Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Ponizej omówimy zaburzenia psychiczne spowodowane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poniżej omówimy zaburzenia psychiczne spowodowane zatruciem zarówno przypadkowym, jak i rozmyślnym, włącznie z nałogami, kierując się kolejnością związków trujących według ich znaczenia klinicznego. Nie wydzielamy osobnej grupy zatruć zawodowych, chociaż znaczenie zatruć tego typu staramy się przy każdej sposobności podkreślić. Zasadniczo zagadnienie zatruć zawodowych na- leży do medycyny społecznej. Dane historyczne. Dzieje trucizn i nałogów są ogromnym rozdziałem hi- storii kultury, któremu poświęcono olbrzymie piśmiennictwo. W niniejszym zarysie można wspomnieć tylko o kilku najważniejszych zagadnieniach. Pomijamy dzieje alkoholizmu, który znany był w naj starszych kulturach. O działaniu opium wspo- mina już Homer nazywając je nepenthes. W III w. starej ery Theophrast podaje właściwości soku makowca (mekonion). Hipokrates mógł pod tą nazwą rozumieć za- równo makowiec, jak i Euphorbia peplus. Boga snu przedstawiano z łodygą makowca. Opium wchodziło w skład diakodionu, leku przeciwkaszlowego. Legendy co do cu- downego działania driakwi przypisać trzeba zawartości opium. Pliniusz podaje przy- padek samobójstwa za pomocą. opium, przypisując śmierć wyziębieniu ustroju. Ga- len zaleca opium między innymi jako środek przeciw depresji z uwagi na jego właściwości rozweselające. Zna on też objawy przewlekłego. zatrucia opium. Che- miczne badania opium sięgają XVII w. W r. 1797 Baume skrystalizował narkotynę. Odkrywcą morfiny był aptekarz Serturner, który stwierdził różnicę między narko- tYfą a morfiną oraz wykrył kwas mękonowy. Hańbą ludzkości były wojny opiumowe. Rozpowszechnienie. opiumizmu w Chinach było potworne. W roku 1839 nakazano ustawowo obcym importerom wy- danie w ciągu 3 dni zapasów opium, po czym zatopiono w morzu przeszło 20000 skrzyń i zabroniono stosunków kupieckich z Anglikami. Wychuchła wojna, Chińczycy ponieśli w r. 1843 klęskę, musieli zapłacić 6 milionów dolarów odszkodowania i uprzy- wilejować obcych kupców. Druga wojna w latach 1856-1860 skończyła się również klęską Chin, które musiały się zgodzić na nie ograniczony wwóz tego narkotyku. Z tej klęski społecznej naród chiński zaczyna się podnosić dopiero obecnie, pod rządami władzy ludowej. [patrz też: , biustonosze do karmienia, rehabiliacja, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki naturalne’

Ponizej omówimy zaburzenia psychiczne spowodowane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Pijaństwu sprzyjają rozpowszechnione błędnie mniemania, jakoby alkohol był używką nieszkodliwą, a nawet dla zdrowia pożyteczną. Podstawą alkoho- lizmu nałogowego jest głód alkoholowy. Wytwarza się on dopiero po dłuższym spożyciu napojów wyskokowych. Zazwyczaj przedmiotem pragnienia jest nie tyle sam napój, który jako taki jest przeważnie niesmaczny, co stan oszołomienia wywołany ,spożyciem. Każde takie oszołomienie pozostawia w pa- mięci wspomnienie beztroski, skłaniające do jego ponowienia. W ten sposób z biegiem czasu wytwarza się skłonność do przewlekłego spożywania napojów wyskokowych. O alkoholizmie przewlekłym mówimy w przypadkach, w których długotrwałe nadużywanie napojów wyskokowych doprowadziło do organicznych szkód. Są to np. zaburzenia układu krążenia w postaci przerostu i rozszerzenia serca u piwoszów, uszkodzenie mięśnia sercowego u pijących wódkę, porażenie naczyń skórnych np. na nosie szczególnie u pijących wino, dalej choroby nerek i wątroby w postaci zwyrodnienia tłuszczowego i marskości, wreszcie przewlekle nieżyty żo- łądka. Zły stan odżywienia u alkoholików tłumaczy się częściowo brakiem wita- min, zużywanych przy spalaniu alkoholu w ustroju. Tak np. zapalenie nerwów alko- holowe tłumaczy się brakiem witaminy B1. Cierpi ogólna gospodarka. U piwoszów dochodzi do otyłości, u nadużywających wódki do wychudzenia, które położyć trzeba na karb prawdopodobnie uszkodzeń ośrodków wegetatywnych. Najwięcej szkód do- znaje niewątpliwie układ nerwowy obwodowy i ośrodkowy: polyneuritis, zaniki mięśniowe, zaburzenia ze strony źrenic, które wykazywać mogą zmianę kształtu, nierówności, leniwe odczyny, cofające się zresztą przeważnie po .leczeniu odwyko- wym. U pijaków w stanie trzeźwym stwierdza się często drżenie grubofaliste, które po spożyciu alkoholu staje się drobniejsze. Drżenie dotyczy szczególnie palców rąk i języka. Zdarzają się również nawet w stanie trzeźwym zaburzenia równowagi lżejszego stopnia. [więcej w: , olejek kokosowy, masło shea, kosmetyki naturalne ]

Comments Off

« Previous Entries