Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Duze kilaki mózgu daja objawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Duże kilaki mózgu dają objawy takie same jak guzy mózgu. Tylko zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym umożliwiają rozpoznanie. 4. Kiła naczyniowa (lues vascularis) jest cierpieniem częstym. Wskutek zmian w naczyniach dochodzi do rozlicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. W obrazie neurologicznym stwierdzamy często absolutną sztywność źrenic, znacznie rzadziej sztywność odruchową, dalej porażenia poszczególnych nerwów czaszkowych, wresz- oie zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym: pleocytoza aż do kilkuset komórek, nie- znaczne zwiększenie białka, Nonne-Apelt +, dodatni odczyn Wassermanna w wyż- szych stężeniach, dodatnie odczyny kłaczkujące przy średnich stężeniach roztworów koloidowych itd. Sprawa rozpoczyna się zazwyczaj od zwiastunów w rodzaju neu- rastenii, po czym przeważnie dochodzi do udaru, który pozostawia zmiany ognis- kowe. Mogą się one cofnąć w dużym stopniu pod wpływem usilnego leczenia. Pozo- staje jednak z zasady pewien stopień otępienia, które z biegiem czasu może narastać wraz z innymi objawami zespołu psychoorganicznego. W przeciwieństwie do pora- żenia postępującego chorzy wykazują, nawet przy daleko posuniętym otępieniu, po- czucie choroby psychicznej, mimo że równocześnie wykazują błogostan. Niektóre postacie kiły naczyniowej mogą przebiegać bez napadów apoplektycznych. Rozpo- czyriają się one pówoli i prowadzą stopniowo do ubytków psycheorganicznych. W przypadkach tych czasem mowa przypomina dyzartrię paralityczną albo staje .się podobna do zaburzeń mowy przy porażeniu opuszkowym. Przeważnie i w tej postaci można znaleźć lżejsze objawy ogniskowe. Niektórzy mówią tu o pseudoparalysis luica. Z powikłań epigenetycznych najczęściej spotykamy majaczenie, rzadziej splątanie, nierzadko też zespoły z kręgu schizofrenicznego i cyklofrenicznego. Zamroczenie rystępuje dość rzadko, jeszcze najczęściej w napadach padaczkowych, które mogą występować przy wszystkich postaciach lkiły mózgu. . 5. O padaczce kiłowej mówimy wówczas, gdy obok napadów padaczkowych nie stwierdzamy nic, prócz najwyżej zaburzeń ze strony źrenic, no i oczywiście zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym. Równoważniki są tu zresztą rzadkością, naj- częściej występują duże napady padaczkowe. Leczenie swoiste często daje wylp- czenie. Padaczka kiłowa często występuje na tle kiły wrodzonej, 6. Spotykane w piśmiennictwie określente psychosis tabica nie jesvbardzo ścisłe. Albo chodzi tutaj o zaburzenia organiczne, które są oczywiście pochodzenia mózgo- wego, albo o nawarstwienia epigenetyczne, które mogą wikłać wszelkie zakażenia włącznie z kiłowym. Przy stawianiu tego rodzaju rozpoznania nie należy poza tym zamykać oczu na możliwość innych jeszcze czynników chorobotwórczych, które mogą zachodzić w ustroju chorego na wiąd rdzenia, jak alkoholizm, sprawy nerkowe, za- burzenia krążenia, urazy itd. [patrz też: , rehabilitacja, gabinet ginekologiczny, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dieta i odchudzanie’

Duze kilaki mózgu daja objawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Oprócz zespołu majaczeniowego, majaczeniowo-zamroczeniowego, zamroczeniowego i splątania wi- duje się stany podniecenia psychoruchowego z wyraźnymi cechami katatonicznymi. Przeważnie chodzi wówczas o mieszany zespól katatoniczno-zamroczeniowy. Wi- dywano też niekiedy przechodzenie podniecenia tego typu w osłupienie o cechach katatonicznych lub katatoniczno-kataleptycznych. Poronne postacie tych przypad- ków mają szczególnie często, przeważnie po upływie kilku lat od przeminięcia ostrych objawów, przechodzić w parkinsonizm. Stan ostry trwa zwykle kilka dni, rzadziej jeden do dwóch tygodni. W ostrych stanach ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego jest zazwyczaj podniesione, znaleźć można pleocytozę oraz podwyższony poziom cukru. Ten ostatni objaw spotkać można później. Środki nasenne chemiczne nie pomagają z zasady w zaburzeniach snu, caasem przeci-wnie, -wzmagają one niepo- kój, skuteczny bywa largaktyl, Wskazane są raczej fizykalne środki uspokajające, jak kąpiele, zawijania itd. Parkinsonizm jest naj częstszym następstwem przewlekłym śpiączkowego zapalenia mózgu. Czasem już w ostrym okresie albo bezpośrednio po nim, częściej po krótszym lub dłuższym okresie pozornego wyzdrowienia, rozwija się znamienny stan neurologiczny. Okres utajenia może trwać nawet 20 lat. W okresie tym rzadko się zdarza, aby ozdrowieńcy byli wolni od wszelkich dolegliwości. Najczęściej skarżą się na mniejsze lub większe zaburzenia snu, przewrażliwienie, bóle głowy, łatwe męczenie się, poczucie niezdrowia. Chorzy ci leczą się u lekarzy z powodu neurastenii, histerii, nerwic narządowych itd. Mogą w tym okresie utrzymywać się pewne pozostałości neurologiczne przebytej sprawy, czasem jednak są one w ogóle niestwierdzalne. Chorzy sami stwierdzają u siebie zanik inicjatywy i niechęć do wysiłków zarówno fizycznych, jak i umysłowych. Wreszcie rozwija się typowy obraz kliniczny parkinsonizmu, w którym mogą górować różne grupy objawów. Objawy amiostatyczno-akinetyczne polegają na zubożeniu ruchowym ze spowolnieniem (bra- dykinesis). Twarz nabiera wskutek zubożenia mimiki (hypomimia.) lub nawet jej porażenia (amimia) – cech maskowatości. Czasem już wcześnie zaburzeniom rucho- wym towarzyszą wybitne objawy wegetatywne: nadmierne wydzielanie śliny, potu i łoju. Twarz świeci się, jakby była nasmarowana tłuszczem. Maskowatość twarzy i zmniejszenie napędu ruchowego robią wrażenie upośledzenia czynności psychicz- nych, jednakże zjawiska te nie są pochodzenia psychicznego. Równolegle z wystę- powaniem powyższych zaburzeń dochodzi do wzmożenia napięcia mięśniowego. Przy chodzeniu już wcześnie można zauważyć brak współruchów kończyn górnych. Sia- danie i wstawanie staje się nieporadne. Pojawia się rzadkie mruganie powiek i za- nik innych automatycznych ruchów. [patrz też: , kurs sep, depilacja laserowa Łódź, dieta i odchudzanie ]

Comments Off