Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie’

Naciek wczesny radiologicznie jest usadowiony

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Naciek wczesny radiologicznie jest usadowiony najczęściej .poniżej. obojczyka, przeważnie w bocznej części (typ Assmana), przy tym bliżej tylnej powierzchni klatki (piersiowej, im leży wyżej. Rzadziej stwierdza się go w pobliżu wcięcia międzypłatowego. Styka się on wtedy bezpośrednio z opłucną międzypłatową i rysuje się na ekranie jako zacie- . nie nie idące od wnęki w prawo lub w lewo ku pasze. Czasami cień na- cieku zajmuje cały lub prawie cały płat (zapalenie płatowe gruźlicze, lobitis tubercuiosa), najczęściej górny prawego płuca. Dolna granica płatowego cienia ma ostre obrysy, zależnie od granicy płata. Inne części płuc mogą także dawać cień, zależny od nacieku wcze- snego. Rzadko naciek jest usadowiony w szczycie poza obojczykiem. W takich przypadkach badanie radiologiczne go nie wykrywa. W dalszym przebiegu obraz radiologiczny wczesnego nacieku zmienia się, zależnie od jego losu (całkowitego wessania, zbliznowacenia, sero- wacenia z wytworzeniem jamy itd.). Przebieg wczesnego nacieku bywa różny. Bardzo często, zwłasz- cza u dzieci, wczesny naciek cofa się zupełnie. Wtenczas ustępują również objawy kliniczne i rentgenowskie, które mu towarzyszyły. W innych przypadkach naciek wczesny utrzymuje się bez zmiany bardzo długo, nawet latami. Jest to wczesny naciek odosobniony Assmanna (infiltratio tuberculosa praecox isolata). W innych znowu przy- padkach naciek włóknieje i zabliźnia się, a wtenczas jedyną pozostałością bywa niewielkie pasmowate pole stwardnienia, widoczne na zdjęciu rent- genowskim (pole stwardnienia Redekera) . Naciek wczesny może serowacieć, i to nawet po wielu latach trwania. Masy serowate cza- sami rozpadają się, rozmiękają i wreszcie przebiją się do oskrzeli pozo- stawiając po sobie tzw. wczesną jamę (cauerna tuberculosa praecox). Okres serowacenia wczesnego nacieku może przebiegać bez żadnych objawów klinicznych albo objawia się jedynie nie licznymi trzeszcze- niami słyszalnymi na ograniczonej przestrzeni, przeważnie w przyśrod- kowej części okolicy nadgrzebieniowej lub w szczycie pachy, rzadziej pod boczną częścią obojczyka: Po paru dniach trzeszczenia ustępują miej- sca rzężeniom znamionującym serowacenie w postaci bardzo nielicznych średniobańkowych rzężeń dźwięcznych. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, psycholog Kraków, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off