Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Chorzy gina bardzo czesto: l. wskutek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Chorzy giną bardzo często: l. wskutek ogólnego wyniszczenia (exitus letalis per inanitionem) przy obrzękach charłaczych; 2. wskutek uduszenia się (exitus letalis per asphyxiam), wywołanego powstaniem samorodnej odmy opłucnej, dużym szybko wzrastającym wysiękiem opłucnym lub aspiracją krwi przez oskrzela podczas bar- dzo obfitego krwotoku płucnego; 3. wskutek osłabienia czynności serca (exitus letalis per insufficientiam circulatorium), którego mięsień ulega zanikowi albo zwyrodnie- niom, lub 4. wreszcie wskutek powikłań. W okresie wyniszczających suchot płuc mogą jednak, tak jak w okre- sach poprzedzających, chociaż znacznie rzadziej, następować poprawy trwające niekiedy miesiącami i dłużej. Okresowość przebiegu suchot płuc, zwłaszcza rozpoczynających się i rozwiniętych, podkreślał już Alfred Sokołowski. Jeżeli serowacenie i rozpad w okresie zwolnień przycicha, a na pier- wsze miejsce wysuwają się zmiany wytwórcze, wiodące do łącznotkanko- wego otorbienia i bliznowacenia ognisk gruźliczych, to suchoty płuc stają się wtórnie włóknistymi. Zależnie od okresu choroby, powstają wtenczas rozpoczynające się suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis pulmonum fibrosocaseosa incipiens secundaria fibro sa) , rozwinięte suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis puimonum. confirmata -secumdaria fibrosa) lub wyniszczające suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis pulmonum con- sumptiva secundalia fibroza). Przewlekła postępująca gruźlica płuc może -przejść w okres utajenia, a nawet może nastąpić zupełne wyleczenie. Czasami po kilku pierwszych nawałach z wytworzeniem w górnym płacie rozległego ogniska serowato-włóknistego sprawa chorobowa po wy- daleniu mas serowatych zatrzymuje się w rozwoju pozostawiając jamę. Taka sama zmiana może wytworzyć się także z wczesnego nacieku od- osobnionego Assmanna, gdy on przy osłabieniu ustroju zserowacieje W obu wypadkach powstają “suchoty płuc z jamą postępujące” (phthisis puimonum. cenritaria stationatis). [podobne: , olej lniany, integracja sensoryczna, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Chorzy gina bardzo czesto: l. wskutek

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za naciekiem gruźliczym przemawiają w tych przypadkach: przyśpieszone opadanie krwi- nek, względna limfocytoza krwi, przesunięcie obrazu krwinek białych w krwi w lewo, stykanie się badanego z chorym na gruźlicę. Siedziba. zmiany na: rentgenogramie pod boczną częścią obojczyka, zwłaszcza po- prawej stronie, przemawia również raczej za gruźliczym jej pochodze- niem. We wszystkich takich przypadkach należy prócz tego bardzo sta- rannie i nieraz wielokrotnie poszukiwać prątków gruźlicy w plwocinie, nawet gdy chory odpluwa jej bardzo mało. Ujemny odczyn tuberkuli-· nowy przy dobrym ogólnym stanie chorego wyłącza gruźlicze pocho- dzenie zmiany płucnej, przypominającej naciek wczesny. Nacieki zapalne i gruźlicze cechuje to, że rentgenowski ich obraz, cofa się równocześnie z ustępowaniem objawów podmiotowych ·i przed- miotowych. W przeciwieństwie do tego dla nacieków wczesnych jest. znamienne utrzymywanie się obrazu radiologicznego, pomimo cofania się dolegliwości, przyśpieszenia opada,nia krwinek, leukocytozy, prze- ważnie miernej, i przesunięcia we wzorze białych krwinek w krwi.. Zwiększenie liczby białych krwinek kwasochłonnych w krwi oraz do- datni odczyn Weinberga przemawiają za bąblowcem, który zresztą, zdarza się u nas bez porównania rzadziej niż gruźlica. Wykrycie pier- wotnej sprawy nowotworowej nasuwa na myśl, że zmiana w płucu jest przerzutem. Rodzaj zmiany płucnej da się określić nieraz tylko przez dłuższe spostrzeganie. Czasami jednak i ono zawodzi. Wczesny naciek może być mylnie wzięty za pierwotną zmianę- gruźliczą. Przeciwko niemu przemawiają współudział węzłów około– oskrzelowych i ujemny odczyn skórny Pirqueta, za wczesnym zaś na- ciekiem przemawiają raczej siedziba w bocznej części klatki piersiowej poniżej obojczyka oraz wiek pokwitania lub średni. Za pierwotną zmianą gruźliczą przemawiają: 1. wiek dziecięcy; 2. udział węzłów okolicznych; 3. brak skłonności do rozpadu; 4. przebieg dążący do cofania się, zwłóknienia, zbliznowacenia; 5. znaczne przyśpieszenie opadania krwinek w krwi; 6. a w początkowym okresie sprawy także ujemny odczyn Pirqueta, [więcej w: , przedłużanie rzęs, oczyszczanie organizmu, odzież termoaktywna ]

Comments Off