Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Naciek wczesny radiologicznie jest usadowiony

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Naciek wczesny radiologicznie jest usadowiony najczęściej .poniżej. obojczyka, przeważnie w bocznej części (typ Assmana), przy tym bliżej tylnej powierzchni klatki (piersiowej, im leży wyżej. Rzadziej stwierdza się go w pobliżu wcięcia międzypłatowego. Styka się on wtedy bezpośrednio z opłucną międzypłatową i rysuje się na ekranie jako zacie- . nie nie idące od wnęki w prawo lub w lewo ku pasze. Czasami cień na- cieku zajmuje cały lub prawie cały płat (zapalenie płatowe gruźlicze, lobitis tubercuiosa), najczęściej górny prawego płuca. Dolna granica płatowego cienia ma ostre obrysy, zależnie od granicy płata. Inne części płuc mogą także dawać cień, zależny od nacieku wcze- snego. Rzadko naciek jest usadowiony w szczycie poza obojczykiem. W takich przypadkach badanie radiologiczne go nie wykrywa. W dalszym przebiegu obraz radiologiczny wczesnego nacieku zmienia się, zależnie od jego losu (całkowitego wessania, zbliznowacenia, sero- wacenia z wytworzeniem jamy itd.). Przebieg wczesnego nacieku bywa różny. Bardzo często, zwłasz- cza u dzieci, wczesny naciek cofa się zupełnie. Wtenczas ustępują również objawy kliniczne i rentgenowskie, które mu towarzyszyły. W innych przypadkach naciek wczesny utrzymuje się bez zmiany bardzo długo, nawet latami. Jest to wczesny naciek odosobniony Assmanna (infiltratio tuberculosa praecox isolata). W innych znowu przy- padkach naciek włóknieje i zabliźnia się, a wtenczas jedyną pozostałością bywa niewielkie pasmowate pole stwardnienia, widoczne na zdjęciu rent- genowskim (pole stwardnienia Redekera) . Naciek wczesny może serowacieć, i to nawet po wielu latach trwania. Masy serowate cza- sami rozpadają się, rozmiękają i wreszcie przebiją się do oskrzeli pozo- stawiając po sobie tzw. wczesną jamę (cauerna tuberculosa praecox). Okres serowacenia wczesnego nacieku może przebiegać bez żadnych objawów klinicznych albo objawia się jedynie nie licznymi trzeszcze- niami słyszalnymi na ograniczonej przestrzeni, przeważnie w przyśrod- kowej części okolicy nadgrzebieniowej lub w szczycie pachy, rzadziej pod boczną częścią obojczyka: Po paru dniach trzeszczenia ustępują miej- sca rzężeniom znamionującym serowacenie w postaci bardzo nielicznych średniobańkowych rzężeń dźwięcznych. [więcej w: , przydomowe oczyszczalnie, psycholog Kraków, Szkoła tańca Poznań ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Naciek wczesny radiologicznie jest usadowiony

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W miejscach nowych ognisk można przedmiotow stwierdzić stopniowe przeobrażanie się zmian osłuchowych, za- czynając od- trzeszczeń poprzez rzężenia znamionujące serowacenie do przelewania się i do szmeru oddechowego oskrzelowego. Ponieważ po- wtarzające się nawały powstają w różnym czasie, przeto w okresie roz- winiętym suchot płuc objawy osłuchowe nie są jednolite, jak to bywa w okresie suchot płuc rozpoczynających się tym bardziej że obok świe- zych ognisk w zdrowych częściach płuc mogą powstawać zapalenia do- okoła ognisk starych, nawet wygojonych (inflammatio pulmonum peri- focalis). Toteż obok szmeru oddechowego oskrzelowego słyszy się zwykle inne odmiany szmeru, mianowicie oskrzelowo-pęcherzykowy, pęcherzy- kowo-oskrzelowy, nieoznaczony, pęcherzykowy zaostrzony itd., obok rzę- żeń wilgotnych niedźwięcznych rzężenia dźwięczne różnego kalibru, świsty itd. Równoczesnoś rozmaitych objawów osłuchowych stanowi znamienną cechę suchoy płuc rozwiniętych. Zmiany opukowe w okresie suchot płuc rozwiniętych świadczą O zagęszczeniu tkanki płucnej. Nieraz stwierdza się także objawy opu- kowe, typowe dla jam w płucach, które omówiłem w części ogólnej. Zmiany opukowe stwierdza się przede wszystkim w górnych płatach płuc. Zależą one nie tylko od nacieków, ale także od zmniejszenia powie- trzności płuc wskutek zwężenia światła oskrzeli, wywołanego uciskiem oskrzeli przez nacieki i blizny, a także towarzyszącym nieżytem oskrzeli. Drżenie piersiowe w miejscach zagęszczenia tkanki płucnej jest wzmożone. Zaostrzenia choroby w okresie rozwiniętych suchot płuc mogą także ustępować. Po każdym zaostrzeniu stan chorych poprawia się początkowo nieraz bardzo szybko i chorzy czują się nawet zdrowymi, pomimo to że badaniem metodami podstawowymi i radiologicznymi stwierdza się zmiany w płucach coraz rozleglejsze, szerzące się ku do- łowi, a badanie plwociny wykrywa coraz obfitsze prątki gruźlicy i włókna sprężyste. Okresy poprawy mogą trwać miesiącami, stopniowo jednak stają się krótsze a zaostrzenia coraz dłuższe i silniejsze. [więcej w: , bielizna damska sklep internetowy, salon fryzjerski mokotów, psycholog Kraków ]

Comments Off

« Previous Entries