok, nerw VII lewy dolny słabszy, odruchy ścięgnowe i okostnowe kończyny górnej prawej nieco żywsze, odruchy orzuszne prawostronnie żywsze, odruch kolanowy lewy żywszy; odruch skokowy prawy żywszy, odruchy kolanowe polikinetyczne. Pneumc encefalogramy: komory poszerzone, nieprzemiesz- czone. Wskaźnik Evansa – 0,31, wskaźnik Schiersmanna – 3,0. W przestrzeniach podpajęczynówkowych mierna ilość powietrza, grupuje się przeważnie w okolicy czołowej. Rowki tej okolicy poszerzone. Obraz odpowiada nieznacznemu wodoglo- wiu i zanikom korowym w obrębie płata czołowego. Płyn mózgowo-rdzeniowy bez zmian. [przypisy: , logopeda warszawa, dentysta Kraków, korekcja wzroku ]

Comments Off

« Previous Entries