Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA ALKOHOLEM OSTRE UPOJENIE ZWYKLE (EBRIET AS) Alkohol etylowy jest używką tak rozpowszechnioną, że nie ma chyba czło- wieka, który by na sobie nie doświadczył skutków jednorazowego wypicia tej trucizny. Nie u wszystkich odczyn wygląda jednakowo. Zależy to od dawki alkoholu, od ogólnego stanu ustroju, od stopnia sytości, od mnóstwa nie zawsze uchwytnych warunków środowiskowych, ale też i w wysokim stopniu od wła- .ściwości osobniczych. Stan zatrucia ustroju alkoholem określamy nazwą upo- jenia. Stan ten wyraża się podmiotowo znamiennym nastrojem i zmianami czynności psychicznych, znanymi powszechnie. Przeważnie już w kilka minut po wprowadzeniu alkoholu do ustroju przez przewód pokarmowy, a natych- miast po wprowadzeniu go dożylnie, pojawia się uczucie ciepła, zależne od przekrwienia naczyń krwionośnych obwodowych. Równocześnie pojawia się lżejszy lub wyraźniejszy błogostan, wzmaga się pobudliwość, podmiotowo czyn- ności psychiczne ulegają przyśpieszeniu i ułatwieniu. Po pewnym czasie można zauważyć, że przyśpieszenie czynności umysłowych idzie równolegle ze spły- ceniem myślenia, tak iż zwiększenie wydajności pracy umysłowej okazuje się tylko pozorne. Po upływie dalszego okresu występuje coraz wyraźniejsze utrud- nienie kojarzenia i zmniejszenie krytycyzmu. W połączeniu z euforią stan ten sprawia, że zmniejsza się wrażliwość uczuciowości wyższej: podniety przykre pod względem estetycznym i moralnym txacą na natężeniu. Otoczenie wydaje się jaśniejsze, przyjemniejsze, milsze, bardziej pociągające. Wzmaga się samo- poczucie, zanika brak pewności siebie, nieśmiałość i inne hamulce. Wkrótce wychodzą na jaw coraz wyraźniejsze objawy porażenne w zakresie czynności, których sprawność-zależy od koordynacji psychofizycznej. Najczul- szym narzędziem pod tym względem jest mowa, która staje się utrudniona, zamazana, czasem bełkocząca. Wraz z niedowładem czynności jrmysłowych wzrasta drażliwość i popędliwość. Wreszcie wysycona w -okresie pobudzenia nadmiernie świadomość obniża się pod względem ilościowym. Następuje coraz większe zwężenie jej pola, pojawia się senność i zobojętnienie na podniety zewnętrzne, a w końcu osobnik zapada w sen. Po obudzeniu nie ma w prawid- łowych warunkach niepamięci. Jeżeli nie wszystkie szczegóły da się z okresu upojenia odtworzyć, to głównie wskutek osłabienia spostrzegawczości i kryty- cyzmu. Tylko z tego powodu pewne szczegóły mogły pozostać nie zauważone lub mogły ulec zniekształceniom. Podany opis jest schematem, który zależnie od osobniczych właściwości może ulegać daleko idącym odchyleniom. Tak np. pewna część ludzi upija się nie na wesoło, lecz na smutno. Nastrój przygnębiony, czasem płaczliwy, może jednak w pewnym sensie godzić się z błogostanem. Rozrzewnienie zawiera w sobie nutę przyjemności, jeżeli wskutek zaniku krytycyzmu otoczenie wydaje się życzliwe, zdolne współczuć, zrozumieć, jeżeli podmiotowo zasługuje na wy- lewność, I w przypadku nastroju. rozpogodzonego, wesołego, i w przypadku rozrzewnienia chodzi o rozładowanie napięć afektywnych, o ulgę, o przełama- nie hamulców. Różnice osobnićze bywają zasadniczo natury ilościowej. Chodzić tu może o .lepsze lub gorsze znoszenie napojów wyskokowych. Są ludzie, którzy bezkarnie mogą znieść większe ilości, są inni, u których już po małych daw- kach występują wyraźne oznaki zatrucia. Dopóki odczyn przebiega. bez zabu- rzeń jakościowych świadomości, dopóty leży on w zakresie pojęcia upojenia zwykłego. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, surówki bawełniane, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejowanie włosów’

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe od przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuc odróżnia się gruźlicę płuc włóknistą za- gęszczającą ograniczoną na tej podstawie, że zmiany w płucach ograni- czają się w niej do szczytów płucnych i wywołują tutaj wyraźne objawy fizyczne, natomiast w przewlekłej gruźlicy prosówkowej gruzełki są roz- siane .na całej przestrzeni płuc i nie wywołują wyraźniejszych objawów fizycznych, tak że sprawę wykrywa dopiero badanie radiologiczne płuc. Rokowanie w gruźlicy płuc włóknistej zagęsżczającej ograniczo- nej jest przeważnie dobre. Trzeba jednak liczyć się z możliwością roz- siania o charakterze mieszanym, zwłaszcza u chorych wyniszczonych. Dołączenie się wysiewów odoskrzelowych wiedzie do rozwoju suchot płuc rozpadowo-włóknistych wyniszczających (phthisis pulmanum ulcerosofi- brosa cachectisans), które rokują niepomyślnie. Rokować trzeba także ostrożnie, jeżeli dołączą się przerzuty do mózgu albo gdy na tle rozsiania rozwinie się stwardnienie licznych gruczołów dokrewnych. Leczenie. Do niedawna, gdy panował pogląd o szczytowym po- wstawaniu suchot płuc, uznawano zmiany w szczytach płucnych za po- czątkowy okres tej choroby i kierowano takich chorych do sanatoriów dla chorych płucnych. Chorzy ci stanowili przeważną część leczących się w uzdrowiskach, które im zawdzięczały rozgłos. Obecnie, gdy dowie- dziono łagodnego charakteru gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ogra- nicaonej zaniechano. wysyłania tych chorych do uzdrowisk, jeżeli- stan ich odżywienia jest dobry. W okresie przycichania chorzy mogą nie prze- rywać swych zajęć, stosując jednakże leczenie higieniczno-dietetyczne i objawowe. Chorego należy pouczyć jak ma postępować, by nie zakażał otoczenia. W okresie bezgorączkowym gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej, jeżeli. chory nie jest wychudzony, można uzyskać dobre wyniki, przez ostrożne leczenie tuberkuliną. Upadek odżywienia i ogólne osłabienie wymagają przerwania pracy zawodowej i systema- tycznego leczenia wzmacniającego. Często da się ono przeprowadzić z większym skutkiem dopiero w warunkach sanatoryjnych. Wszelkie zaostrzenie choroby wymaga wypoczynku i leżenia w łóżku. W razie zej- ścia w suchoty płuc rozpadowo-włókniste stosuje się leczenie według za- sad obowiązujących w tej chorobie. [podobne: , rwa kulszowa, olejowanie włosów, implanty zębów ]

Comments Off