Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Zaczawszy sie w szczytach su-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zacząwszy się w szczytach su- choty szerzą się ku dołowi (directio craniocaudalis) przeważnie powoli albo nawałami powstającymi w różnych odstępach czasu w postaci przerzutów do innych części płuc drogą oskrzeli, po części także drogą krwi. Słuszność teorii odszczytowego powstawania pospolitych suchot płuc uzasadniano wynikami badania zwłok ludzi zmarłych na gruźlicę płuc, w których naj rozleglejsze zmiany stwierdza się w szczy- tach płuc, a naj świeższe, najmniej posunięte i mniej liczne w dolnych płatach. Na dowód odszczytowego rozwoju suchot płuc przytaczano także częstość odosobnionych szczytowych ognisk gruźliczych i nieraz już stwar- dniałych, zabliźnionych, szczytowych zrostów opłucnych i innych zmian. Teoria odszczytowego rozwoju suchot płuc została -poważnie zachwiana przez badania przede wszystkim Assmanna (1922 r.) oraz Redekera, którzy opierają się na badaniach radiologicznych. Według nich, początkiem suchot płuc u dorosłych nie są wcale ogniska szczytowe będące pozostałością wysiewów krwiopochodnych wczesnego dzieciństwa. Natomiast naj wcześniejszą zmianą suchotniczą jest “naciek wczesny” (infiltratio praecox). Naciek ten powstaje u osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, gdy nastąpi zakażenie dodatkowe, najczęściej przy długotrwałym stykaniu się z chorym na gruźlicę, albo gdy nastąpi samo- zakażenie z rozbudzonych ognisk zespołu pierwotnego lub z ognisk prze- rzutowych, które wytworzyły się w drugorzędnym okresie gruźlicy. Rozbudzeniu ognisk gruźliczych sprzyjają fizjologiczne przełomy, zwłasz- cza u kobiet (pokwitanie, ciąża itd.), nadmierne wysiłki fizyczne (nad- mierna praca, sporty) i umysłowe (okresy egzaminacyjne u uczących się itp.), choroby wyniszczające, czynniki wyczerpujące ustrój (wstrząsy nerwowe, niedostateczne odżywianie itd.), bodźce drażniące (duże nasło- necznianie itp.). Wczesny naciek gruźliczy spostrzega się najczęściej w okresie dojrze- wania płciowego i w wieku średnim. Poniżej 7 roku życia go nie spo- strzegano. [patrz też: , biustonosze do karmienia, domowe sposoby na trądzik, olejki do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejki do włosów’

Zaczawszy sie w szczytach su-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rokowanie. Prognosis ad vitam jest niepomyślna w przypadkach nie leczo- nych. Na samorzutne wyleczenie, zależne od przypadkowych czynników leczniczych, nie wolno liczyć. Wprzypadkach nie leczonych śmierć następuje w przeciągu 2-6 lat, licząc od, wystąpienia pierwszych objawów psychicznych. Obecnie stały się wyjąt- kową rzadkością przypadki złośliwe o piorunującym przebiegu. Chory żyje tym dłu- źej, im lepszy jest jego stan somatyczny. Wyjątkiem od tej zasady są napady para- lityczne, które zagrażają bezpośrednio życiu. Ciężkiego przebiegu należy się też spodziewać w postaciach hipochondryczno-melancholicznych oraz w podnieceniach psychoruchowych. Wiąd rdzenia ma na ogół przebieg łagodniejszy. Rokowanie za- leży przede wszystkim od wczesnego rozpoznania i wczesnego zapoczątkowania właściwego leczenia. Zapobieganie. Powodzenie akcji zapobiegawczej zależy od wielu warun- ków, które nie w każdym ustroju dadzą się urzeczywistnić. Jednym z największych triumfów socjalistycznej służby zdrowia bvto powodzenie akcji “W”. Gdy znikną z powierzchni ziemi choroby weneryczne, a: przede wszystkim kila, zniknie też widmo porażenia postępującego, które wciąż jeszcze jest jedną z częstszych chorób psychicznych. Choroba ta na całym świecie występuje częściej li mężczyzn niż u ko- biet. Tłumaczy się to głównie warunkami socjalnymi okresu kapitalistycznego. Mia- nowicie liczba korzystających z prostytucji mężczyzn jest z natury rzeczy wyższa . niż liczba prostytutek. Zakażenia kilowe zależą w wysokim stopniu od ciężkich wa- runków gospodarczych, uniemożliwiających wielu mężczyznom wczesne wstępowa- nie w związki małżeńskie i popychających wiele kobiet do nierządu. Zawsze też stwierdzano znacznie większą część zakażeń kiłowych w środowiskach miejskich niż wiejskich. W związku z tym wśród ludności miast porażenie postępujące jest zjawiskiem znacznie częstszym . Poza tymi społecznymi warunkami powodzenie akcji zapobiegawczej zależy też od troski o. jednostkę. W przebiegu kiły drugiego rzędu wszyscy chorzy mają zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym, które później przeważnie się cofają. Mimo usilnego leczenia u pewnego odsetka chorych zmiany te zachowują się nadal, co prawdopo- dobnie stanowi zapowiedź przyszłego porażenia postępującego. Dlatego obecnie przy leczeniu kiły sprawdza się stan płynu mózgowo-rdzeniowego, aby w porę wykryć groźbę kiły ośrodkowego ukladu nerwowego i zapobiec rozwojowi tych powikłań. Płyn mózgowo-rdzeniowy powinno się kontrolować do 5 lat po zakażeniu kilowym. Jeżeli w czasie tym zmiany. nie ustąpią, to konieczne jest leczenie zapobiegawcze gorączkowo-penicylinowe. [przypisy: , olejki do włosów, rwa kulszowa, stomatologia Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries