Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Dnia 11. XII. przeniesiono go

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 11. XII. przeniesiono go do Kliniki Chorób Psychicznych AMG. Stan psy- chiczny: chory przy badaniu, zwłaszcza na początku, zdradza. duże zdenerwowanie, zacina się w mowie, wykonuje mnóstwo bezcelowych ruchów mimowolnych, np. po- prawia sobie odzież, nogi mu drżą, na czole pojawia się kroplisty pot, dopiero po dłuższym czasie nabiera rozpędu, po czym bardzo szczegółowo opisuje swoje prze- życia. Bieg myśli logiczny, łączność afektywna dobra, afekt nieco napięty, lecz dobrze modulowany i dostosowany, nastr ój przygnębiony. Chory ma pełne poczucie cho- roby psychicznej, omamów ani urojeń nie zdradza. Po odmie lędźwiowej płakał i rozpaczał, że to wstyd być w Świeciu, gdy się o tym wszyscy dowiedzą. W ciągu dwóch dni po odmie czuł się pojmiotowo lepiej, ożywił się, rozmawiał z innymi chorymi. Badanie neurologiczne: chodzi lekko pochylony ku przodowi, rzadkie mru- ganie, twarz naoliwiona, ślinotok, nerw VII lewy dolny słabszy, odruchy ścięgnowe i okostnowe kończyny górnej prawej nieco żywsze, odruchy orzuszne prawostronnie żywsze, odruch kolanowy lewy żywszy; odruch skokowy prawy żywszy, odruchy kolanowe polikinetyczne. Pneumc encefalogramy: komory poszerzone, nieprzemiesz- czone. Wskaźnik Evansa – 0,31, wskaźnik Schiersmanna – 3,0. W przestrzeniach podpajęczynówkowych mierna ilość powietrza, grupuje się przeważnie w okolicy czołowej. Rowki tej okolicy poszerzone. Obraz odpowiada nieznacznemu wodoglo- wiu i zanikom korowym w obrębie płata czołowego. Płyn mózgowo-rdzeniowy bez zmian. [przypisy: , logopeda warszawa, dentysta Kraków, korekcja wzroku ]

Comments Off

Posts Tagged ‘korekcja wzroku’

Dnia 11. XII. przeniesiono go

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W pomyślnych warunkach wczesna jama może się zabliźnić, przewa- .żnie jednak pozostaje i staje się źródłem szerzenia się sprawy chorobowej na zdrowe części tego samego płuca w kierunku od szczytu ku podstawie .a także drugiego płuca. Szerzenie się następuje przeważnie w postaci nawałów przerzutowych drogą oskrzeli. W ten sposób powstają suchoty płuc o ostrym przebiegu (ostre zapalenie serowate płuc, pneumonia caseosa acuta] lub o przebiegu przewlekłym (suchoty płuc pospolite, phthisis pulrrumurn communis). Jeżeli w ustroju szybko powstaną dostateczne siły obronne, to naciek wczesny może pozostawać bez zmiany nawet latami. Jest to “naciek wczesny odosobniony” Assamana (infiltratio praecox isolata). T-aki naciek przy załamaniu się ustroju może także serowacieć, a wten- czas może wytworzyć się “jama płucna odosobniona” (caverna pulmorus isolata). Taka jama może pozostawać w płucu przez długie lata bez szkody dla ustroju, ale może też w razie osłabienia chorego stać się źródłem przewlekłych postępujących suchot płucnych. W przypadkach wczesnego nacieku, który jest pierwszym ogniskiem suchotniczym, najdokładniejsze badanie radiologiczne nieraz nie wy- krywa prócz niego żadnych zmian w płucu, w innych natomiast przy- padkach stwierdza się drobne blizenki w szczycie płucnym. Jak jednak przekonał się Redeker na bardzo licznych chorych, obserwowanych długo, nie wiodą one do suchot płuc. Statystyki innych ftizjologów także dowo- dzą, że suchoty płuc rozwijają się z czasem zaledwie mniej więcej w 7% przypadków zmian szczytowych. Lecz także w części tych przypadków suchoty płuc według Redekera powstają nie z gruźlicy szczytowej, lecz z nacieku wczesnego. Mianowicie pierwotną zmianą w płucu w tych przy- padkach często jest naciek wczesny, ogniska zaś szczytowe powstają do- . piero następowo drogą wysiewu oskrzelowego z rozpadającego się na- cieku. Przemawiają za tym stosunkowo duże rozmiary takich ognisk szczytowych oraz zmienność ich wielkości, zależna od obecności zapalenia okołoogniskowego i jego cofania się. Cech tych nie mają stare ogniska krwiopochodne, przekształcone już w blizny i dlatego nieczynne. Ta „późna gruźloca szczytowa” (tuberculosis puLmonum apicaLis tarda) może wieść także do suchot płuc: ognisko szczytowe w razie zała- mania się sił odpornościowych ustroju może zserowacieć i dawać począ- tek postaci postępującej przewlekłej gruźlicy płuc, zwanej “suchotami płuc rozpadowo-włóknistymi” (phthisis puLmonum uLcerosofibrosa chronica). W tych rzadkich przypadkach ognisko szczy- towe nie jest jednak zmianą pierwotną, gdyż pochodzi z nacieku wcze- snego. Słowem w przeciwieństwie do dawniejszych pojęć gruźlica szczytowa wiedzie do pospolitych suchot płuc i ma zazwyczaj przebieg łagodny. Natomiast prze- wlekła postępująca gruźlica płuc rozpoczyna się poza szczytami płuc i ma wyraźną skłonność do rozsiewania się drogą „śródprzewodową”. Tak się przedstawia, zdaniem nowoczesnych klinicystów, patogeneza odosobnionej gruźlicy płuc stanowiącej, według Rankego, trzeciorzędny okres gruźlicy płuc. [przypisy: , rehabilitacja, korekcja wzroku, ortodonta ]

Comments Off