Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

W wielu przypadkach, gdy juz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W wielu przypadkach, gdy już przeminie sopor, chorzy odczuwają wzmożoną po- trzebę snu lub usypiają napadowo, a utrzymywać się to może nawet latami. Z przy- padków tych tworzy się przeważnie parkinsonizm. W innych przypadkach dochodzi do długotrwałych stanów bezsenności, a nawet do bezsenności absolutnej. Kiedy indziej, zwłaszcza u dzieci, widuje się odwrócenie rytmu snu i czuwania. Dzieci te w dzień bywają senne lub usypiają, a w nocy stają się niespokojne, kręcą się w łóżku, opuszczają je, zachowują się hałaśliwie, okazują skłonność do czynności impulsywnych, przy czym sensorium ich wykazuje cechy stanu pomrocznego, rza- dziej onejroidnego. Zespół ten u dzieci występuje ostro, zwykle bezpośrednio. po rozchorowaniu się, i przebiega z typową dla stanów pomrocznych, niepamięcią. Z biegiem czasu zamroczenie jako takie przemija, jiozostają natomiast ciężkie za- burzenia charakteropatyczne, które omówimy dokladniej w osobnym rozdziale. Poza zamroczeniem, szczególnie częstym powiklaniem jest majaczenie o typie delirium ebrile. Różni się ono od wszelkich innych majaczeń tym, że rozgrywa się na pod- łożu zmian świadomości nie tylko jakościowych, ale i ilościowych. Przeważnie uja- wnia się ten zespól w chwilach, gdy chorego budzimy. W żadnym innym stanie tak jaskrawo jak tutaj nie stwierdza się zatarcia granicy między marzeniem sennym a jawą. Chory opowiada nam, co mu się śniło, a jednocześnie treść marzenia sen-: nego przeżywa jako dalszy ciąg-na jawie. Omamy senne przechodzą w sposób ciągły . w omamy majaczeniowe. Zaciera się też granica między osobami otaczającymi a wyśnionymi. Zaburzenie orientacji w otoczeniu i sytuacji jest niezwykle daleko posunięte. Czasem osobowość jest wyraźnie rozdwojona, tak iż stan ten nazwać trzeba mieszanym zespołem majaczeniowo-zamroczeni owym. Inne zespoły psycho- tyczne występują bardzo rzadko. Postać hiperkinetyczna może występować samodzielnie, ale często sta- nowi tylko wprowadzeme do postaci śpiączkowej, albo na odwrót, postać śpiącz- kowa przechodzi bezpośrednio w postać hiperkinetyczną. Z opisów w piśmiennict- wie trudno sobie wyrobić zdanie, co więcej w tej postaci przeważa: czy pobudzenie ruchowe pochodzenia ośrodkowego, czy też podniecenie psychoruchowe natury psy- chotycznej. Prawdopodobnie mają tu miejsce zjawiska obydwu rzędów. Do pierw- szego rzędu zaliczyć trzeba ruchy podobne do pląsawiczych i atetotycznych, mio- klonie, drgania pęczkowe, . czasem hemibalistyczne. Drgania pęczkowe najczęściej widuje się w mięśniach tułowia, zwłaszcza powlok brzusznych, czego nie ma w plą- sawicy. Tutaj zaliczyć też trzeba uporczywą czkawkę. Chorzy cierpią na uporczywą bezsenność i skarżą się na bóle w całym ciele lub w niektórych częściach ciała, Może być też odwrócenie porządku .snu i czuwania .. Czasem stwierdza się nierów- ność źrenic z upośledzeniem oddziaływania na światło i zbieżność. Natomiast w piś- miennictwie nie dość ostro odgranicza się stany podniecenia psychoruchowego, które przeplatają się z objawami niepokoju ruchowego, opisanymi wyżej. [patrz też: , fizjoterapia, olejki do włosów, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘fizjoterapia’

W wielu przypadkach, gdy juz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe. Od nieżytu oskrzeli różni się gruźlica płuc włóknista rozlana w początkowym okresie tym, że ob- jawy nieżytowe w gruźlicy dotyczą przeważnie górnych płatów płuc i w wywiadach nie ma czynników przyczynowych, wywołuj ących nieżyt oskrzeli. Zwłaszcza za gruźlicą przemawia “nieżyt” oskrzeli, ograniczony do jednego tylko płuca. Od suchego rozszerzenie oskrzeli przebiegającego z krwiopluciem lub krwotokami płucnymi gruźlicę płuc włóknistą rozla- ną można odróżnić przeważnie tylko badaniem bronchograficznym. Od marskości płuc, która przebiega z objawami zagęszczenia tkanki płucnej i może wieść również do rozszerzenia oskrzeli wikłającego się często ich nieżytem oraz do krwioplucia, można przewlekłą gruźlicę włóknistą rozlaną odróżnić na tej podstawie, że: 1. w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej zapadnięcie klatki piersiowej bywa stosunkowo nieznaczne; 2. gruźlica toczy się zwykle w obu płucach a marskość płuc – w jed- nym; 3. plwocina w gruźlicy płuc zawiera, chociaż niestale i nieobficie, prątki gruźlicy, których nie ma w plwocinie w marskości płuc; 4. w wywiadach w gruźlicy płuc są często wskazówki na przebyty “katar” szczytów płucnych, zapalenie opłucnej, krwioplucie itd. Różnicowanie z kił ą P ł u c przebiegającą w postaci marskości płuc 7. rozszerzeniami oskrzeli lub bez nich; Od gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej odróżnia się włóknistą rozlaną gruźlicę płuc na tej pod- stawie, że gruźlica włóknista rozlana: 1. zajmuje znaczniejsze przestrzenie w płucach; 2. dotyczy przeważnie osób w wieku 40-60 lat, bardzo często do- tkniętych skazą dnawą; 3. przebiega w późniejszych okresach z coraz wzrastającą wybitną dusznością i częstymi krwotokami płucnymi; 4. wiedzie nieraz do zapadania się górnych części klatki piersiowej przy rozszerzeniu dolnych części, zależnym od rozedmy płuc; 5. w końcowym okresie objawia się w postaci niewydolności krążenia górującej nad całym obrazem klinicznym. W doróżnieniu od pospolitych suchot płuc nie ma w koń- cowym okresie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc gorączki albo. wzniesie- nia gorączkowe bywają nieznaczne, natomiast uderza bardzo wybitna duszność i objawy niewydolności krążenia; prątki gruźlicy w plwocinie są nieliczne i niestałe. [więcej w: , odżywka do włosów, Stomatolog Kraków, fizjoterapia ]

Comments Off

« Previous Entries