Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘okulista’

Suchoty pluc pospolite moga rozpoczynac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Suchoty płuc pospolite mogą rozpoczynać się zu- pełnie niepostrzeżenie. We wczesnym okresie chorzy często nie odczuwają żadnych dolegliwości albo odczuwają tylko bardzo słabe, w przeciwień- stwie do chorych na przewlekłą gruźlicę płuc krwiopochodną, którą ce- chują bardzo liczne i różnorodne przypadłości. Toteż wczesne rozpozna- nie suchot płuc, które jest naczelnym nakazem dla lekarza, należy do trudnych zadań. O przewlekłej postępującej gruźlicy płuc trzeba pamię- tać nie tylko w przypadkach kaszlu, ogólnego osłabienia, chudnienia, noc- nych potów i stanów gorączkowych, ale także w przypadkach częstych ostrych nieżytów oskrzeli, częstych nawrotów. “grypy”, zaburzeń krą- żenia bez wyraźnych zmian w narządzie krążenia (bóle w okolicy serco- wej, przyśpieszenie tętna, zaburzenia miarowości, szmer na tętnicy płucnej itd.), zaburzeń żołądkowo-jelitowych (brak łaknienia, biegunki, bóle w brzuchu itd.), a u kobiet zaburzeń regularności bez widocznych zmian anatomicznych w narządzie płciowym. Wczesny naciek w płucach stanowiący początek suchot płuc pospolitych nawet rozległy, może nie wywoływać zmian opukowych ani osłuchowych, nawet gdy nastąpi już rozpad tkanki i wytworzy się jama (tzw. “jamaniema”). Często można go wykryć tylko badaniem rentgenograficznym. Zatem nie lekceważąc dokładnego badania ogólnej ciepłoty ciała, plwociny, nawet gdy chory wykrztusza jej bardzo mało, ani szybkości opadania krwinek oraz dokładn-ego zbierania wywiadów, nie wolno zaniechać badania radiologicznego u żadnego chorego, który zgłasza się do lekarza z powodu ogólnego osłabienia, chudnienia, kaszlu, bólów w klatce piersiowej, krwioplucia, gorączki, częstych nawrotów “grypy”, niedokrwistości, jeżeli dokładne badanie chorego nie wykrywa przyczyny tych objawów. Szczególnie trzeba o tym pamiętać, jeżeli chory styka się stale ze środowiskiem gruźliczym. Jednorazowe badanie radio- logiczne nie zawsze wystarcza. Musi być ono przeprowadzone w różnych płaszczyznach, podczas głębokiego oddychania, kaszlu, przy podniesio- nych barkach itd. Wczesny naciek w większości przy- padków rozpoznaje się przypadkowo, a to dlatego że bardzo- często prze- biega skrycie. W większości przypadków wykrywa go rentgenolog lub lekarz poradni przeciwgruźliczej podczas badania osób otaczających cho- rego na gruźlicę. [więcej w: , gabinet kosmetyczny, gabinet ginekologiczny, okulista ]

Comments Off

Posts Tagged ‘okulista’

Suchoty pluc pospolite moga rozpoczynac

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Różnicowanie między rozpoczynającymi się suchotami płuc a ostrym nieżytem oskrzeli. Rozpoczynające się suchoty płuc nieraz mylnie si. rozpoznaje w przy- padkach przewlekłych stanów gorączkowych na tle utajonych ognisk ropnych w migdałkach, zatokach bocznych szczęki, za- toce czołowej, zębodołach, w gruczole krokowym, miedniczkach nerko- wych, pęcherzyku żółciowym, narządzie płciowym itd. Powodem myl- nego rozpoznania może być również ziarnica złośliwa, zwłasz- cza przebiegająca ze zmianami w płucach, choroba Banga i prze- wlekający się rzekomy dur brzuszny. Powiększenie tarczycy, które spostrzega się czasami już w początko- wym okresie suchot płuc, przyśpieszenie tętna, stany gorączkowe, ogólne osłabienie i chudnienie mogą być przyczyną mylnego rozpozna- nia pierwotnej nadczynności tarczycy (thyreotoxicosis) lub poronnej postaci choroby Graves-Basedowa zamiast postaci gruźlicy płuc, nazwanej przez WładysŁawa Janowskiego “thyreotuberculosis”. Dokładne badanie płuc i plwociny oraz radiolo- giczne badanie płuc uchroni od tej pomyłki. Suchoty płuc rozwinięte oraz wyniszczające należy róż- nicować z chorobami płuc, które przebiegają z zagęszczeniem tkanki płucnej i z powstawaniem w płucach jam. Suchoty płuc często przeocza się u chorych w wieku podeszłym, do- tkniętych wyraźną rozedmą płuc, gdyż ona może zacierać objawy opukowe i osłuchowe suchot płuc. Wprawdzie, tacy chorzy kaszlą, nie- raz wykrztuszają sporo plwociny i miewają stany podgorączkowe, lecz objawy te zazwyczaj nie wzbudzają podejrzenia w kierunku sprawy gru- źliczej w płucach. Tłumaczą je często towarzyszącym rozedmie płuc nie- żytem oskrzeli. Gruźlicy płuc nie przeoczy się, jeżeli, prócz dokładnego badania podstawowymi metodami i promieniami rentgenowskimi płuc, podda się starannemu badaniu także plwocinę co do prątków gruźlicy i włókien sprężystych. Badanie plwociny trzeba czasami powtórzyć wie- lokrotnie, nim się wykryje prątki, gdyż obfita plwocina, którą wykrzu- szają starcy, często zawiera niewiele prątków gruźlicy. [przypisy: , olejek cbd, okulista, medycyna estetyczna ]

Comments Off

« Previous Entries