Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

PARAL YSIS JUVENILIS Paralysis juvenilis

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PARAL YSIS JUVENILIS Paralysis juvenilis występuje na tle kiły wrodzonej. Nie zalicza się tu wy- jątkowych zresztą przypadków porażenia postępującego młodocianych wywo- lanego kiłą nabytą. Leczenie rodziców i dziecka zdaje się nie mieć wpływu na późniejsze wystąpienie porażenia postępującego. Okres utajenia wynosi tu niewiele mniej niż u dorosłych, gdyż przeciętnie 8-15 lat. Dzieci te jeszcze przed wybuchem. choroby bywają niedorozwinięte umysłowo lub ociężałe. Niektóre z nich w okresie przedchorobowym mają cechy charakteropatyczne, sprawiają więc trudności wychowawcze, bywają płaczliwe, drażliwe i wybu- chowe. Z tych powodów przeważnie trudno jest ustalić początek procesu para- litycznego, brak bowiem tak istotnej okoliczności, jak załamanie się spraw- ności umysłowej dziecka, obniżenie stopni na świadectwie szkolnym, zubożenie osobowości itd., gdyż cechy te zaznaczały się i w okresie przedchorobowym. Podnoszono osobliwości neurologiczne porażenia młodocianych: absolutna sztyw- ność źrenic w .przeciwstawieniu do odruchowej ma występować znacznie czę- ściej niż u dorosłych, ponadto często stwierdza się niezwykle silne rozszerze- nie źrenic, wreszcie szczególnie często występują napady porażenne, przeważ- nie o charakterze padaczkowatym, czasem i apoplektycznym oraz niedowłady i porażenia. W ogóle objawy ogniskowe są rzeczą częstą. Obraz kliniczny bywa najczęściej typu otępienia prostego, które zresztą przeplata się z objawami ciężkiego niedorozwoju umysłowego. Przy badaniu niepodobna przeważnie przeciągnąć ostrą granicę między tym co wrodzone a tym co powstało wsku- tek procesu paralitycznego. Często występuje niepokój psychoruchowy i krzyk- liwość oraz skłonność do stereotypii ruchowych, grymasów i odruchowych ru- chów żucia i ssania. Zdarzają się też niedorzeczne czyny lub głupkowate figle. Z nawarstwień epigenetycznych najczęściej spotyka się zespół katatoniczny hipokinetyczny, nierzadko z objawami kataleptycznymi. Widywano też zespół hebefreniczny. [patrz też: , uprawnienia sep, olejek kokosowy na włosy, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

PARAL YSIS JUVENILIS Paralysis juvenilis

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne w parkinsonizmie. Czasem trudno jest ocenić – ich prawdziwe rozmiary, gdyż spowolnienie .ruchów, maskowatość twarzy, zaburzenia mowy i inne objawy neurologiczne łatwo wziąć za wyraz otępienia. Zdarzało się już przy. powierzchownym badaniu i przy brakach z zakresu diagnostyki psychiatrycznej, że parkinsonika uznawano za katato- nika, co trzeba .uznać za błąd sztuki. Dlatego każdy psychiatra powinien dobrze znać neurologiczne objawy parkinsonizmu. Niezależnie jednak od pozorów, jakie stwarza znieruchomienie chorego, stwierdza się niemal zawsze pewne rzeczy- wiste zaburzenia psychiczne. Tok procesów psychicznych jest mimo wszystko zwolniony (bradyphrenia). Widzi się też osłabienie samorzutności. Obniżeniu napędu psychoruchowego towarzyszą też pewne zmiany życia afektywnego, po- legające na stępieniu odczynów ucżuciowych, szczególnie w zakresie uczuć wyż- szych. Za tym, że zjawiska te nie zależą tylko od wzmożonego napięcia mięśnio- wego, przemawia fakt, że zanik napędu psychoruchowego widuje się u chorych, li których nie ma tych objawów neurologicznych. Jest różnica między zahamo- waniem u melancholika i parkinsonika: melancholik chciałby powziąć posta- nowienie, ale nie może, u parkinsonika brak jest życzenia, aby coś, postanowić (Hauptmann za Bumkern). Przeważająca większość chorych ma silne poczucie choroby i prosi o leczenie. Inni robią wrażenie tępych, gdyż nie umieją uzewnętrznić, jak bardzo boleją nad swoim stanem. Nawet gdy życie uczuciowe zdaje się wygasłe, chorzy, jeśli obudzić ich zaufanie, żalą się, że ani radość, ani smutek nie przejmuje ich. U niektórych zdaje się wygasać przykrość związana z głodem, bólem itd. Nawet w daleko posuniętej sprawie nie widzi się pierwotnych zaburzeń czynności pa- mięciowych i intelektualnych. Pojmowanie i sądzenie jest do końca utrzymane bez zarzutu. Dzięki temu chory może czasem wyrównywać częściowo braki uczu- ciowości, mianowicie może sobie wyobrazić, jakim uczuciem zdrowa osoba na jego miejscu reagowałaby na dane podniety. Analogicznie do ruchowych zabu- rzeń automatyzmu widuje się i myślowe zjawiska tego samego rzędu. Określe- nia parkinsoników brzmią czasem jak wynurzenia schizofreników: mówią oni o pustce myślowej, o zastoju myśli, o rwaniu się łańcuchów myślowych, za- chowują jednak wobec tych zjawisk krytycyzm i poczucie choroby, nie przy- pisując ich działaniom zewnętrznym. W parkinsonizmie nie ma więc urojenie- wego tłumaczenia tych przeżyć. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, olejek kokosowy na włosy, sklep kolagen ]

Comments Off