Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Leczenie. Do niedawna lecznictwo psychiatryczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie. Do niedawna lecznictwo psychiatryczne rozporządzało tylko lecze- niem gorączkowym z zimnicą na czele. Poprawę stanu zdrowia widać zazwyczaj już wkrótce po przerwaniu zimnicy. Cofanie się objawów zapalnych ośrodkowego układu nerwowego widzi się naocznie w płynie mózgowo-rdzeniowym. Najpierw obniża się pleocytoza, potem spadają patologiczne wartości białka i swoiste odczyny kilowe, wreszcie powracają do normy odczyny koloidowe. Najczęściej poprawa kli- niczna idzie równolegle z poprawą płynu, ale• nie zawsze. z rozległych badan (wg Grtinthala w podręczniku Reichardta) wynika, że za pomocą zimnicy z następowym -leczeniem salwarsan owo-bizmutowym uzyskuje się 20% dobrych remisji równych praktycznie wyleczeniu, dalszych 20-30% wybitnych popraw z zachowaną zdol- nością do pracy. W następnych 30% uzyskuje się tylko zatrzymanie procesu, który traci swój charakter postępujący (paralysis stationaria). Tylko pozostałych 20u przy- padków nie poddaje się leczniczemu wpływowi zimnicy i kończy się nieuchronnie śmiercią. Jak dotąd, penicylina nie wyparła jeszcze zimnicy, chociaż coraz częściej spotykamy się z takimi przepowiedniami. Ilości penicyliny zalecane do przerwania porażenia postępującego muszą być . olbrzymie, np. przeprowadza się 3 kuracje pe- nicylinowe w odstępach co 4 tyg. Na każdą kurację przypada 10 do 14 milionów jednostek penicyliny, którą dawkuje się po jednym milionie codziennie lub co drugi dzień. Nie ulega wątpliwości, że leczenie penicylinowe w porównaniu z zimnicą nie przedstawia właściwie żadnych niebezpieczeństw. Zaleca się stosowanie peni- cyliny berizatynowej (Benzathine Penicillin G), znanej pod nazwą Carbocilline L-A. Nadaje się ona wyłącznie do wstrzykiwań domięśniowych. Jer wydalanre z ustroju trwa bardzo długo. Udoskonalony ten Przetwór zdaje się mieć szczególną wartość leczniczą w stosunku do krętków bladych. Z niektórych doniesień wynika, że w Świeżej kile jedno jedyne wstrzyknięcie w ilości 2,5 miliona jednostek może da- wać zupełne wyleczenie aż do reinfekcji włącznie. W porażeniu postępującym oczy- wiście potrzebne są znacznie wyższe dawki. Kila układu nerwowego z porażeniem postępującym na czele reaguje szczególnie dobrze na leczenie tym udoskonalonym przetworem penicylinowym. Analogicznym lekiem jest Pen idu rai L-A firmy .Wyeth, [hasła pokrewne: , przydomowe oczyszczalnie ścieków, pierścionek zaręczynowy, olejek kokosowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy’

Leczenie. Do niedawna lecznictwo psychiatryczne

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

NIEZNOSZENIE ALKOHOLU (NIETOLERANCJA) Nie jest to właściwość koniecznie patologiczna. Zjawisko polega na wystę- powaniu upojenia o ciężkim przebiegu już po nieznacznych dawkach. Upojenie o ciężkim .przebiegu nie oznacza koniecznie upojenia patologicznego .. To ostat- nie pojęcie leży już w zakresie psychopatologii, a miarą jego jest jakościowe zaburzenie świadomości. Nieznoszenie . alkoholu bywa niekiedy właściwością wrodzoną, widywaną u neuropatów i psychopatów. Wszystkie czynniki cho- robotwórcze, które powodują organiczne zmiany w układzie nerwowym ośrod- kowym, mogą wywołać nietolerancję. Najczęściej zjawisko to spotykamy w sta- nach pourazowych, w padaczce, po zapaleniach mózgu różnej etiologii oraz w przebiegu alkoholizmu przewlekłego. Niesłusznie przypuszcza się czasem, że o nieznoszeniu alkoholu ma się prawo mówić tylko w tych przypadkach, w któ- rych małe dawki wywołują upojenie patologiczne. Pojęcie to rozciąga się bo- wiem na wszelkie odczyny alkoholowe, które .występują już przy małych daw- kach. Nietolerancja może się wyrażać tylko bólami głowy, nudnościami, skłon- nością do wymiotów, przykrym samopoczuciem, przygnębieniem, lękiem, wzmo- żoną reaktywnością psychoruchową, przygłuszeniem hamulców rozumowo-uczu- ciowych itd. W innych przypadkach, np. w alkoholizmie nałogowym, małe dawki wystarczają do wywołania upojenia zwykłego, co tłumaczy się odru- chem warunkowym. Objawy nietolerancji stwierdza się jednak u wielu osób, które nie są neuro- ani psychopatami, ani nie przeszły jakiejś organicznej sprawy mózgowej. Bywają przypadki upojenia patologicznego, gdzie naj dokładniej przeprowadzone wywiady i badania nie pozwalają wykryć jakiegokolwiek pod- łoża spośród wymienionych wyżej możliwości. Czasem może chodzić o chwi- lowy stan ustroju, np. po ciężkim przemęczeniu, w stanie wygłodzenia, w cza- sie upału itd. Są to zresztą przypadki rzadkie, gdyż najczęściej nietolerancja wskazuje na wrodzone lub nabyte zmiany organiczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Nietolerancję można stwierdzić przedmiotowo. [patrz też: , ból pleców, Stomatolog Kraków, olejek kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries