Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘ortodonta’

W pomyslnych warunkach wczesna jama

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W pomyślnych warunkach wczesna jama może się zabliźnić, przewa- .żnie jednak pozostaje i staje się źródłem szerzenia się sprawy chorobowej na zdrowe części tego samego płuca w kierunku od szczytu ku podstawie .a także drugiego płuca. Szerzenie się następuje przeważnie w postaci nawałów przerzutowych drogą oskrzeli. W ten sposób powstają suchoty płuc o ostrym przebiegu (ostre zapalenie serowate płuc, pneumonia caseosa acuta] lub o przebiegu przewlekłym (suchoty płuc pospolite, phthisis pulrrumurn communis). Jeżeli w ustroju szybko powstaną dostateczne siły obronne, to naciek wczesny może pozostawać bez zmiany nawet latami. Jest to “naciek wczesny odosobniony” Assamana (infiltratio praecox isolata). T-aki naciek przy załamaniu się ustroju może także serowacieć, a wten- czas może wytworzyć się “jama płucna odosobniona” (caverna pulmorus isolata). Taka jama może pozostawać w płucu przez długie lata bez szkody dla ustroju, ale może też w razie osłabienia chorego stać się źródłem przewlekłych postępujących suchot płucnych. W przypadkach wczesnego nacieku, który jest pierwszym ogniskiem suchotniczym, najdokładniejsze badanie radiologiczne nieraz nie wy- krywa prócz niego żadnych zmian w płucu, w innych natomiast przy- padkach stwierdza się drobne blizenki w szczycie płucnym. Jak jednak przekonał się Redeker na bardzo licznych chorych, obserwowanych długo, nie wiodą one do suchot płuc. Statystyki innych ftizjologów także dowo- dzą, że suchoty płuc rozwijają się z czasem zaledwie mniej więcej w 7% przypadków zmian szczytowych. Lecz także w części tych przypadków suchoty płuc według Redekera powstają nie z gruźlicy szczytowej, lecz z nacieku wczesnego. Mianowicie pierwotną zmianą w płucu w tych przy- padkach często jest naciek wczesny, ogniska zaś szczytowe powstają do- . piero następowo drogą wysiewu oskrzelowego z rozpadającego się na- cieku. Przemawiają za tym stosunkowo duże rozmiary takich ognisk szczytowych oraz zmienność ich wielkości, zależna od obecności zapalenia okołoogniskowego i jego cofania się. Cech tych nie mają stare ogniska krwiopochodne, przekształcone już w blizny i dlatego nieczynne. Ta „późna gruźloca szczytowa” (tuberculosis puLmonum apicaLis tarda) może wieść także do suchot płuc: ognisko szczytowe w razie zała- mania się sił odpornościowych ustroju może zserowacieć i dawać począ- tek postaci postępującej przewlekłej gruźlicy płuc, zwanej “suchotami płuc rozpadowo-włóknistymi” (phthisis puLmonum uLcerosofibrosa chronica). W tych rzadkich przypadkach ognisko szczy- towe nie jest jednak zmianą pierwotną, gdyż pochodzi z nacieku wcze- snego. Słowem w przeciwieństwie do dawniejszych pojęć gruźlica szczytowa wiedzie do pospolitych suchot płuc i ma zazwyczaj przebieg łagodny. Natomiast prze- wlekła postępująca gruźlica płuc rozpoczyna się poza szczytami płuc i ma wyraźną skłonność do rozsiewania się drogą „śródprzewodową”. Tak się przedstawia, zdaniem nowoczesnych klinicystów, patogeneza odosobnionej gruźlicy płuc stanowiącej, według Rankego, trzeciorzędny okres gruźlicy płuc. [przypisy: , rehabilitacja, korekcja wzroku, ortodonta ]

Comments Off