Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

W wielu przypadkach, gdy juz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W wielu przypadkach, gdy już przeminie sopor, chorzy odczuwają wzmożoną po- trzebę snu lub usypiają napadowo, a utrzymywać się to może nawet latami. Z przy- padków tych tworzy się przeważnie parkinsonizm. W innych przypadkach dochodzi do długotrwałych stanów bezsenności, a nawet do bezsenności absolutnej. Kiedy indziej, zwłaszcza u dzieci, widuje się odwrócenie rytmu snu i czuwania. Dzieci te w dzień bywają senne lub usypiają, a w nocy stają się niespokojne, kręcą się w łóżku, opuszczają je, zachowują się hałaśliwie, okazują skłonność do czynności impulsywnych, przy czym sensorium ich wykazuje cechy stanu pomrocznego, rza- dziej onejroidnego. Zespół ten u dzieci występuje ostro, zwykle bezpośrednio. po rozchorowaniu się, i przebiega z typową dla stanów pomrocznych, niepamięcią. Z biegiem czasu zamroczenie jako takie przemija, jiozostają natomiast ciężkie za- burzenia charakteropatyczne, które omówimy dokladniej w osobnym rozdziale. Poza zamroczeniem, szczególnie częstym powiklaniem jest majaczenie o typie delirium ebrile. Różni się ono od wszelkich innych majaczeń tym, że rozgrywa się na pod- łożu zmian świadomości nie tylko jakościowych, ale i ilościowych. Przeważnie uja- wnia się ten zespól w chwilach, gdy chorego budzimy. W żadnym innym stanie tak jaskrawo jak tutaj nie stwierdza się zatarcia granicy między marzeniem sennym a jawą. Chory opowiada nam, co mu się śniło, a jednocześnie treść marzenia sen-: nego przeżywa jako dalszy ciąg-na jawie. Omamy senne przechodzą w sposób ciągły . w omamy majaczeniowe. Zaciera się też granica między osobami otaczającymi a wyśnionymi. Zaburzenie orientacji w otoczeniu i sytuacji jest niezwykle daleko posunięte. Czasem osobowość jest wyraźnie rozdwojona, tak iż stan ten nazwać trzeba mieszanym zespołem majaczeniowo-zamroczeni owym. Inne zespoły psycho- tyczne występują bardzo rzadko. Postać hiperkinetyczna może występować samodzielnie, ale często sta- nowi tylko wprowadzeme do postaci śpiączkowej, albo na odwrót, postać śpiącz- kowa przechodzi bezpośrednio w postać hiperkinetyczną. Z opisów w piśmiennict- wie trudno sobie wyrobić zdanie, co więcej w tej postaci przeważa: czy pobudzenie ruchowe pochodzenia ośrodkowego, czy też podniecenie psychoruchowe natury psy- chotycznej. Prawdopodobnie mają tu miejsce zjawiska obydwu rzędów. Do pierw- szego rzędu zaliczyć trzeba ruchy podobne do pląsawiczych i atetotycznych, mio- klonie, drgania pęczkowe, . czasem hemibalistyczne. Drgania pęczkowe najczęściej widuje się w mięśniach tułowia, zwłaszcza powlok brzusznych, czego nie ma w plą- sawicy. Tutaj zaliczyć też trzeba uporczywą czkawkę. Chorzy cierpią na uporczywą bezsenność i skarżą się na bóle w całym ciele lub w niektórych częściach ciała, Może być też odwrócenie porządku .snu i czuwania .. Czasem stwierdza się nierów- ność źrenic z upośledzeniem oddziaływania na światło i zbieżność. Natomiast w piś- miennictwie nie dość ostro odgranicza się stany podniecenia psychoruchowego, które przeplatają się z objawami niepokoju ruchowego, opisanymi wyżej. [patrz też: , fizjoterapia, olejki do włosów, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

W wielu przypadkach, gdy juz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wczesny naciek może sadowić się w płucu wszędzie, przeważnie jednak sadowi się w boczno-tylnej części górnego płata, zwłasz- cza prawego poniżej poziomu obojczyla, odpowiednio do przebiegu odgałęzień oskrzela podszczytowego (bronchus subapicalis) lub szczytowego (bronchus apicalis) górnego płata w bocznej części, ra- czej nieco ku tyłowi. Jest to tzw. typ Assmana. W samym szczy- cie płucnym naciek wczesny spostrzegano bardzo rzadko. Redeker spostrzegał na 145 przypadków siedzibę nacieku wczesnego w okolicy podobojczykowej w 57,9%, w części środkowej pola płucnego w. 28,3%, w dolnej jego części w 11,7%, a w szczytach płuc tylko w 2,1% przypadków. Frischbier i Bec:kma.nn na 367 przypadków spostrzegali naciek wczesny w· prawym płucu w 56% (206 przypadków) i w lewym w 44% (161 przypadków). W materiale 2 Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniw. Jana Kazimierza we Lwowie stwierdzono siedzibę nacieku wczesnego w polu wnękowo-obojczykowym w 79,8% w części środkowej pola płucnego przywnękowo w 16,5%, dolnych częściach płuc w 2,8% i w szczy- tach płuc w 0,9% (1 przypadek). Czasami bywa na raz kilka nacieków wczesnych. W innych przypad- kach nacieki wczesne powstają szybko po sobie, najczęściej w pobliżu wcięć międzypłatowych. Takie wczesne nacieki nazwano “siostrzanymi- nymi”. Ze stanowiska anatomiczno-patologicznego wczesny naciek jest ogniskiem ostrego ograniczonego odoskrzelowego zapalenia płuc, przeważnie serowaciejącego (broncho- pneumonia caseosa acuta). Według Assmanna naciek powstaje w części miąższu płucnego, przedtem nie zajętej gruźlicą. Wczesny naciek jest zwykle otoczony mniej więcej rozległym pasem zapalenia okołoognisko- wego. Samo ognisko bywa zazwyczaj małe, może być nawet mikrosko- pijne, natomiast zapalenie dookoła niego może być bardzo wielkie i nawet zajmować cały płat. [więcej w: , powiększanie piersi, gabinety stomatologiczne, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off