Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Przy odczynach koloidowych krzywa wiadu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy odczynach koloidowych krzywa wiądu podobna jest do krzywej przy kile mózgu, tj. daje na początku niezupełne wytrącenie, podczas gdy w porażeniu postępującym wytrącenie jest od początku zupełne. Kiłę oponową czasem trudno odróżnić od porażenia postępującego, gdyż odczyn Wassermanna we krwi i w płynie bywa już przy 0,2 silnie dodatni, ciśnie- nie jest podwyższone, a wyjątkowo przy odczynach koloidowych załamanie krzywej może .nie być przesunięte w prawo, lecz krzywa może być podobna do paralitycz- nej. Istotna różnica leży w pleocytozre, która w kile oponowej jest olbrzymia: •1000 komórek i więcej. Zdarza się też ksantochromia. W kile naczyniowej odczyn Was ser- manna w płynie występuje przeważnie w silniejszych stężeniach. Przy odczynach koloidowych załamanie krzywej pojawia się na początku, podczas gdy w porażeniu postępującym z zasady krzywa leży z początku zupełnie nisko, dopiero po pewnym czasie wznosi się. ZABURZENIA PSYCHICZNE W ZWIĄZKU Z NAGMINNYM ZAPALENIEM MOZGU (ENCEPHALITIS EPIDEMICA) Okres ostry tego wirusowego zapalenia mózgu należy tylko pośrednio do psychiatrii. Zaburzenia psychiczne są tutaj wtórne, chociaż często one właśnie wy- ciskają znamienne piętno na obrazie klinicznym. Odsyłając po szczegóły do podręcz- ników neurologii, wymienimy tylko to, co w danym razie może skłonić do wezwa- nia psychiatry. Rozróżnia się dwie postacie kliniczne: śpiączkową (letargiczną) i hi- perkinetyczną. Economo odróżniał jeszcze postać amiostatyczno-akinetyczną, jednakże prawdopodobnie chodzi tu o wcześnie rozpoczynający się parkinsonizm. Wreszcie za odrębną postać powinno by się uważać przypadki poronne, które mogą ujść uwagi otoczenia i samego chorego, Dopiero następstwa, tj. parkinsonizm oraz charaktero- patia pośpiączkowa, stają się dowodem przebycia choroby. W tych ostatnich przy- padkach bardzo często wywiad pozostaje ujemny, tzn. nie dostarcza dowodów, jakoby, chory przebył kiedyś nagminne zapalenie mózgu. Postać śpiączkowa ma nazwę od zaburzeń ilościowych świadomości, które obok zaburzeń ze strony mięśni ocznych stanowią trzon obrazu klinicznego. Właś- ciwie, ściśle biorąc, śpiączka, tj. stan komatyczny, występuje tylko w pewnym nie- dużym odsetku przypadków naj cięższych, pod względem rokowniczym niepomyślnym. Przeważnie chodzi o półśpiączkę (sopor). Stan ten trwać może ponad tydzień, kilka tygodni, w rzadkich przypadkach nawet kilka miesięcy. Chorego można zbudzić nakarmić, skłonić do załatwienia potrzeb fizjologicznych, nawiązać z nim rozmowę: Zachowuje się on zbornie, mówi do rzeczy, jest jednak ospały, zobojętniały na wszystko, co go dotychczas obchodziło, zmęczony i spragniony spokoju. Odpowiada też niechętnie i trudno go czymkolwiek żywiej zainteresować. Jest też zdezoriento- wany, wykazuje wybitnie zwolniony tok myślenia oraz wyraźne zaburzenia zdol- ności przypominania. Zdolność zapamiętywania trudniej jest stwierdzić, ale praw- dopodobnie i ta czynność pamięciowa jest w wysokim stopniu upośledzona. Chory nie budzony przeważnie zanieczyszcza się. W lżejszych przypadkach nie dochodzi do cięższego soporu, lecz stan świadomości utrzymuje się na poziomie senności. [podobne: , kosmetyki organiczne, odzież termoaktywna, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odzież termoaktywna’

Przy odczynach koloidowych krzywa wiadu

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za naciekiem gruźliczym przemawiają w tych przypadkach: przyśpieszone opadanie krwi- nek, względna limfocytoza krwi, przesunięcie obrazu krwinek białych w krwi w lewo, stykanie się badanego z chorym na gruźlicę. Siedziba. zmiany na: rentgenogramie pod boczną częścią obojczyka, zwłaszcza po- prawej stronie, przemawia również raczej za gruźliczym jej pochodze- niem. We wszystkich takich przypadkach należy prócz tego bardzo sta- rannie i nieraz wielokrotnie poszukiwać prątków gruźlicy w plwocinie, nawet gdy chory odpluwa jej bardzo mało. Ujemny odczyn tuberkuli-· nowy przy dobrym ogólnym stanie chorego wyłącza gruźlicze pocho- dzenie zmiany płucnej, przypominającej naciek wczesny. Nacieki zapalne i gruźlicze cechuje to, że rentgenowski ich obraz, cofa się równocześnie z ustępowaniem objawów podmiotowych ·i przed- miotowych. W przeciwieństwie do tego dla nacieków wczesnych jest. znamienne utrzymywanie się obrazu radiologicznego, pomimo cofania się dolegliwości, przyśpieszenia opada,nia krwinek, leukocytozy, prze- ważnie miernej, i przesunięcia we wzorze białych krwinek w krwi.. Zwiększenie liczby białych krwinek kwasochłonnych w krwi oraz do- datni odczyn Weinberga przemawiają za bąblowcem, który zresztą, zdarza się u nas bez porównania rzadziej niż gruźlica. Wykrycie pier- wotnej sprawy nowotworowej nasuwa na myśl, że zmiana w płucu jest przerzutem. Rodzaj zmiany płucnej da się określić nieraz tylko przez dłuższe spostrzeganie. Czasami jednak i ono zawodzi. Wczesny naciek może być mylnie wzięty za pierwotną zmianę- gruźliczą. Przeciwko niemu przemawiają współudział węzłów około– oskrzelowych i ujemny odczyn skórny Pirqueta, za wczesnym zaś na- ciekiem przemawiają raczej siedziba w bocznej części klatki piersiowej poniżej obojczyka oraz wiek pokwitania lub średni. Za pierwotną zmianą gruźliczą przemawiają: 1. wiek dziecięcy; 2. udział węzłów okolicznych; 3. brak skłonności do rozpadu; 4. przebieg dążący do cofania się, zwłóknienia, zbliznowacenia; 5. znaczne przyśpieszenie opadania krwinek w krwi; 6. a w początkowym okresie sprawy także ujemny odczyn Pirqueta, [więcej w: , przedłużanie rzęs, oczyszczanie organizmu, odzież termoaktywna ]

Comments Off

« Previous Entries