Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Characteropathia postencephalitica bywa nierzadkim powiklaniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Characteropathia postencephalitica bywa nierzadkim powikłaniem prze- wlekłym, czy też stanem ubytkowym, zwłaszcza u dzieci. Zaburzenia charak- terelegiczne czasem pochodzą, jak wspominaliśmy wyżej, już z okresu ostrego. U dorosłych widuje się to rzadziej. Chorzy ci odczuwają czasem trwały niepo- kój wewnętrzny, który ich skłania do uciążliwych dla otoczenia działań: prze- sadnych żądań, złośliwych figlów, czynów niszczycielskich, napastliwości, za- czepek płciowych i ustawicznych czynów impulsywnych. Im młodszy jest osob- nik, tym gwałtowniej zaburzenia te dają się we znaki. U dzieci często żadnych innych pozostałości przebytej sprawy nie da się stwierdzić. Gdy nie ma wy- wiadu, uchodzą one w zakładach i na wolności za psychotyczne, pojęcie to jednak jest niewłaściwe. Dzieci te są nieznośne, nie posiadają poczucia taktu i dystansu, drażnią chorych, dokuczają personelowi, płatają figle, kradną, za- chowują się nieprzyzwoicie, napastują .płciowo nawet osoby dorosłe lub zwie- rzęta, odznaczają się impulsywnym okrucieństwem. Łatwo je rozrzewnić i do- prowadzić do skruchy, nie są one jednak zdolne dotrzymać uroczystych obietnic poprawy i przy najbliższej sposobności wyrządzają te same psoty. Surowe ry- gory wychowawcże często wywołują przekorną zawziętość, podczas gdy prze- mawianiem do rozsądku i do uczucia można więcej uzyskać. Sprawy te prze- biegają często z zaburzeniami snu. Rokowanie nie jest pomyślne, chociaż pewien mały odsetek przypadków poprawia się z biegiem czasu. Częściej jednak zabu- rzenia utrzymują sięIatami lub przechodzą z upływem czasu w zwykłe postacie parkinsonizmu, pozostaje jednak zazwyczaj nadal wybuchowośćI skłonność do działań popędowych, Co do pobudek działań impulsywnych chorzy z zasady .nie potrafią .dać wystarczających wyjaśnień. Nie są to stany pomroczne i ch 0- .rzy niewątpliwie działają w pełni świadomości. Potrafią też odtworzyć sobie później wszystkie szczegóły swego postępowania. Najczęściej wyjaśniają, że po prostu przychodzi im do głowy zachcianka, którą zamieniają w czyn, zanim zdążą uświadomić sobie jej niewłaściwość, niemoralność lub przestępczość. PO- •czucie choroby posuwa się czasem tak daleko, że chorzy wprost błagają o wy- leczenie ich z tych właściwości charakteru, aby się mogli upodobnić do wszyst- kich innych ludzi.
Drżączka poraźna występuje w starszym wieku i daje objawy prze- ważnie nie tak bogate, ponadto zaburzenia rozpoczynają się raczej od kończyn, pod- czas gdy w stanach pośpiączkowych raczej od mięśni twarzy, karku i szyi. W cho- .robie. Parkinsona wreszcie rzadko występuje asymetria, drżenie jest drobniejsze i często. ma cechy kręcenia pigułek, nie ma tu też dystenu, napadów spojrzeniowych i przymusów tonicznych. W drżączce poraźnej organiczne zaburzenia psychiczne są rzadkością, co najwyżej zdarzyć się może powikłanie psychozą czynnościową. Zabu- -rzenia psychiczne na tle kiły wyróżniają się typowymi zmianami płynu mózgowo- rdzeniowego. Podobieństwo neurologiczne postaci Wicher ta porażenia postępującego okazuje się pozorne, gdy. stwierdzimy- tło swoiste. Zmiany źrenic w parkinsonizmie są rzadkością. Stany pourazowe mogą również. prowadzić do wzmożenia napięcia mięśniowego i do drżenia, nie brak jednak innych objawów ogniskowych. Zaburze- nia charakteropatyczne pourazowe bywają podobne. Objawy parkinsonizmu zda- rzają się czasem w pląsawicy Huntingtona i w chorobie Wilsona, jednak całość obrazu klinicznego różni się zasadniczo. Ogromną wagę w różnicowaniu posiadają troskliwie zebrane wywiady. Przypadek nr 17. Obsessiones postencephaliticae. C. J. ur. 12. VI. 1935 r. Ojciec matki chorował umysłowo. Rozwijał się prawidłowo, uczył się dobrze, prze- chodził odrę, w 16 r. Ż. zaś ciężką grypę, miał wymioty, był tak słaby i senny, że mało co sobie z tej choroby przypomina. Mniej więcej w rok po przebyciu grypy zauważył u siebie dziwne objawy. Zaczął odczuwać ogromny niepokój, zdenerwowa- nie i lęk. Otoczenie zauważyło, że stał się w tym czasie małomówny, że źle sypiał i źle jadał. Odczuwał niepohamowany lęk, że będzie w szkole pytany. Był spokoj- niejszy, gdy nie był przygotowany. Zmuszony do odpowiedzi, odpowiadał dobrze, najtrudniej było mu zacząć mówić. W r. 1953 złożył maturę bez trudności; chociaż wśród nieopisanego lęku. Został nauczycielem. Uczył przez pół roku, jednakże miał coraz większe trudności w skupiani u myśli. Robiło mu się duszno, tak iż musiał otwierać okna w czasie lekcji. Pojawiły się u niego “podwójne myśli”: wykładając, musiał myśleć o swoich •przeżyciach. Im bardziej starał się oddalić te zbędne myśli tym natrętniej powracały. Początkowo były to raczej natrętne wyobrażenia, później myśli te nabrały treści słownej. Były to słowa i zdania zasłyszane w rozmowach lub wzięte z własnego wykładu. Po upływie pewnego czasu było mu coraz trudniej opanować się i pracować, gdyż musiał się zastanawiać nad każdym swoim słowem, i kontrolować każdy swój ruch. Otoczenie nie wiedziało co się z nim dzieje, uwa- żano .go za dumnego i nietowarzyskiego. Unikał ludzi, gdyż ruch, hałas i rozrhowa męczyły go coraz bardziej. Najspokojniejszy czuł się, gdy leżał w bezruchu. Zaczął się ratować zapisywaniem pewnych. haseł na kartce np. “w tej chwili działam, w tej chwili żyję”, albo “Bóg, rozum, świadomość”. Odczytanie takiej kartki przy- nosiło mu ulgę. Po jakimś czasie dołączyły się do tych objawów nowe, które na- pełniły go przerażeniem, gdyż myślał, że to początki obłąkania. Mianowicie nagle przychodziło na niego ogromne zmęczenie, nie mógł się prawie ruszyć, ludzi widział jak przez mgłę, a w głowie “słys,:ał” własne myśli “tańcz, gwiżdż”. Zdarzało się. to w szkole, gdy czytał dzieciom. Wtedy całą uwagę skupiał na czytaniu, byle nie poddać się tym natrętnym nakazom. W domu czasem nakazom tym ulegał, dawało mu to ulgę. Stany te trwały po kilka minut. Czasem musiał opuścić towarzystwo, gdyż dręczyły go myśli w rodzaju “po coś tu wszedł, podałeś rękę w zlej kolej- ności”. Przebywał w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Świe- ciu n. Wisłą od dnia 15. XI. 1955 r, skierowany przez WKR celem orzeczenia zdol- ności do odbywania służby wojskowej. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, wózki dziecięce, gabinet kosmetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet kosmetyczny’

