Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Choroby serca wywoluja czasami obraz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Choroby serca wywołują czasami obraz kliniczny, Który może być mylnie wzięty za suchoty płuc. Zwłaszcza dotyczy to zwężenia lewego ujścia żylnego. Pomyłki takie zdarzają się w przy- padkach znacznego biernego przekrwienia w małym krążeniu wsku- tek niewydolności prawej komory serca. Wspólnymi objawami gruźlicy płuc i choroby serca są w tych przypadkach: częste krwioplucia, przy- tłumienie odgłosu opukowego w dolnych częściach płuc, osłabienie szmeru pęcherzykowego i liczne rzężenia w miejscu przytłumienia, stan pod- gorącz,kowy, ogólne osłabienie, brak łaknienia, zamglenie w obrazie rent- genowskim. Od pomyłki może uchronić dokładne zbadanie narządu krą- żenia, siedziba zmian w chorobach serca przede wszystkim w dolnych i środkowych częściach obu płuc bez zajęcia szczytów i badanie plwo- dny co do prątków Kocha. Suchoty płuc rozwinięte i wyniszczające odróżnia od rozpoczynających się suchot płuc równoczesność rozmaitych objawów osłuchowych. Suchoty płuc wyniszczające, w przeciwień- .stwie do rozwiniętych, cechuje rozległe zajęcie płuc i postępujący prze- bieg choroby bez wyraźniejszych nawałów. Rokowanie w suchotach płuc należy do bardzo trudnych zadań . Już Cornet twierdził, że przebieg suchot płuc “drwi sobie nieraz z naj- lepiej uzasadnionego rokowania”. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może ulegać wybitnej poprawie we wszystkich okresach nie wyłącza- jąc niekiedy nawet okresu wyniszczającego. Zwłaszcza dotyczy to na- cieków wczesnych: nawet duży naciek może zniknąć w ciągu kilku. tygodni bez żadnego leczenia. Określając rokowanie, należy rozważyć te czynniki, które omówiłem w ogólnej części. Wybitne objawy toksyczne (wysoka go- rączka, poty, biegunki itd.), rozległe zmiany w płucach, zwłaszcza o cha- rakterze rozpadowym, znaczne ich rozproszenie w obu płucach, wybitne- przyśpieszenie opadania krwinek, dodatni odczyn dwuazowy i urochro:- mogenowy w moczu – objawy te rokują niepomyślnie w suchotach płuc. Niepomyślnym objawem jest także dołącząjąca się .skrobiawica narzą- dów wewnętrznych, chociaż opisano przypadki cofania się klinicznych J- jej objawów w razie wybitnej poprawy sprawy gruźliczej. Bywa to nie- stety niezmiernie rzadko. [więcej w: , odzież dla dzieci, olejek cbd, Prywatne przedszkole Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Prywatne przedszkole Kraków’

Choroby serca wywoluja czasami obraz

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PRZEWLEKŁA GRUŹLICA PŁUC SZERZĄCA SIĘ DROGĄ OSKRZELI (TUBERCULOSIS PULMONUM CHRONICA BRONCHOGENES) Do przewlekłej gruźlicy płuc szerzącej się drogami oskrzelowymi należą: przewlekła postępująca gruźlica płuc, przewlekła gruźlica płuc rozpadowo-włóknista suchoty płuc nie postępujące z jamą.
Przewlekła postępująca gruźlica płuc. Pospolite suchoty płuc właściwe płuc odosobnione (Phthisis pulmonnm communis. Phthisis puLmonm isolata) Określenie. Mianem: “suchoty płuc pospolite” nazywa się prze- wlekłą gruźlicę płuc, której znamienne cechy stanowią: 1. powstawanie wskutek ponownego zakażenia z zewnątrz lub z we- wnątrz -u osób, które przebyły zakażenie gruźlicze, i 2. szerzenie się w płucach drogą oskrzeli (tzw. zakażenie śródprzewodowe). Chorobie nadano też inne miana, które wymieniłem w nagłówku tego rozdziału. Przewlekła postępująca gruźlica płuc może dotyczyć osób, u których nie ma w wywiadach objawów świadczących o przebyciu chorób narządu oddechowego, co nie dowodzi, by ci chorzy ich nie przechodzili. Najczę- ściej jednak zbierając starannie wywiady można się przekonać, że chory nieraz już miewał kłucie w boku, “nieżyt oskrzeli”, zapalenie opłucnej “po przeziębieniu”, czasami pluł bez widocznej przyczyny krwią lub go- rączkował itd., słowem, można wyśledzić mniej więcej wyraźne objawy zakażnia gruźliczego. Suchoty płuc pospolite spostrzega się przeważnie u osób w wieku młodzieńczym i dorosłych. Wywód chorobowy. Dawniej powszechnie przyjmowano prawo Louisa głoszące, że suchoty płuc pospolite zaczynają się zawsze w ich szczytach w części leżącej powyżej obojczyka, Według tego poglądu, u dorosłych, znajdujących się w stanie alergii wskutek przebycia w dzie- ciństwie zakażenia gruźliczego, prątki dostawszy się do płuc zatrzymują się w ich szczytach wskutek słabego ich przewietrzania i wywołują tutaj powstanie gruzełków. Mnożąc się, gruzełki tworzą coraz większe sku- pienia. Dalszy los tej zmiany może być dwojaki, Nacisk gruzełkowy może zbliznowacieć i zwapnieć pozostawiając poronne guzki, tak częste u do- rosłych w szczytach płuc. W innych przypadkach naciek serowacieje i masy serowate z prątkami dostają się przez aspirację do oskrzeli. W ten sposób drobna zmiana gruzełkowa, usadowiona w szczycie płucnym, może wieść do wtórnego zakażenia sąsiedniej tkanki płucnej. Powstaje wtedy swoiste odoskrzelowe zapalnie płuc jako początek przewlekłej postępującej gruźlicy płuc. [przypisy: , Prywatne przedszkole Kraków, domowe sposoby na trądzik, odzież termoaktywna ]

Comments Off

« Previous Entries