Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Rozpoznanie opiera sie na klasycznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie opiera się na klasycznych objawach zespołu psycheorgantez- nego, powyżej wyszczególnionych. Typowe objawy neurologiczne wskazywały na tło swoiste sprawy. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi potwierdziło nasze rozpoznanie: odczyn Wassermanna surowicy krwi i płynu we wszystkich rozcień- czeniach wybitnie dodatni, zawartość białka 40 mg, pleocytoza 333, w tym 2 wie- lojądrzaste. Zastosowano leczenie zimnicą, uzyskując zatrzymanie się procesu cho- robowego. Ze względu na znaczny stopień otępienia i cechy charakteropatyczne chorego umieszczono w Szpitalu w Kocborowie. W Kocborowie poza leczeniem swoistym zastosowano penicylinę. W stanie psy- chicznym nastąpiła znaczna poprawa. Wypisano go dnia 20. IX. 1953 r. Zostal ubez- własnowolniony. Miał potem dużo trudności w znalezieniu pracy, lecz ostatecznie dzięki opiece pozazakładowej Przycliodni Zdrowia Psychicznego znalazł zatrudnienie jako pracownik umysłowy (inspektor) i na tej posadzie utrzymał się, ciesząc się dobrą opinią. W r. 1955 poddał się dwutygodniowej obserwacji w klinice w związku ze staraniami o zniesienie ubezwłasnowolnienia. Przy tej sposobności stwierdzono że uzyskana bardzo dobra remisja utrzymuje się. Pneurnoencefalografia wykazała równomierne poszerzenie ukladu komorowego przy współczynniku Evansa 0,33 . . Odczyny kiłowe w surowicy krwi ujemne, natomiast w płynie mózgowo-rdzeniowym: wybitnie dodatnie (32 j. Kolmera). Odczyny globufinowe ujemne pleocytoza 103 białka poniżej 33 mm. W stanie psychicznym słabo zaznaczone objawy zespołu psychoorganicznego: nieznaczna euforia, lekkie upośledzenie zdolności zapamiętywa- nia, zaznaczony bezkrytycyzm, objawy otępienne cofnęły się wybitnie. Chory prze- stał konfabulować, śmieje się z . dawnych konfabulacji, ironizując na ten temat. W zakresie uczuciowości wyższej stwierdza się również wybitną poprawę: chory ma pozytywny stosunek do pracy, ma ambicję udowodnienia swojej sprawności umysło- wej, okazuje dużą, nawet może zbyt dużą (z zaznaczonymi cechami pieniaczymi) wytrwałość w dochodzeniu swoich praw majątkowych i osobistych, w których rze- . czywiście doznał wielu krzywd. Jak z tego widać, uzyskano za pomocą kombinowa- nego leczenia zimnicą, lekami swoistymi i penicyliną remisję, Zbliżającą się prak- tycznie do zupełnego wyleczenia. [patrz też: , Depilacja laserowa, wkładki sfp, psycholog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Rozpoznanie opiera sie na klasycznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne są istotną częścią obrazu klinicznego. Nie rozwijają się one bezwzględnie równolegle z objawami neurologicznymi. Znane są rzadkie przypadki otępienia bez ruchów pląsawiczych . i na odwrót, pląsa- wicy bez wybitniejszych zaburzeń psychicznych. W każdym przypadku jednak zaburzenia psychiczne z zakresu zespołu psycheorganicznego można – choćby w słabszym stopniu – stwierdzić. Sprawa zaczyna się od nasilenia przedcho- robowych cech charakteropatycznych. Pojawia się wybitnie chwiejność afek- tywna przy narastającym otępieniu intelektualnym i afektywnym. Tępota afek- tywna idzie w parze z egotyzmem i zaburzeniami czynności pamięciowych, .przede wszystkim zdolności zapamiętywania. Z biegiem czasu orientacja w cza- sie, a także w pewnym stopniu i w miejscu, staje się niedokładna. Orientacja we własnej osobowości i w otoczeniu zazwyczaj nie doznaje uszczerbku. Uwaga staje się rozproszona, pojmowanie utrudnione, zdolność tworzenia sądów upo- śledzona, zacieśnia się wybitnie krąg zainteresowań. Euforia osiąga niepraw- dopodobne rozmiary. Chociaż otoczenie uważa chorego za nieszczęśliwca, on sam jest pogodny i zdaje się nie boleć nad swoim losem. Nastrój niektórych chorych bywa jednak przygnębiony, ale nie w stopniu odpowiadającym cięż- kości schorzenia, Są też chorzy drażliwi i złośliwi. Rzadziej spotyka się przy- padki ze wzmożonym samopoczuciem. Z nawarstwień epigenetycznych opisy- wano zespół paranoidalny z żywymi omamami słuchowymi, a także zespół para- noiczny o typie obłędu zazdrości lub z urojeniami prześladowczymi. Występu- jące nierzadko w przebiegu pląsawicy Huntingtona napady padaczkowe mogą prowadzić do dłuższych stanów pomrocznych. Obniżenie uczuciowości wyższej przy drażliwości chorych i ich skłonności do czynów impulsywnych może nie- kiedy prowadzić do czynów przestępczych. Najczęściej chorzy ci popełniają czyny gwałtowne, rzadziej nadużycia płciowe. Właściwości te sprawiają, że psychiatrzy Częściej niż neurolodzy zajmują się przypadkami pląsawicy Hun- tingtona. Bardzo często jednak -dlatego chorzy ci trafiają do szpitali psychia- trycznych, że ruchy pląsawieże swoją niesamowitością robią wrażenie na oto- czeniu nawet w przypadkach z niewielkim otępieniem. Niektórzy chorzy z ro- dzin obarczonych pląsawicą ze zrozumiałym niepokojem wyczekują pierwszych oznak tej strasznej choroby. W Klinice Chorób Psychicznych AM w Gdańsku widzieliśmy taki przypadek ciężkiego zespołu neurasteniczno-hipochondrycz- nego. Nic dziwnego, że już sam Huntington zwracał uwagę na wypadki samo- bójstwa w rodzinach dotkniętych pląsawicą. [patrz też: , psycholog Kraków, olejek arganowy do włosów, olej do włosów ]

Comments Off

« Previous Entries