Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Rozpoznanie objawowych natrectw myslowych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie objawowych natręctw myślowych na tle przebytego nagmin- nego zapalenia mózgu opiera sie. częściowo na wywiadzie, który w naszym przy- padku wskazuje na przebycie przed 4 laty grypy o podejrzanym przebiegu, dalej na wynikach badania neurologicznego i radiologicznego, jednakże również w pew- nym stopniu i na charakterze samych natręctw myślowych, które są bardziej nie- dorzeczne i nielogiczne niż przy nerwicy natręctw. Właściwość ta w naszym przy- padku posunięta jest tak daleko, że psychologicznie niepodobna nadążyć za sensem tych przeżyć. W naszym przypadku zaznaczone są ponadto w pewnym stopniu i objawy ogólne psychoorganiczne, jak nietrzymanie afektu (incontinentia affectival, wyrażające się nieopanowaniem przy silnych wzruszeniach, np. gdy chory jest stre- mowany przy, badaniu, dalej pewne stępienie życia uczuciowego (dementia affectiva), wyrażające się narastającym egotyzmem, następnie coraz widoczniejsze obniżenie uczuciowości wyższej itd. Przypadek jest rokowniczo niepomyślny. Leczenie i wnioski eoretyczne ex juvantibus. Natręctwa myślowe próbowano leczyć wszelkimi możliwymi sposobami, każdy z tych sposobów okazy- wał się jednak zawsze tylko paliatywem. Metodami psychoterapii można było osiąg- nąć bardzo wiele: złagodzić objawy, uśmierzyć lęk, pomóc w przezwyciężeniu kon- fliktów anankastycznych. Przy ogromnym nakładzie czasu i pracy udawało się me- todami psychoanalitycznymi uwolnić chorego od wielu przykrych objawów. Na treść natręctw można było również skutecznie wpływać perswazją rozumową, sposobami psychagoglcznymt i sugestią ukrytą lub jawną. Metody lecznictwa psychiatrycznego aktywne dawały również znaczne złagodzenie objavów, lecz nigdy nie udawało się wpłynąć w sposób istotny na całość zespołu anankastycznego. Zwolennicy sposobów psychechirurgicznych donosili niejednokrotnie o skuteczności różnych metod ope- racyjnych, zazwyczaj nie zwracali jednak uwagi na uboczne skutki chirurgicznych działań na tkance mózgowej. Zresztą w wielu przypadkach zrozumiały lęk przed zabiegiem operacyjnym stawał na przeszkodzie. Rewelacją na światową miarę stały się dopiero śpiączki atropinowe, dzięki którym udaje się w ciągu krótkiego czasu usunąć doszczętnie lub w poważnej mierze natręctwa myślowe i to bez względu na to, czy wyrosły one na podłożu organicznym czy czynnościowym. Pierwszych tych odkryć terapeutycznych dokonano w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku. Atropinoterapia okazała się skuteczna nawet w najbardziej zastarzałych przypad- kach. Dzięki temu rokowanie, do niedawna beznadziejne, stało się pomyślne. Osiąg- nięcia te pozwalają na pewne wnioski ogólniejszej natury. Jeżeli. zespół anankastyczny organicznego pochodzenia ustępuje pod wpływem śpiączek atropinowych. chociaż samo podłoże organiczne pozostaje nie zmienione, to wolno stąd wysnuć wniosek wielkiej doniosłości, że chodzi tu o zespól zasadniczo czynnościowy, nawarstwiony epigenetyczni e na podłoże organiczne. Obowiązuje tu więc wypróbowany wzór struk- tury etioepigenetycznej. [podobne: , olejek do włosów, rehabiliacja, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek do włosów’

Rozpoznanie objawowych natrectw myslowych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Gdy masy serowate rozpadną się i powstanie mała jama, słyszy się nieraz szmer oskrzelowo-pęcherzykowy i wzmożenie szeptu; gdy jama jest· wielkości orzecha – przelewanie się, a gdy przekracza wielkość jabłka – szmer oddechowy oskrzelowy lub dzbanowy. Zmiana odgłosu opukowego zależy w znacznej mierze od odległości nacieku od opłucriej. Nacieki podopłucne pozostawiają po sobie zgrubienie opłucnej i wskutek tego wywołują przytłumienie odgłosu opukowego. Ponieważ w sprawę chorobową bywa często wciągnięta opłucna międzypłatowa, przeto dolna granica przytłumienia kieruje się zwykle, idąc od kręgosłupa na ze- wnątrz, ku dołowi. Pole szczytowe jest zazwyczaj zwężone. W razie nieznacznego udziału opłucnej przytłumienie odgłosu opukowego może być bardzo małe. Zmian opukowych ani osłuchowych w początkowym okresie suchot płuc bardzo często nie ma nawet wtedy, gdy się wytworzy już jama. Nieraz można ją wykryć tylko badaniem radiologicznym. Widzimy wtenczas wśród zacienienia wyjaśnienie przeważnie kształtu okrągłego. Jeżeli jama powstała w bliznowaciejącej tkance płucnej, to miewa czę- sto kształt podłużnego drobniutkiego kanalika, który przy badaniu radio- logicznym łatwo przeoczyć. Po ustąpieniu pierwszego nawału chorzy odzyskują przeważnie szybko łaknienie i siły, czują się zupełnie zdrowymi i nieraz w krótkim czasie przybierają dużo na wadze, w przeciwieństwie do dalszych okresów su- chot płuc, w których spadek wagi ciała zwykle postępuje i z trudnością się wyrównywa. Taki stan chorego może trwać rozmaicie długo. Wytwo- rzenie bowiem jamy jest pozornym wyzdrowieniem, gdyż jama zawiera obficie prątki gruźlicy. Silne przemęczenie, przeziębienie i inne czyn- niki osłabiające ustrój mogą przyczynić się do zaostrzenia sprawy i roz- siania prątków w płucach drogą oskrzeli. Powstaje wtedy nowe ognisko gruźlicze jako drugi nawał gruźliczy. Nieraz uchodzi on również za “prze- lotną” grypę. Nawał ten przebiega zupełnie tak samo jak pierwszy. Może on też wywołać i ostre zapalenie serowate płuc z zejściem śmiertelnym, jeżeli materiał zakaźny zostanie zawleczony obficie do znacznej części płuc. [więcej w: , klimatyzacja precyzyjna, olejek do włosów, firma sprzątająca ]

Comments Off