Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Zaburzenia psychiczne w parkinsonizmie. Czasem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne w parkinsonizmie. Czasem trudno jest ocenić – ich prawdziwe rozmiary, gdyż spowolnienie .ruchów, maskowatość twarzy, zaburzenia mowy i inne objawy neurologiczne łatwo wziąć za wyraz otępienia. Zdarzało się już przy. powierzchownym badaniu i przy brakach z zakresu diagnostyki psychiatrycznej, że parkinsonika uznawano za katato- nika, co trzeba .uznać za błąd sztuki. Dlatego każdy psychiatra powinien dobrze znać neurologiczne objawy parkinsonizmu. Niezależnie jednak od pozorów, jakie stwarza znieruchomienie chorego, stwierdza się niemal zawsze pewne rzeczy- wiste zaburzenia psychiczne. Tok procesów psychicznych jest mimo wszystko zwolniony (bradyphrenia). Widzi się też osłabienie samorzutności. Obniżeniu napędu psychoruchowego towarzyszą też pewne zmiany życia afektywnego, po- legające na stępieniu odczynów ucżuciowych, szczególnie w zakresie uczuć wyż- szych. Za tym, że zjawiska te nie zależą tylko od wzmożonego napięcia mięśnio- wego, przemawia fakt, że zanik napędu psychoruchowego widuje się u chorych, li których nie ma tych objawów neurologicznych. Jest różnica między zahamo- waniem u melancholika i parkinsonika: melancholik chciałby powziąć posta- nowienie, ale nie może, u parkinsonika brak jest życzenia, aby coś, postanowić (Hauptmann za Bumkern). Przeważająca większość chorych ma silne poczucie choroby i prosi o leczenie. Inni robią wrażenie tępych, gdyż nie umieją uzewnętrznić, jak bardzo boleją nad swoim stanem. Nawet gdy życie uczuciowe zdaje się wygasłe, chorzy, jeśli obudzić ich zaufanie, żalą się, że ani radość, ani smutek nie przejmuje ich. U niektórych zdaje się wygasać przykrość związana z głodem, bólem itd. Nawet w daleko posuniętej sprawie nie widzi się pierwotnych zaburzeń czynności pa- mięciowych i intelektualnych. Pojmowanie i sądzenie jest do końca utrzymane bez zarzutu. Dzięki temu chory może czasem wyrównywać częściowo braki uczu- ciowości, mianowicie może sobie wyobrazić, jakim uczuciem zdrowa osoba na jego miejscu reagowałaby na dane podniety. Analogicznie do ruchowych zabu- rzeń automatyzmu widuje się i myślowe zjawiska tego samego rzędu. Określe- nia parkinsoników brzmią czasem jak wynurzenia schizofreników: mówią oni o pustce myślowej, o zastoju myśli, o rwaniu się łańcuchów myślowych, za- chowują jednak wobec tych zjawisk krytycyzm i poczucie choroby, nie przy- pisując ich działaniom zewnętrznym. W parkinsonizmie nie ma więc urojenie- wego tłumaczenia tych przeżyć. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, olejek kokosowy na włosy, sklep kolagen ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dezynsekcja warszawa’

Zaburzenia psychiczne w parkinsonizmie. Czasem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Anatomia patologiczna. Zmiany chorobowe w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej zajmują najczęściej cały płat albo całe płuco, a na- wet. obydwa płuca. Części płuc dotknięte chorobą są twarde. Na prze- . kroju widać jasne, prawie białe smugi, zależne od silnego rozrostu śród- miąższowej tkanki łącznej wywołującego rozlane stwardnienia. Obok stwardnień górujących w obrazie anatomicznym widać nieraz złogi wa- pienne, drobne ogniska serowate, gruzełki włókniste z komórkami olbrzy- mimi oraz jamki. W odróżnieniu od jam w pospolitych suchotach płuc- nych, ściany jam są gładkie, jakby wydłutowane, gdyż tworzy je przeważnie twarda tkanka łączna bliznowata. Na obwodzie zwłóknia- łych miejsc stwierdza się nieraz nowe naczynia krwionośne włoskowate, często obfite. Obok tych zmian stwierdza się często rozszerzenie oskrzeli, powstające wskutek kurczenia się bliznowaciejącej tkanki łącznej. W oskrzelach wykrywa się często cechy przewlekłego nieswoistego lub swoistego nieżytu a dookoła nich – silny rozrost tkanki łącznej (peribron- chitis fibrosa). Wskutek wzmożonej czynności oddechowej, oddalone zdrowe części płuc ulegają znacznemu czynnemu rozciągnięciu (tom II, str. 200) z zwiększeniem pojemności pęcherzyków płucnych i przerostern ich ścian: W opłucnej w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej stwierdza się zgrubienia i zrosty. Prawa komora serca bywa w późniejszych okresach przerosła i rozszerzona, zależnie od znacznego utrudnienia małego krą- żenia. Śledziona jest powiększona, twarda, o ostrym brzegu, jak i w in- nych postaciach krwiopochodnych gruźlicy płuc. Objawy. W obrazie chorobowym gruźlicy płuc włóknistej rozlanej można odróżnić 3 okresy: początkowy, oskrzelowo-płucny i płucno-ser- cowy. W początkowym okresie, który moze trwać latami, chory nie odczuwa żadnych dolegliwości albo są one bardzo nieznaczne, pomimo nawet rozległych już zmian w płucach. Jeżeli chorzy się uskarżają, to najczęściej na kłucie w klatce piersiowej, zależne od usa- dowienia się wysiewów blisko opłucnej, oraz na duszność, którą po- czątkowo odczuwają tylko po wysiłkach fizycznych. Z czasem duszność staje się stała i bardzo dokuczliwa, zwłaszcza w trzecim okresie choroby, gdy ustawiczna wzmożona praca prawej komory serca doprowadzi do jej osłabienia i do biernego przekrwienia w płucach. [podobne: , olejek makadamia, surówki bawełniane, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries