Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Kaszlu w poczatkowym okresie nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Kaszlu w początkowym okresie nie ma albo bywa on bardzo nie- znaczny, z czasem coraz częstszy, początkowo suchy, później z plwociną śluzową: W okresie biernych przekrwień oraz dołączających się nieżytów oskrzeli, zwłaszcza zaś gdy już powstaną rozszerzenia oskrzeli, chorzy wy- krztuszają obfitą plwocinę śluzowo-ropiastą, niekiedy podbarwioną krwią. Częstym objawem, zwłaszcza w późniejszych okresach, bywa krwioplucie, rzadziej, szczególnie w początkowym okresie – krwotok płucny. Objaw ten przez dłuższy czas może być jedynym objawem klinicznym. Częstość krwioplucia bywa rozmaita: mogą mijać tygodnie i miesiące bez krwioplucia, lecz tylko wyjątkowo de bywa go wcale w toku przewlekłej gruźlicy płuc włóknistej rozlanej. Krwioplucie następuje zwykle po wy- siłku fizycznym, w przeciwieństwie do pospolitych suchot płuc, w któ- rych krwioplucie często powstaje bez widocznej przyczyny zewnętrznej i zależy przeważnie od postępu sprawy rozpadowej. Przyczyną krwio- plucia w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej bywa najczęściej znaczne prze- krwienie bierne. Krwioplucie może jednak pochodzić także z rozszerzo- nych, nowoutworzonych naczyń krwionośnych, otaczających blizny gru- źlicze. W późniejszym okresie gruźlicy płuc włóknistej rozlanej, gdy tworzą się już jamy, krwotoki mogą powstawać wskutek pękania przebie- gających w nich naczyń krwionośnych. Krwioplucie trwa zwykle kilka dni. Krwotoki przebiegają zazwyczaj bez gorączki nawet w późniejszych okresach, gdy są jamy. Zatem są to krwotoki płucne zimne. Brak gorączki zależy od tego, że jamy w tej postaci nie zawierają mas se- rowatych. Wobec tego krwotoki płucne najczęściej nie wywołują także świeżych ognisk gruźliczych, przeciwnie niż to bywa w pospolitych sucho- tach płuc, ani wyraźniejszych zaburzeń, prócz przemijającego osłabienia. Po krwotoku nie bywa powiększenia ilości plwociny, nowych zmian fi- zycznych w zakresie płuc i w obrazie rentgenowskim. [hasła pokrewne: , gabinet ginekologiczny, bielizna damska sklep internetowy, odzież dla dzieci ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież dla dzieci’

Kaszlu w poczatkowym okresie nie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie włóknistej rozlanej gruźlicy płuc sprawia wielkie trudności. Chorzy nierzadko leczą się latami it umierają na “katar płuc” lub “astmę”, tymczasem istotną chorobą jest nierozpoznana włóknista gruźlica płuc z równoczesną rozedmą płuc. Rozpoznać gruźlicy płuc włóknistej. rozlanej w pierwszym okresie, który może trwać latami, na podstawie badania podstawowymi metodami fizycznymi, nie podobna, gdyż one tutaj zawodzą. Sami chorzy bardzo często nawet nie podejrzewają, że są chorzy. Dopiera badanie rentgenograficzne klatki piersiowej wykrywa początkowo bardzo nieznaczne, z czasem coraz rozleglejsze zmiany w postaci zmniej- szenia przezroczystości pól płucnych oraz ciemnych pasm i smug wzdłuż przebiegu naczyń krwionośnych i oskrzeli. W późniejszych okresach często stwierdza się w zmianach włóknistych drobne jamki (cavernulae). Zatoka przeponowo-żebrowa bywa w późniejszym okresie zwykle zacie- niona, przepona zniekształcona, śródpiersie przesunięte w stronę cho- rego płuca. Dopiero w drugim okresie można już stwierdzić objawy zagęszczenia tkanki płucnej na coraz większej przestrzeni, przeważnie w górnych czę- ściach płuc, przeważnie bez szmerów dodatkowych o przebiegu bardzo powolnym, przerywanym od czasu do czasu gorączką, przy dobrym ogól- nym stanie chorego i wzrastającej niewydolności krążenia. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, odzież dla dzieci, Balsam Johnson ]

Comments Off

« Previous Entries