Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Duze kilaki mózgu daja objawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Duże kilaki mózgu dają objawy takie same jak guzy mózgu. Tylko zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym umożliwiają rozpoznanie. 4. Kiła naczyniowa (lues vascularis) jest cierpieniem częstym. Wskutek zmian w naczyniach dochodzi do rozlicznych uszkodzeń tkanki mózgowej. W obrazie neurologicznym stwierdzamy często absolutną sztywność źrenic, znacznie rzadziej sztywność odruchową, dalej porażenia poszczególnych nerwów czaszkowych, wresz- oie zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym: pleocytoza aż do kilkuset komórek, nie- znaczne zwiększenie białka, Nonne-Apelt +, dodatni odczyn Wassermanna w wyż- szych stężeniach, dodatnie odczyny kłaczkujące przy średnich stężeniach roztworów koloidowych itd. Sprawa rozpoczyna się zazwyczaj od zwiastunów w rodzaju neu- rastenii, po czym przeważnie dochodzi do udaru, który pozostawia zmiany ognis- kowe. Mogą się one cofnąć w dużym stopniu pod wpływem usilnego leczenia. Pozo- staje jednak z zasady pewien stopień otępienia, które z biegiem czasu może narastać wraz z innymi objawami zespołu psychoorganicznego. W przeciwieństwie do pora- żenia postępującego chorzy wykazują, nawet przy daleko posuniętym otępieniu, po- czucie choroby psychicznej, mimo że równocześnie wykazują błogostan. Niektóre postacie kiły naczyniowej mogą przebiegać bez napadów apoplektycznych. Rozpo- czyriają się one pówoli i prowadzą stopniowo do ubytków psycheorganicznych. W przypadkach tych czasem mowa przypomina dyzartrię paralityczną albo staje .się podobna do zaburzeń mowy przy porażeniu opuszkowym. Przeważnie i w tej postaci można znaleźć lżejsze objawy ogniskowe. Niektórzy mówią tu o pseudoparalysis luica. Z powikłań epigenetycznych najczęściej spotykamy majaczenie, rzadziej splątanie, nierzadko też zespoły z kręgu schizofrenicznego i cyklofrenicznego. Zamroczenie rystępuje dość rzadko, jeszcze najczęściej w napadach padaczkowych, które mogą występować przy wszystkich postaciach lkiły mózgu. . 5. O padaczce kiłowej mówimy wówczas, gdy obok napadów padaczkowych nie stwierdzamy nic, prócz najwyżej zaburzeń ze strony źrenic, no i oczywiście zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym. Równoważniki są tu zresztą rzadkością, naj- częściej występują duże napady padaczkowe. Leczenie swoiste często daje wylp- czenie. Padaczka kiłowa często występuje na tle kiły wrodzonej, 6. Spotykane w piśmiennictwie określente psychosis tabica nie jesvbardzo ścisłe. Albo chodzi tutaj o zaburzenia organiczne, które są oczywiście pochodzenia mózgo- wego, albo o nawarstwienia epigenetyczne, które mogą wikłać wszelkie zakażenia włącznie z kiłowym. Przy stawianiu tego rodzaju rozpoznania nie należy poza tym zamykać oczu na możliwość innych jeszcze czynników chorobotwórczych, które mogą zachodzić w ustroju chorego na wiąd rdzenia, jak alkoholizm, sprawy nerkowe, za- burzenia krążenia, urazy itd. [patrz też: , rehabilitacja, gabinet ginekologiczny, dieta i odchudzanie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Duze kilaki mózgu daja objawy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U wielu osób już po małych dawkach alkoholu dochodzi do zwyżki ciśnienia krwi, diurezy, przyspieszenia tętna, uderzenia krwi do głowy z bólami głowy, zawrotami i uwidocznieniem się tętnic skroniowych. Takie odczyny naczynio- ruchowe mogą się pojawić u osób, które dotąd dobrze znosiły alkohol. Stopień upojenia można również mierzyć przedmiotowo, określając stężenie alkoholu we krwi. Badanie w tym kierunku moczu nie daje wprawdzie ilościo- wej miary, ale Jest przydatne dla stwierdzenia faktu spożycia lub niespożycia alkoholu. Uważa się, że stężenie alkoholu we krwi poniżej 0,5%0 nie pociąga za sobą uchwytnych zmian czynności psychicznych. Stężenie do 1,0%0 prze- biega już z euforią i z podmiotowym przecenianiem swojej sprawności. Za wartość graniczną, np. przy osądzaniu wypadków samochodowych, uważa się zawartość alkoholu, we krwi 1%, odpowiadającą stanowi upojenia. Jednorazpwe zatrucie alkoholem zdrowy ustrój przezwycięża bez następstw, podobnie jak jednorazowe odurzenie narkotykiem przy znieczuleniu ogólnym. Znacznie szkodliwsze jest wprowadzanie do ustroju choćby małych dawek alkoholu w ciągu dłuższego czasu. Z biegiem lat nietolerancja wzrasta. W piątym dzie- siątku lat te same dawki napoju wyskokowego, które w trzecim dziesiątku człowiek znosił bardzo dobrze, mogą już dawać objawy nietol,erancji. ALKOHOLIZM NAŁOGOWY (ALCOHOLISMUS HABITUALIS, PRAEALCOHOLISMUS) I ALKOHOLIZM PRZEWLEKŁY (ALCOHOLISMUS HRONICUS) Staramy się obecnie dwa te pojęcia jak naj ściślej rozgraniczyć zarówno ze stanowiska praktycznego, jak i teoretycznego. Pojęcie nałogu wiąże się z poję- ciem chorobliwego pociągu do napojów wyskokowych. Z bezstronnych spostrze- żeń wynika, że zdrowemu człowiekowi napoje alkoholowe nie smakują. Wstręt do tej używki musi być przezwyciężony. Dzieje się to pod wpływem obyczajów środowiskowych. Wbrew twierdzeniu fatalistów trzeba stwierdzić, że stosun- kowo nikłą rolę odgrywa czynnik dziedziczny i wrodzony. Czasem stwierdza się istotnie, że dzieci alkoholików zdradzają wcześnie pociąg do napojów alko- holowycli, także dzieci psychopatyczne. Najczęściej jednak nałóg powstaje pod wpływem środowiska. Alkoholicy to uderzająco często pracownicy zawodów ułatwiających spożycie napojów wyskokowych: karczmarze, kelnerzy, gorzel- nicy, kupcy, także murarze i woźnice, pijący dla rozgrzewki. W -wielu przy- padkach widzi się zależność pijaństwa od zmartwień życiowych, rodzinnych, małżeńskich, zawodowych, osobistych. [przypisy: , gabinet ginekologiczny, Studnie głębinowe, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries