Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Suchoty.

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Chorzy giną bardzo często: l. wskutek ogólnego wyniszczenia (exitus letalis per inanitionem) przy obrzękach charłaczych; 2. wskutek uduszenia się (exitus letalis per asphyxiam), wywołanego powstaniem samorodnej odmy opłucnej, dużym szybko wzrastającym wysiękiem opłucnym lub aspiracją krwi przez oskrzela podczas bardzo obfitego krwotoku płucnego; 3. wskutek osłabienia czynności serca (exitus letalis per insufficientiam circulatorium), którego mięsień ulega zanikowi albo zwyrodnieniom, lub 4. wreszcie wskutek powikłań. W okresie wyniszczających suchot płuc mogą jednak, tak jak w okresach poprzedzających, chociaż znacznie rzadziej, następować poprawy trwające niekiedy miesiącami i dłużej. Okresowość przebiegu suchot płuc, zwłaszcza rozpoczynających się i rozwiniętych, podkreślał już Alfred Sokołowski. Jeżeli serowacenie i rozpad w okresie zwolnień przycicha, a na pierwsze miejsce wysuwają się zmiany wytwórcze, wiodące do łącznotkankowego otorbienia i bliznowacenia ognisk gruźliczych, to suchoty płuc stają się wtórnie włóknistymi. Zależnie od okresu choroby, powstają wtenczas rozpoczynające się suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis pulmonum fibrosocaseosa incipiens secundaria fibrosa), rozwinięte suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis puimonum, confirmata -secumdaria fibrosa) lub wyniszczające suchoty płuc wtórnie włókniste (phthisis pulmonum consumptiva secundalia fibroza). Przewlekła postępująca gruźlica płuc może przejść w okres utajenia, a nawet może nastąpić zupełne wyleczenie. Czasami po kilku pierwszych nawałach z wytworzeniem w górnym płacie rozległego ogniska               serowato-włóknistego sprawa chorobowa po wydaleniu mas serowatych zatrzymuje się w rozwoju pozostawiając jamę. Taka sama zmiana może wytworzyć się także z wczesnego nacieku odosobnionego Assmanna, gdy on przy osłabieniu ustroju zserowacieje. W obu wypadkach powstają “suchoty płuc z jamą postępujące” (phthisis puimonum, cenritaria stationatis). [podobne: , olej lniany, integracja sensoryczna, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘oczyszczanie organizmu’

Suchoty.

Posted in Uncategorized  by admin
February 15th, 2018

Za naciekiem gruźliczym przemawiają w tych przypadkach: przyśpieszone opadanie krwinek, względna limfocytoza krwi, przesunięcie obrazu krwinek białych w krwi w lewo, stykanie się badanego z chorym na gruźlicę. Siedziba zmiany na rentgenogramie pod boczną częścią obojczyka, zwłaszcza po prawej stronie, przemawia również raczej za gruźliczym jej pochodzeniem. We wszystkich takich przypadkach należy prócz tego bardzo starannie i nieraz wielokrotnie poszukiwać prątków gruźlicy w plwocinie, nawet gdy chory odpluwa jej bardzo mało. Ujemny odczyn tuberkulinowy przy dobrym ogólnym stanie chorego wyłącza gruźlicze pochodzenie zmiany płucnej, przypominającej naciek wczesny. Nacieki zapalne i gruźlicze cechuje to, że rentgenowski ich obraz, cofa się równocześnie z ustępowaniem objawów podmiotowych i przedmiotowych. W przeciwieństwie do tego dla nacieków wczesnych jest znamienne utrzymywanie się obrazu radiologicznego, pomimo cofania się dolegliwości, przyśpieszenia opadania krwinek, leukocytozy, przeważnie miernej, i przesunięcia we wzorze białych krwinek w krwi. Zwiększenie liczby białych krwinek kwasochłonnych w krwi oraz dodatni odczyn Weinberga przemawiają za bąblowcem, który zresztą, zdarza się u nas bez porównania rzadziej niż gruźlica. Wykrycie pierwotnej sprawy nowotworowej nasuwa na myśl, że zmiana w płucu jest przerzutem. Rodzaj zmiany płucnej da się określić nieraz tylko przez dłuższe spostrzeganie. Czasami jednak i ono zawodzi. Wczesny naciek może być mylnie wzięty za pierwotną zmianę gruźliczą. Przeciwko niemu przemawiają współudział węzłów okołooskrzelowych i ujemny odczyn skórny Pirqueta, za wczesnym zaś naciekiem przemawiają raczej siedziba w bocznej części klatki piersiowej poniżej obojczyka oraz wiek pokwitania lub średni. Za pierwotną zmianą gruźliczą przemawiają: 1. wiek dziecięcy; 2. udział węzłów okolicznych; 3. brak skłonności do rozpadu; 4. przebieg dążący do cofania się, zwłóknienia, zbliznowacenia; 5. znaczne przyśpieszenie opadania krwinek w krwi; 6. a w początkowym okresie sprawy także ujemny odczyn Pirqueta, [więcej w: , przedłużanie rzęs, oczyszczanie organizmu, odzież termoaktywna ]

Comments Off