Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Rokowanie. Prognosis ad vitam jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rokowanie. Prognosis ad vitam jest niepomyślna w przypadkach nie leczo- nych. Na samorzutne wyleczenie, zależne od przypadkowych czynników leczniczych, nie wolno liczyć. Wprzypadkach nie leczonych śmierć następuje w przeciągu 2-6 lat, licząc od, wystąpienia pierwszych objawów psychicznych. Obecnie stały się wyjąt- kową rzadkością przypadki złośliwe o piorunującym przebiegu. Chory żyje tym dłu- źej, im lepszy jest jego stan somatyczny. Wyjątkiem od tej zasady są napady para- lityczne, które zagrażają bezpośrednio życiu. Ciężkiego przebiegu należy się też spodziewać w postaciach hipochondryczno-melancholicznych oraz w podnieceniach psychoruchowych. Wiąd rdzenia ma na ogół przebieg łagodniejszy. Rokowanie za- leży przede wszystkim od wczesnego rozpoznania i wczesnego zapoczątkowania właściwego leczenia. Zapobieganie. Powodzenie akcji zapobiegawczej zależy od wielu warun- ków, które nie w każdym ustroju dadzą się urzeczywistnić. Jednym z największych triumfów socjalistycznej służby zdrowia bvto powodzenie akcji “W”. Gdy znikną z powierzchni ziemi choroby weneryczne, a: przede wszystkim kila, zniknie też widmo porażenia postępującego, które wciąż jeszcze jest jedną z częstszych chorób psychicznych. Choroba ta na całym świecie występuje częściej li mężczyzn niż u ko- biet. Tłumaczy się to głównie warunkami socjalnymi okresu kapitalistycznego. Mia- nowicie liczba korzystających z prostytucji mężczyzn jest z natury rzeczy wyższa . niż liczba prostytutek. Zakażenia kilowe zależą w wysokim stopniu od ciężkich wa- runków gospodarczych, uniemożliwiających wielu mężczyznom wczesne wstępowa- nie w związki małżeńskie i popychających wiele kobiet do nierządu. Zawsze też stwierdzano znacznie większą część zakażeń kiłowych w środowiskach miejskich niż wiejskich. W związku z tym wśród ludności miast porażenie postępujące jest zjawiskiem znacznie częstszym . Poza tymi społecznymi warunkami powodzenie akcji zapobiegawczej zależy też od troski o. jednostkę. W przebiegu kiły drugiego rzędu wszyscy chorzy mają zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym, które później przeważnie się cofają. Mimo usilnego leczenia u pewnego odsetka chorych zmiany te zachowują się nadal, co prawdopo- dobnie stanowi zapowiedź przyszłego porażenia postępującego. Dlatego obecnie przy leczeniu kiły sprawdza się stan płynu mózgowo-rdzeniowego, aby w porę wykryć groźbę kiły ośrodkowego ukladu nerwowego i zapobiec rozwojowi tych powikłań. Płyn mózgowo-rdzeniowy powinno się kontrolować do 5 lat po zakażeniu kilowym. Jeżeli w czasie tym zmiany. nie ustąpią, to konieczne jest leczenie zapobiegawcze gorączkowo-penicylinowe. [przypisy: , olejki do włosów, rwa kulszowa, stomatologia Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Rokowanie. Prognosis ad vitam jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe. Kiła może przyspieszyć procesy miażdżycowe. Zaburzenia psychiczne w miażdżycy mózgu u osobników 40-letnich z dodatnim od- czynem Wassermanna we krwi bywają czasem źródłem pomyłek rozpoznawczych. We wszystkich -tych przypadkach rozstrzyga badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, które w przypadkach miażdżycy mózgu wypada ujemnie. Pornył ki te grożą szcze- gólnie w postaciach kiły mózgu, przebiegających głównie z objawami udaru mózgo- wego. Odgraniczenie kiły mózgu od porażenia postępującego nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy chodzi o kiłę małych naczyń krwionośnych. W kile mózgu utrzymuje się, jak wspominaliśmy, poczucie choroby. Kila grubszych naczyń bywa trudna do odróżnienia od postaci lissauerowskiej porażenia postępującego. Przy różnicowaniu między postaciami oponowymi kiły mózgu a porażeniem postępującym zwracać na- leży uwagę na to, że w pierwszej sprawie widujemy raczej …Porażenia w obrębie mięśni ocznych, podczas gdy w drugiej dotknięty jest raczej nerw twarzowy i pod- językowy. W porażeniu postępującym rzadziej spotykamy się z bólami i bolesnością opukową głowy. Zarówno w rozpoznaniu różnicowym, jak i w ocenie wyników leczenia rozstrzy- gające znaczenie rna . obraz płynu mózgowo-rdzeniowego. Pamiętać należy, że w wyjątkowych przypadkach stan psychiczny w porażeniu postępującym może się dalej pogarszać mimo poprawy lub oczyszczenia . płynu. Znamienny dla porażenia postępującego jest nieduży odczyn komórkowy, lecz raczej znaczne zwiększenie białka. Co do wartości odczynu Wassermanna zdania są podzielone, jednakże prze- waża przeświadczenie, że na odczynie tym można oprzeć w ocenie wyników leczenie i rokowania w wyższym stopniu niż na odczynach komórkowym, koloidowym i biał- kowym. Dość niepewną wartość w różnicowaniu ma fakt podwyższenia ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego w porażeniu postępującym, gdyż chodzi tu o wartości na ogół nikle. W każdym -razie podwyższone ciśnienie przemawia za porażeniem postępującym, a przeciw wiądowi rdzenia. Odczyn Wassermanna w wiądzie wystę- puje dopiero przy wyższych stężeniach (0,6-1,0). [patrz też: , olejki do włosów, uprawnienia sep, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries