Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Haszysz.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Bardzo stare są również dzieje haszyszu. Herodot podaje, że Scytowie rzucali na rozpalone kamienie ziarna konopi indyjskich i wprawiali się tym dymem w przyjemne odurzenie. Haszysz rozpowszechniony jest niemal wyłącznie wśród ludów mahometańskich. Około r. 1.100 książę małoazjatycki Hassan założył dla celów politycznych rodzaj zakonu, do którego wciągał młodzieńców upajając ich haszyszem. Izmaelici rządząc w krajach mahometańskich trzymali w tajemnicy działanie haszyszu i posługiwali się tym środkiem w walkach politycznych. Arabski wyraz haszisz znaczy tyle co Cannabis indica, stąd Izmaelitów nazywano hasziszinami, co w zachodniej Europie stało się mianem zabójcy (assassin). Indyjskie pigułki radości zawierały haszysz. Niektórzy przypuszczają, że hasziszinowie używali nie haszyszu, który podnieca i wywołuje omamy erotyczne, lecz raczej bendżu, wydobywanego z Hyoscyamus albus, mającego działanie usypiające i uspokajające. Malajowie palą haszysz z tytoniem. Już Persom znane było działanie haszyszu jako aphrodisiacum. W bajkach z 1001 nocy jest wzmianka o używaniu haszyszu dla rozweselenia. W Persji od dawna wiedziano, że przewlekle nadużywanie haszyszu doprowadza do zwyrodnienia charakteru, wystrzegano się np. stosunków kupieckich z tzw. bengi, tzn. narkomanami haszyszowymi. Wymieranie Hotentotów przypisuje się w dużej mierze nadużywaniu haszyszu. W Indiach jest podobno więcej ofiar haszyszu niż opium i alkoholu. W Polsce haszyszyzm jest rzadkością. Etiopatogeneza narkomanii jest zjawiskiem złożonym, jak to zresztą wynika z podanych wyżej danych historycznych. W rozważaniach etiologicznych nie można bowiem pominąć podstaw społeczno-gospodarczych alkoholizmu i innych masowych toksykomanii. Rozpowszechnione w kołach konstytucjonalistów i preformistów twierdzenie, że narkomanem staje się człowiek prepsychotycznie dysponowany wskutek psychopatycznych rysów charakteru, jest niesłuszne. Trudno bowiem przypuścić, że miliony alkoholików w Europie lub opiumistów w Chinach to wszystko psychopaci. Klinicyści, którzy czasem poważnie wypowiadają takie twierdzenia powołują się czasem na fakt kliniczny, że narkomania przebiega z zasady z zaburzeniami charakteru i że te zaburzenia można stwierdzić nierzadko w okresie przed popadnięciem osobnika w nałóg. W przypadkach tych zarówno zwyrodnienie charakterologiczne, jak i nałóg miewają wspólne źródło, jakim są zaniedbania wychowawcze. Przykład krajów, które dzięki mądrej i konsekwentnej walce z toksykomanią potrafiły uchronić swoje narody od tej klęski społecznej, dowodzi, że niekonstytucjonalna dyspozycja, lecz warunki środowiskowe są najistotniejszym czynnikiem w genezie narkomanii. Oczywiście byłoby błędem widzieć w charakteropatii narkomanów nie skutek przewlekłego zatrucia, lecz przyczynę nałogu. Sprawy te wykraczają znacznie poza granice psychiatrii klinicznej, należą bowiem do problematyki psychiatrii społecznej. [więcej w: , prawo medyczne, Zdrowa żywność, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Haszysz.

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Wczesny naciek może sadowić się w płucu wszędzie, przeważnie jednak sadowi się w boczno-tylnej części górnego płata, zwłaszcza prawego poniżej poziomu obojczyka, odpowiednio do przebiegu odgałęzień oskrzela podszczytowego (bronchus subapicalis) lub szczytowego (bronchus apicalis) górnego płata w bocznej części, raczej nieco ku tyłowi. Jest to tzw. typ Assmana. W samym szczycie płucnym naciek wczesny spostrzegano bardzo rzadko. Redeker spostrzegał na 145 przypadków siedzibę nacieku wczesnego w okolicy podobojczykowej w 57,9%, w części środkowej pola płucnego w 28,3%, w dolnej jego części w 11,7%, a w szczytach płuc tylko w 2,1% przypadków. Frischbier i Beckmann na 367 przypadków spostrzegali naciek wczesny w prawym płucu w 56% (206 przypadków) i w lewym w 44% (161 przypadków). W materiale 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie stwierdzono siedzibę nacieku wczesnego w polu wnękowo-obojczykowym w 79,8% w części środkowej pola płucnego przywnękowo w 16,5%, dolnych częściach płuc w 2,8% i w szczytach płuc w 0,9% (1 przypadek). Czasami bywa na raz kilka nacieków wczesnych. W innych przypadkach nacieki wczesne powstają szybko po sobie, najczęściej w pobliżu wcięć międzypłatowych. Takie wczesne nacieki nazwano “siostrzanymi”. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego wczesny naciek jest ogniskiem ostrego ograniczonego odoskrzelowego zapalenia płuc, przeważnie serowaciejącego (bronchopneumonia caseosa acuta). Według Assmanna naciek powstaje w części miąższu płucnego, przedtem nie zajętej gruźlicą. Wczesny naciek jest zwykle otoczony mniej więcej rozległym pasem zapalenia okołoogniskowego. Samo ognisko bywa zazwyczaj małe, może być nawet mikroskopijne, natomiast zapalenie dookoła niego może być bardzo wielkie i nawet zajmować cały płat. [więcej w: , powiększanie piersi, gabinety stomatologiczne, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off