Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Bardzo stare sa równiez dzieje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bardzo stare są również dzieje haszyszu -. Herodot podaje, że Scytowie . rzucali na rozpalone kamienie ziarna konopi indyjskich i wprawiali się tym dymem w przy- jemne odurzenie. Haszysz rozpowszechniony jest niemal wyi:ącznie wśród ludów mahometańskich. Około r. 1.100 książę małoazjatycki Hassan założył dla celów poli- tycznych rodzaj zakonu, do którego wciągał młodzieńców upajając ich haszyszem. Izmaelici rządząc w krajach mahometańskich trzymali w tajemnicy działanie ha- szyszu i posługiwali się tym środkiem w walkach politycznych. Arabski wyraz ha- szisz znaczy tyle co Cannabis indica, stąd Izmaelitów nazywano hasziszinami, co w zachodniej Europie stało się mianem zabójcy (assassin). Indyjskie pigułki radości zawierały haszysz. Niektórzy przypuszczają, że hasziszinowie używali nie haszyszu, który podnieca i wywołuje omamy erotyczne, lecz raczej bendżu, wydobywanego z Hyoscyamus albus, mającego działanie usypiające i uspokajające. Malajowie palą haszysz z tytoniem. Już Persom znane było działanie haszyszu jako aphrodisiacum. W bajkach z 1001 nocy jest wzmianka o używaniu haszyszu dla rozweselenia. W Persji od dawna wiedziano, że przewlekle nadużywanie haszyszu doprowadza do zwyrod- nienia charakteru, wystrzegano się np. stosunków kupieckich z tzw. bengi, tzn. nar- komanami haszyszowymi. Wymieranie Hotentotów przypisuje się w dużej mierze nadużywaniu haszyszu. W Indiach jest podobno więcej ofiar haszyszu niż opium i alkoholu. W Polsce haszyszyzm jest rzadkością. Etiopatogeneza narkomanii jest zjawiskiem złożonym, jak to zresztą wynika z podanych wyżej danych historycznych.. W rozważaniach etiologicznych nie można bowiem pominąć podstaw społeczno-gospodarczych alkoholizmu i innych ma- sowych toksykomanii. Rozpowszechnione w kołach konstytucjonalistów i preformi- stów twierdżenie, że narkomanem staje się człowiek prepsychotycznie dysponowany wskutek psychopatycznych rysów- charakteru, jest niesłuszne. Trudno bowiem przy- puścić, że miliony alkoholików w Europie lub opiurnistów w Chinach to wszystko psychopaci. Klinicyści, którzy czasem poważnie wypowiadają takie twierdzenia po- wołują się czasem na fakt kliniczny, że narkomania przebiega z zasady z zaburze- niami charakteru i że te zaburzenia można stwierdzić nierzadko w okresie przed popadnięciem osobnika w nałóg. Wprzypadkach tych zarówno zwyrodnienie cha- rakterologiczne, jak i nałóg miewają wspólne źródlo, jakim są …zaniedbania wycho- wawcze. Przykład krajów, które dzięki mądrej i konsekwentnej walce z toksykorna- nią potrafiły uchronić swoje narody od tej klęski społecznej, dowodzi, że nie -kon- stytucjonalna dyspozycja, lecz warunki środowiskowe są najistotniejszym czynni- kiem w genezie narkomanii. Oczywiście byłoby błędem widzieć w charakteropatii narkomanów nie skutek przewlekłego zatrucia, lecz przyczynę nałogu. Sprawy te wykraczają znacznie poza granice psychiatrii klinicznej, należą bowiem do pro- blematyki psychiatrii społecznej. [więcej w: , prawo medyczne, Zdrowa żywność, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinety stomatologiczne’

Bardzo stare sa równiez dzieje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wczesny naciek może sadowić się w płucu wszędzie, przeważnie jednak sadowi się w boczno-tylnej części górnego płata, zwłasz- cza prawego poniżej poziomu obojczyla, odpowiednio do przebiegu odgałęzień oskrzela podszczytowego (bronchus subapicalis) lub szczytowego (bronchus apicalis) górnego płata w bocznej części, ra- czej nieco ku tyłowi. Jest to tzw. typ Assmana. W samym szczy- cie płucnym naciek wczesny spostrzegano bardzo rzadko. Redeker spostrzegał na 145 przypadków siedzibę nacieku wczesnego w okolicy podobojczykowej w 57,9%, w części środkowej pola płucnego w. 28,3%, w dolnej jego części w 11,7%, a w szczytach płuc tylko w 2,1% przypadków. Frischbier i Bec:kma.nn na 367 przypadków spostrzegali naciek wczesny w· prawym płucu w 56% (206 przypadków) i w lewym w 44% (161 przypadków). W materiale 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie stwierdzono siedzibę nacieku wczesnego w polu wnękowo-obojczykowym w 79,8% w części środkowej pola płucnego przywnękowo w 16,5%, dolnych częściach płuc w 2,8% i w szczy- tach płuc w 0,9% (1 przypadek). Czasami bywa na raz kilka nacieków wczesnych. W innych przypad- kach nacieki wczesne powstają szybko po sobie, najczęściej w pobliżu wcięć międzypłatowych. Takie wczesne nacieki nazwano “siostrzanymi- nymi”. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego wczesny naciek jest ogniskiem ostrego ograniczonego odoskrzelowego zapalenia płuc, przeważnie serowaciejącego (broncho- pneumonia caseosa acuta). Według Assmanna naciek powstaje w części miąższu płucnego, przedtem nie zajętej gruźlicą. Wczesny naciek jest zwykle otoczony mniej więcej rozległym pasem zapalenia okołoognisko- wego. Samo ognisko bywa zazwyczaj małe, może być nawet mikrosko- pijne, natomiast zapalenie dookoła niego może być bardzo wielkie i nawet zajmować cały płat. [więcej w: , powiększanie piersi, gabinety stomatologiczne, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off