Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

ZATRUCIA (INTOXICATIONES) I NALOGI (TOXICOMANIAE)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZATRUCIA (INTOXICATIONES) I NAŁOGI (TOXICOMANIAE) Zatrucia mogą być przypadkowe lub rozmyślne. Z punktu widzenia klinicz- nego nie ma tu istotnej różnicy, lecz z punktu widzenia lekarsko-społecznego jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, czy osobnik zatruł się ostro lub zatruwa się przewlekle bez swej wiedzy, czy też rozmyślnie wprowadził lub wprowadza nałogowo do swego ustroju trujące związki chemiczne. Sam nałóg jako taki jest szczególnie trudnym zagadnieniem i klinicznym, i lekarsko-społecznym. Ocena tego zagadnienia jest jednomyślna w stosunku do wszystkich nałogów z wyjątkiem jednego jedynego, mianowicie alkoholizmu. Jest to zagadnienie odrębne zarówno ze względu na niebywale rozpowszechnienie spożycia napo- jów wyskokowych, jak i na swoisty, tolerancyjny, a nawet niekiedy raczej życzliwy niż niechętny stosunek społeczeństwa i władz do tego nałogu. Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. ,,0 środkach farmaceutycznych. i odurzających oraz artykułach sanitarnych” (Dziennik Ustaw z dn. 8. 1. 1951 r. Nr 1, poz. 4) nie wymienia wśród środków odurzających alkoholu. Wart. 5 wymienionej ustawy czytamy: 1. Środkami odurzającymi w rozumieniu niniejszej ustawy są: 1) opium surowe, 2) opium lecznicze, 3) opium do palenia i jego odpadki, 4) haszysz, 5) liście koka (Folium Coca), 6) ziele konopi indyjskich (Herba Cannabis indicae) oraz ich przetwory mie- szaniny, 7) eter etylowy oraz mieszaniny zawierając;e go, 8) morfina, jej estry i inne pochodne o azocie pięciowartościowym 9) kokaina, 10) heroina (dwuacetylomorfina), 11) dikodid (dwuhydrokodeinon), 12) dwuhydroksykodeinon, 13) dwuhydromorfina, 14) dwuhydromorfinon, 15) tropakokaina, 16) ekgonina, 17) benzoiloekgonina, 18) metyloekgonina, 19) acetylodwuhydrokodeinon, 20) aceglicon (acetylodimetylodwuhydrotebainon) oraz ich sole i mieszaniny. [hasła pokrewne: , olej kokosowy, uprawnienia sep, prawo medyczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘prawo medyczne’

ZATRUCIA (INTOXICATIONES) I NALOGI (TOXICOMANIAE)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Bardzo stare są również dzieje haszyszu -. Herodot podaje, że Scytowie . rzucali na rozpalone kamienie ziarna konopi indyjskich i wprawiali się tym dymem w przy- jemne odurzenie. Haszysz rozpowszechniony jest niemal wyi:ącznie wśród ludów mahometańskich. Około r. 1.100 książę małoazjatycki Hassan założył dla celów poli- tycznych rodzaj zakonu, do którego wciągał młodzieńców upajając ich haszyszem. Izmaelici rządząc w krajach mahometańskich trzymali w tajemnicy działanie ha- szyszu i posługiwali się tym środkiem w walkach politycznych. Arabski wyraz ha- szisz znaczy tyle co Cannabis indica, stąd Izmaelitów nazywano hasziszinami, co w zachodniej Europie stało się mianem zabójcy (assassin). Indyjskie pigułki radości zawierały haszysz. Niektórzy przypuszczają, że hasziszinowie używali nie haszyszu, który podnieca i wywołuje omamy erotyczne, lecz raczej bendżu, wydobywanego z Hyoscyamus albus, mającego działanie usypiające i uspokajające. Malajowie palą haszysz z tytoniem. Już Persom znane było działanie haszyszu jako aphrodisiacum. W bajkach z 1001 nocy jest wzmianka o używaniu haszyszu dla rozweselenia. W Persji od dawna wiedziano, że przewlekle nadużywanie haszyszu doprowadza do zwyrod- nienia charakteru, wystrzegano się np. stosunków kupieckich z tzw. bengi, tzn. nar- komanami haszyszowymi. Wymieranie Hotentotów przypisuje się w dużej mierze nadużywaniu haszyszu. W Indiach jest podobno więcej ofiar haszyszu niż opium i alkoholu. W Polsce haszyszyzm jest rzadkością. Etiopatogeneza narkomanii jest zjawiskiem złożonym, jak to zresztą wynika z podanych wyżej danych historycznych.. W rozważaniach etiologicznych nie można bowiem pominąć podstaw społeczno-gospodarczych alkoholizmu i innych ma- sowych toksykomanii. Rozpowszechnione w kołach konstytucjonalistów i preformi- stów twierdżenie, że narkomanem staje się człowiek prepsychotycznie dysponowany wskutek psychopatycznych rysów- charakteru, jest niesłuszne. Trudno bowiem przy- puścić, że miliony alkoholików w Europie lub opiurnistów w Chinach to wszystko psychopaci. Klinicyści, którzy czasem poważnie wypowiadają takie twierdzenia po- wołują się czasem na fakt kliniczny, że narkomania przebiega z zasady z zaburze- niami charakteru i że te zaburzenia można stwierdzić nierzadko w okresie przed popadnięciem osobnika w nałóg. Wprzypadkach tych zarówno zwyrodnienie cha- rakterologiczne, jak i nałóg miewają wspólne źródlo, jakim są …zaniedbania wycho- wawcze. Przykład krajów, które dzięki mądrej i konsekwentnej walce z toksykorna- nią potrafiły uchronić swoje narody od tej klęski społecznej, dowodzi, że nie -kon- stytucjonalna dyspozycja, lecz warunki środowiskowe są najistotniejszym czynni- kiem w genezie narkomanii. Oczywiście byłoby błędem widzieć w charakteropatii narkomanów nie skutek przewlekłego zatrucia, lecz przyczynę nałogu. Sprawy te wykraczają znacznie poza granice psychiatrii klinicznej, należą bowiem do pro- blematyki psychiatrii społecznej. [więcej w: , prawo medyczne, Zdrowa żywność, gabinety stomatologiczne ]

Comments Off