Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Przy odczynach koloidowych krzywa wiadu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy odczynach koloidowych krzywa wiądu podobna jest do krzywej przy kile mózgu, tj. daje na początku niezupełne wytrącenie, podczas gdy w porażeniu postępującym wytrącenie jest od początku zupełne. Kiłę oponową czasem trudno odróżnić od porażenia postępującego, gdyż odczyn Wassermanna we krwi i w płynie bywa już przy 0,2 silnie dodatni, ciśnie- nie jest podwyższone, a wyjątkowo przy odczynach koloidowych załamanie krzywej może .nie być przesunięte w prawo, lecz krzywa może być podobna do paralitycz- nej. Istotna różnica leży w pleocytozre, która w kile oponowej jest olbrzymia: •1000 komórek i więcej. Zdarza się też ksantochromia. W kile naczyniowej odczyn Was ser- manna w płynie występuje przeważnie w silniejszych stężeniach. Przy odczynach koloidowych załamanie krzywej pojawia się na początku, podczas gdy w porażeniu postępującym z zasady krzywa leży z początku zupełnie nisko, dopiero po pewnym czasie wznosi się. ZABURZENIA PSYCHICZNE W ZWIĄZKU Z NAGMINNYM ZAPALENIEM MOZGU (ENCEPHALITIS EPIDEMICA) Okres ostry tego wirusowego zapalenia mózgu należy tylko pośrednio do psychiatrii. Zaburzenia psychiczne są tutaj wtórne, chociaż często one właśnie wy- ciskają znamienne piętno na obrazie klinicznym. Odsyłając po szczegóły do podręcz- ników neurologii, wymienimy tylko to, co w danym razie może skłonić do wezwa- nia psychiatry. Rozróżnia się dwie postacie kliniczne: śpiączkową (letargiczną) i hi- perkinetyczną. Economo odróżniał jeszcze postać amiostatyczno-akinetyczną, jednakże prawdopodobnie chodzi tu o wcześnie rozpoczynający się parkinsonizm. Wreszcie za odrębną postać powinno by się uważać przypadki poronne, które mogą ujść uwagi otoczenia i samego chorego, Dopiero następstwa, tj. parkinsonizm oraz charaktero- patia pośpiączkowa, stają się dowodem przebycia choroby. W tych ostatnich przy- padkach bardzo często wywiad pozostaje ujemny, tzn. nie dostarcza dowodów, jakoby, chory przebył kiedyś nagminne zapalenie mózgu. Postać śpiączkowa ma nazwę od zaburzeń ilościowych świadomości, które obok zaburzeń ze strony mięśni ocznych stanowią trzon obrazu klinicznego. Właś- ciwie, ściśle biorąc, śpiączka, tj. stan komatyczny, występuje tylko w pewnym nie- dużym odsetku przypadków naj cięższych, pod względem rokowniczym niepomyślnym. Przeważnie chodzi o półśpiączkę (sopor). Stan ten trwać może ponad tydzień, kilka tygodni, w rzadkich przypadkach nawet kilka miesięcy. Chorego można zbudzić nakarmić, skłonić do załatwienia potrzeb fizjologicznych, nawiązać z nim rozmowę: Zachowuje się on zbornie, mówi do rzeczy, jest jednak ospały, zobojętniały na wszystko, co go dotychczas obchodziło, zmęczony i spragniony spokoju. Odpowiada też niechętnie i trudno go czymkolwiek żywiej zainteresować. Jest też zdezoriento- wany, wykazuje wybitnie zwolniony tok myślenia oraz wyraźne zaburzenia zdol- ności przypominania. Zdolność zapamiętywania trudniej jest stwierdzić, ale praw- dopodobnie i ta czynność pamięciowa jest w wysokim stopniu upośledzona. Chory nie budzony przeważnie zanieczyszcza się. W lżejszych przypadkach nie dochodzi do cięższego soporu, lecz stan świadomości utrzymuje się na poziomie senności. [podobne: , kosmetyki organiczne, odzież termoaktywna, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

Przy odczynach koloidowych krzywa wiadu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozwinięte suchoty płuc mogą przejść w ostatni okres przewlekłej postępującej gruźlicy płuc zwany “suchotami płuc wyniszczającymi lub rozpaczliwymi” (phthisis pulmonum consumptiva s. desperata). Nazywa się je także “suchotami płuc rozpadowymi”, zresztą niesłusznie, obecnie bowiem wiadomo, że jamy w płucach tworzą się już bardzo wcześnie, nie zaś dopiero w ostatnim okresie choroby, jak utrzymywano dawniej. Dotychczasowy charakter przebiegu przewlekłej postępującej gruźlicy płuc nawałami przeważnie już się zaciera, chory gorączkuje teraz prawie bez przerwy, gorączka przybiera tor trawiący, pojawiają się rozpływne poty nocne, chory słabnie niemal z każdym dniem, szybko chudnie i marnieje, tak iż wreszcie po- zostaj ą “skóra i kości”. Badanie przedmiotowe płuc w okresie wyniszczaj ących suchot płuc wykrywa zmiany opukowe i osłuchowe świadczące o różno- rodności i rozległości zmian w płucach z przewagą, siedziby w górnych płatach, przy czym obok objawów zagęszczenia tkanki płucnej stwier- dza się objawy jam. Wskutek znacznego osłabienia chorzy często nie zdo- łają już odpluwać albo odpluwają tylko po dłuższym męczącym kaszlu bardzo mało plwociny zawierającej prątki i włókna sprężyste. Kaszel często się kończy wymiotami. Jeżeli sprawa gruźlicza szerząc się zniszczy opłucną płuc, to powstaje samorodna odma opłucna, częściej ropniak opłucny z odmą. Bardzo czę- sto dołącza się gruźlica krtani lub jelit wskutek ich zakażenia prątkami przez plwocinę. Są to powikłania bardzo ciężkie, w przeciwieństwie do gruźlicy krtani i jelit powstającej przy zawleczeniu prątków za pośred- nictwem krwi. W razie przebicia naczynia krwionośnego przez rozpada- jące się ognisko gruźlicze mogą powstawać za pośrednictwem krwi prze- rzuty w dużym krążeniu, których przebieg jest złośliwy wskutek wybit- nego osłabienia chorych. Zdarza się to stosunkowo rzadko ze względu na poprzednie zarośnięcie naczynia (obliteratio). Nieraz, rozwija się skrobia- wica wątroby, śledziony, nerek, nadnerczy i jelit. [podobne: , rwa kulszowa, kosmetyki organiczne, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries