Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

INNE SCHORZENIA KILOWE MOZGU o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

INNE SCHORZENIA KILOWE MOZGU o ile porażenie postępujące jest wespół z wiądem rdzenia schorzeniem rruązszu układu nerwowego ośrodkowego, to inne postacie kiły układu nerwowego ośrodko- wego dadzą się sprowadzić do schorzeń wychodzących zasadniczo z opon mózgowych i naczyń krwionośnych, a więc z tkanek pochodzenia mezenchymalnego. Tkanka mózgowa cierpi tu wtórnie wskutek ucisku przez ziarninę, zaczopowania naczyń, zmian rozmięknieniowych itd. Sprawy te zajmują nas z dwóch względów: mogą one być punktem wyjścia objawów psycheorganicznych albo mogą się stać podłożem nawarstwień psychotycznych lub psychonerwicowych. 1. Ostre kiłowe zapalenie opon (meningitis luica acuta) występuje już czasem w kilka miesięcy po zakażeniu. Czasem odczyn Wassermanna we krwi może być ujemny, lecz w płynie mózgowo-rdzeniowym jest dodatni już w rozcieńczeniu do 0,2. Odczyny globulinowe są dodatnie, a składniki komórkowe są wybitnie wzmo- żone. Objawy kliniczne polegają na bólach głowy, objawach oponowych, z gorączką, często z drgawkami i porażeniami nerwów czaszkowych. Objawy te cofają się dość łatwo pod wpływem leczenia swoistego. Sprawa ta przebiega nierzadko z zamące- niem świadomości typu majaczeniowego. Rzadziej występują inne zespoły czyn- nościowe. 2. Przewlekłe zapalenie opon (meningitis luica chronica et subacuta) bywa punktem wyjścia większości schorzeń kilowych mózgu. Może tu chodzić o postać z umiejscowienięm zmian na wypukłości mózgu i wówczas w obrazie klinicznym górują objawy ogniskowe albo o częstszą postać z umiejscó- wieniem na podstawie mózgu. W tym ostatnim wypadku może dojść do objawów wodogłowia wewnętrznego wskutek zajęcia zbiorników podstawy mózgu. Sprawa szerzy się wzdłuż naczyń na powierzchni, ale może wraz z naczyniami wnikać w głąb tkanki mózgowej, tworząc tu mniejsze lub większe kilaki oraz zakrzepy w naczy- niach, prowadzące do rozmięknień i porażeń. Może dojść do uszkodzenia nerwu wzrokowego. W płynie mózgowo-rdzeniowym występuje odczyn komórkowy, zmiany białkowe i koloidowe, a odczyn Wassermanna jest w większości przypadków dodatni. Niezależnie od typowej somnolencji, która towarzyszy tego rodzaju sprawom, może i tutaj wystąpić zamącenie świadomości majaczeniowe, a rzadziej splątaniowe, Na- wet przy czy siej świadomości można zauważyć pewne zmiany psychiczne; wskazują one na rozpoczynający się zespól psycheorganiczny. Nastrój bywa posępny i draż- liwy, rzadziej euforyczny. Przy energicznym leczeniu wszystkie te objawy mogą się cofnąć bez śladu. Gdy leczenie okaże się spóźnione, mogą pozostać trwale. zmiany otępieni owe i charakteropatyczne. [więcej w: , kosmetyki organiczne, biustonosze do karmienia, odżywka do rzęs ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kosmetyki organiczne’

INNE SCHORZENIA KILOWE MOZGU o

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Podczas biernego zginania i prostowania koń- czyn górnych w łokciu można stwierdzić objaw koła zębatego. Odruchy bywają często wygórowane. Jednym z najczęstszych objawów bywa drżenie, które, podob- nie jak inne objawy, może być jednostronne lub niesymetryczne. Drżenie bywa za- równo drobnofaliste jak i grubofaliste. Dotyczy ono kończyn, ale można je spotkać i w mięśniach iwatzy, głowy, żwaczy, Języka. Nie widuje się tu znamiennego dla drżączki poraźnej “kręcenia pigułek”. Drżenie wzmaga się przy wzruszeniu, ustępuje na chwilę przy ruchach dowolnych drżącej kończyny. Występują też tiki organiczne, a także organiczne natręctwa myślowe. Tik często polega na kurczowym zacisku oczu. Tikom może towarzyszyć kurczowy kręcz karku (torticollis spasticus). Szcze- gólnie znamienne dla stanów postencefalitycznych są napady spojrzeniowe, które polegają na kurczowym, bolesnym wywróceniu gałek ocznych ku górze, rzadziej zbieżnie. Napad taki trwać może i kilka godzin. Stanowi on. w pewnych przypad- kach jedyny objaw parkinsonizmu. Zdarzają się ponadto kurcze i automatyzmy mięśni ust, języka i gardła w postaci jakby ziewania, rytmicznego pokazywania ję- zyka itd. Ogólne zesztywnienie uwidacznia się również w postaci ciała. Chory stoi i chodzi pochylony ku przodowi, znieruchomiały. jakby posąg. Popchnięty w przód, w tyr. lub w bok nieprędko się zatrzymuje, jak gdyby byl ciałem bezwładnym ,(propulsio, retropulsio, lateropulsio). Silny afekt zdolny jest niekiedy wyrwać cho- rego nagle z bezruchu dla dokonania czynów impulsywnych, co może mieć zna- czenie sądowo-psychiatryczne. Mowa staje się jednostajna, bez intonacji i modulacji głosu, cicha i niewyraźna, czasem z zacinaniem się lub objawami palilalii, polega- .jącej na przymusowym powtarzaniu części wyrazów lub krótkich zdań, albo tylko zgłosek (logoclonia). Zdarzają się też iteracje w postaci napadowego krzyku, hi per- .kinetycznych zaburzeń oddychania, dyszenia itd. Zaburzenia gospodarki węglowo- danowej wyraża się cukromoczem, a gospodarki wodnej moczówką prostą. [przypisy: , kosmetyki organiczne, logopeda warszawa, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries