Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Rozpoznanie objawowych natrectw myslowych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie objawowych natręctw myślowych na tle przebytego nagmin- nego zapalenia mózgu opiera sie. częściowo na wywiadzie, który w naszym przy- padku wskazuje na przebycie przed 4 laty grypy o podejrzanym przebiegu, dalej na wynikach badania neurologicznego i radiologicznego, jednakże również w pew- nym stopniu i na charakterze samych natręctw myślowych, które są bardziej nie- dorzeczne i nielogiczne niż przy nerwicy natręctw. Właściwość ta w naszym przy- padku posunięta jest tak daleko, że psychologicznie niepodobna nadążyć za sensem tych przeżyć. W naszym przypadku zaznaczone są ponadto w pewnym stopniu i objawy ogólne psychoorganiczne, jak nietrzymanie afektu (incontinentia affectival, wyrażające się nieopanowaniem przy silnych wzruszeniach, np. gdy chory jest stre- mowany przy, badaniu, dalej pewne stępienie życia uczuciowego (dementia affectiva), wyrażające się narastającym egotyzmem, następnie coraz widoczniejsze obniżenie uczuciowości wyższej itd. Przypadek jest rokowniczo niepomyślny. Leczenie i wnioski eoretyczne ex juvantibus. Natręctwa myślowe próbowano leczyć wszelkimi możliwymi sposobami, każdy z tych sposobów okazy- wał się jednak zawsze tylko paliatywem. Metodami psychoterapii można było osiąg- nąć bardzo wiele: złagodzić objawy, uśmierzyć lęk, pomóc w przezwyciężeniu kon- fliktów anankastycznych. Przy ogromnym nakładzie czasu i pracy udawało się me- todami psychoanalitycznymi uwolnić chorego od wielu przykrych objawów. Na treść natręctw można było również skutecznie wpływać perswazją rozumową, sposobami psychagoglcznymt i sugestią ukrytą lub jawną. Metody lecznictwa psychiatrycznego aktywne dawały również znaczne złagodzenie objavów, lecz nigdy nie udawało się wpłynąć w sposób istotny na całość zespołu anankastycznego. Zwolennicy sposobów psychechirurgicznych donosili niejednokrotnie o skuteczności różnych metod ope- racyjnych, zazwyczaj nie zwracali jednak uwagi na uboczne skutki chirurgicznych działań na tkance mózgowej. Zresztą w wielu przypadkach zrozumiały lęk przed zabiegiem operacyjnym stawał na przeszkodzie. Rewelacją na światową miarę stały się dopiero śpiączki atropinowe, dzięki którym udaje się w ciągu krótkiego czasu usunąć doszczętnie lub w poważnej mierze natręctwa myślowe i to bez względu na to, czy wyrosły one na podłożu organicznym czy czynnościowym. Pierwszych tych odkryć terapeutycznych dokonano w Klinice Chorób Psychicznych w Gdańsku. Atropinoterapia okazała się skuteczna nawet w najbardziej zastarzałych przypad- kach. Dzięki temu rokowanie, do niedawna beznadziejne, stało się pomyślne. Osiąg- nięcia te pozwalają na pewne wnioski ogólniejszej natury. Jeżeli. zespół anankastyczny organicznego pochodzenia ustępuje pod wpływem śpiączek atropinowych. chociaż samo podłoże organiczne pozostaje nie zmienione, to wolno stąd wysnuć wniosek wielkiej doniosłości, że chodzi tu o zespól zasadniczo czynnościowy, nawarstwiony epigenetyczni e na podłoże organiczne. Obowiązuje tu więc wypróbowany wzór struk- tury etioepigenetycznej. [podobne: , olejek do włosów, rehabiliacja, catering dietetyczny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Rozpoznanie objawowych natrectw myslowych na

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Poniżej omówimy zaburzenia psychiczne spowodowane zatruciem zarówno przypadkowym, jak i rozmyślnym, włącznie z nałogami, kierując się kolejnością związków trujących według ich znaczenia klinicznego. Nie wydzielamy osobnej grupy zatruć zawodowych, chociaż znaczenie zatruć tego typu staramy się przy każdej sposobności podkreślić. Zasadniczo zagadnienie zatruć zawodowych na- leży do medycyny społecznej. Dane historyczne. Dzieje trucizn i nałogów są ogromnym rozdziałem hi- storii kultury, któremu poświęcono olbrzymie piśmiennictwo. W niniejszym zarysie można wspomnieć tylko o kilku najważniejszych zagadnieniach. Pomijamy dzieje alkoholizmu, który znany był w naj starszych kulturach. O działaniu opium wspo- mina już Homer nazywając je nepenthes. W III w. starej ery Theophrast podaje właściwości soku makowca (mekonion). Hipokrates mógł pod tą nazwą rozumieć za- równo makowiec, jak i Euphorbia peplus. Boga snu przedstawiano z łodygą makowca. Opium wchodziło w skład diakodionu, leku przeciwkaszlowego. Legendy co do cu- downego działania driakwi przypisać trzeba zawartości opium. Pliniusz podaje przy- padek samobójstwa za pomocą. opium, przypisując śmierć wyziębieniu ustroju. Ga- len zaleca opium między innymi jako środek przeciw depresji z uwagi na jego właściwości rozweselające. Zna on też objawy przewlekłego. zatrucia opium. Che- miczne badania opium sięgają XVII w. W r. 1797 Baume skrystalizował narkotynę. Odkrywcą morfiny był aptekarz Serturner, który stwierdził różnicę między narko- tYfą a morfiną oraz wykrył kwas mękonowy. Hańbą ludzkości były wojny opiumowe. Rozpowszechnienie. opiumizmu w Chinach było potworne. W roku 1839 nakazano ustawowo obcym importerom wy- danie w ciągu 3 dni zapasów opium, po czym zatopiono w morzu przeszło 20000 skrzyń i zabroniono stosunków kupieckich z Anglikami. Wychuchła wojna, Chińczycy ponieśli w r. 1843 klęskę, musieli zapłacić 6 milionów dolarów odszkodowania i uprzy- wilejować obcych kupców. Druga wojna w latach 1856-1860 skończyła się również klęską Chin, które musiały się zgodzić na nie ograniczony wwóz tego narkotyku. Z tej klęski społecznej naród chiński zaczyna się podnosić dopiero obecnie, pod rządami władzy ludowej. [patrz też: , biustonosze do karmienia, rehabiliacja, kosmetyki naturalne ]

Comments Off