Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Rozpoznanie rozwinietej gruzlicy pluc wlóknistej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie rozwiniętej gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej opiera się na stwierdzeniu zespołu klinicznego, na który się składają: 1. objawy fizyczne zagęszczenia obu szczytów płucnych (stłumienie odgłosu opukowego ze zwężeniem pól szczytowych, drżenia piersiowego i szeptu, nieco zmieniony szmer w okolicy szczytów płuc); 2. objawy rozdęcia płuc w postaci znacznego obniżenia i małej ru- chomości dolnych granic płuc; 3. twarde tętnice obwodowe, mimo młodego wieku, i niedociśnienie tętnicze; 4. śledziona powiększona, twarda, o ostrym brzegu; 5. dość często stany podgorączkowe; 6. budowa ciała przeważnie asteniczna; 7. liczne dolegliwości w zakresie układu nerwowego, narządu pokar- mowego i serca. Badaniem radiologicznym w gruźlicy płuc włóknistej za- gęszczającej ograniczonej stwierdza się w obu szczytach drobne, ostre ograniczone plamki, a także cienie smugowate, które są wy- razem tkanki łącznej rozrastającej się wzdłuż naczyń krwionośnych i lim- fatycznych. Cienie łączą ogniska gruźlicze pomiędzy sobą i z węzłami wnękowymi oraz oskrzelowymi. W razie dołączenia się znaczniejszego zgrubienia opłucnej szczytowej stwierdza się na rentgenogramach wy- raźne jednolite zacienienia w zakresie pól szczytowych. Natomiast je- żeli zgrubienie opłucnej jest nieduże to wśród zacienienia można ro- zeznać drobne plamki i smugi łączące szczyt z wnęką, której rysunek jest zwykle wyraźniejszy. [hasła pokrewne: , badania psychologiczne, implanty zębów, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Rozpoznanie rozwinietej gruzlicy pluc wlóknistej

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przy odczynach koloidowych krzywa wiądu podobna jest do krzywej przy kile mózgu, tj. daje na początku niezupełne wytrącenie, podczas gdy w porażeniu postępującym wytrącenie jest od początku zupełne. Kiłę oponową czasem trudno odróżnić od porażenia postępującego, gdyż odczyn Wassermanna we krwi i w płynie bywa już przy 0,2 silnie dodatni, ciśnie- nie jest podwyższone, a wyjątkowo przy odczynach koloidowych załamanie krzywej może .nie być przesunięte w prawo, lecz krzywa może być podobna do paralitycz- nej. Istotna różnica leży w pleocytozre, która w kile oponowej jest olbrzymia: •1000 komórek i więcej. Zdarza się też ksantochromia. W kile naczyniowej odczyn Was ser- manna w płynie występuje przeważnie w silniejszych stężeniach. Przy odczynach koloidowych załamanie krzywej pojawia się na początku, podczas gdy w porażeniu postępującym z zasady krzywa leży z początku zupełnie nisko, dopiero po pewnym czasie wznosi się. ZABURZENIA PSYCHICZNE W ZWIĄZKU Z NAGMINNYM ZAPALENIEM MOZGU (ENCEPHALITIS EPIDEMICA) Okres ostry tego wirusowego zapalenia mózgu należy tylko pośrednio do psychiatrii. Zaburzenia psychiczne są tutaj wtórne, chociaż często one właśnie wy- ciskają znamienne piętno na obrazie klinicznym. Odsyłając po szczegóły do podręcz- ników neurologii, wymienimy tylko to, co w danym razie może skłonić do wezwa- nia psychiatry. Rozróżnia się dwie postacie kliniczne: śpiączkową (letargiczną) i hi- perkinetyczną. Economo odróżniał jeszcze postać amiostatyczno-akinetyczną, jednakże prawdopodobnie chodzi tu o wcześnie rozpoczynający się parkinsonizm. Wreszcie za odrębną postać powinno by się uważać przypadki poronne, które mogą ujść uwagi otoczenia i samego chorego, Dopiero następstwa, tj. parkinsonizm oraz charaktero- patia pośpiączkowa, stają się dowodem przebycia choroby. W tych ostatnich przy- padkach bardzo często wywiad pozostaje ujemny, tzn. nie dostarcza dowodów, jakoby, chory przebył kiedyś nagminne zapalenie mózgu. Postać śpiączkowa ma nazwę od zaburzeń ilościowych świadomości, które obok zaburzeń ze strony mięśni ocznych stanowią trzon obrazu klinicznego. Właś- ciwie, ściśle biorąc, śpiączka, tj. stan komatyczny, występuje tylko w pewnym nie- dużym odsetku przypadków naj cięższych, pod względem rokowniczym niepomyślnym. Przeważnie chodzi o półśpiączkę (sopor). Stan ten trwać może ponad tydzień, kilka tygodni, w rzadkich przypadkach nawet kilka miesięcy. Chorego można zbudzić nakarmić, skłonić do załatwienia potrzeb fizjologicznych, nawiązać z nim rozmowę: Zachowuje się on zbornie, mówi do rzeczy, jest jednak ospały, zobojętniały na wszystko, co go dotychczas obchodziło, zmęczony i spragniony spokoju. Odpowiada też niechętnie i trudno go czymkolwiek żywiej zainteresować. Jest też zdezoriento- wany, wykazuje wybitnie zwolniony tok myślenia oraz wyraźne zaburzenia zdol- ności przypominania. Zdolność zapamiętywania trudniej jest stwierdzić, ale praw- dopodobnie i ta czynność pamięciowa jest w wysokim stopniu upośledzona. Chory nie budzony przeważnie zanieczyszcza się. W lżejszych przypadkach nie dochodzi do cięższego soporu, lecz stan świadomości utrzymuje się na poziomie senności. [podobne: , kosmetyki organiczne, odzież termoaktywna, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

« Previous Entries