Characteropathia postencephalitica bywa nierzadkim powiklaniem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Suchoty płuc pospolite mogą rozpoczynać się zu- pełnie niepostrzeżenie. We wczesnym okresie chorzy często nie odczuwają żadnych dolegliwości albo odczuwają tylko bardzo słabe, w przeciwień- stwie do chorych na przewlekłą gruźlicę płuc krwiopochodną, którą ce- chują bardzo liczne i różnorodne przypadłości. Toteż wczesne rozpozna- nie suchot płuc, które jest naczelnym nakazem dla lekarza, należy do trudnych zadań. O przewlekłej postępującej gruźlicy płuc trzeba pamię- tać nie tylko w przypadkach kaszlu, ogólnego osłabienia, chudnienia, noc- nych potów i stanów gorączkowych, ale także w przypadkach częstych ostrych nieżytów oskrzeli, częstych nawrotów. “grypy”, zaburzeń krą- żenia bez wyraźnych zmian w narządzie krążenia (bóle w okolicy serco- wej, przyśpieszenie tętna, zaburzenia miarowości, szmer na tętnicy płucnej itd.), zaburzeń żołądkowo-jelitowych (brak łaknienia, biegunki, bóle w brzuchu itd.), a u kobiet zaburzeń regularności bez widocznych zmian anatomicznych w narządzie płciowym. Wczesny naciek w płucach stanowiący początek suchot płuc pospolitych nawet rozległy, może nie wywoływać zmian opukowych ani osłuchowych, nawet gdy nastąpi już rozpad tkanki i wytworzy się jama (tzw. “jamaniema”). Często można go wykryć tylko badaniem rentgenograficznym. Zatem nie lekceważąc dokładnego badania ogólnej ciepłoty ciała, plwociny, nawet gdy chory wykrztusza jej bardzo mało, ani szybkości opadania krwinek oraz dokładn-ego zbierania wywiadów, nie wolno zaniechać badania radiologicznego u żadnego chorego, który zgłasza się do lekarza z powodu ogólnego osłabienia, chudnienia, kaszlu, bólów w klatce piersiowej, krwioplucia, gorączki, częstych nawrotów “grypy”, niedokrwistości, jeżeli dokładne badanie chorego nie wykrywa przyczyny tych objawów. Szczególnie trzeba o tym pamiętać, jeżeli chory styka się stale ze środowiskiem gruźliczym. Jednorazowe badanie radio- logiczne nie zawsze wystarcza. Musi być ono przeprowadzone w różnych płaszczyznach, podczas głębokiego oddychania, kaszlu, przy podniesio- nych barkach itd. Wczesny naciek w większości przy- padków rozpoznaje się przypadkowo, a to dlatego że bardzo- często prze- biega skrycie. W większości przypadków wykrywa go rentgenolog lub lekarz poradni przeciwgruźliczej podczas badania osób otaczających cho- rego na gruźlicę. [więcej w: , gabinet kosmetyczny, gabinet ginekologiczny, okulista ]

Comments Off

« Previous Entries