Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Rokowanie. Prognosis ad vitam jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rokowanie. Prognosis ad vitam jest niepomyślna w przypadkach nie leczo- nych. Na samorzutne wyleczenie, zależne od przypadkowych czynników leczniczych, nie wolno liczyć. Wprzypadkach nie leczonych śmierć następuje w przeciągu 2-6 lat, licząc od, wystąpienia pierwszych objawów psychicznych. Obecnie stały się wyjąt- kową rzadkością przypadki złośliwe o piorunującym przebiegu. Chory żyje tym dłu- źej, im lepszy jest jego stan somatyczny. Wyjątkiem od tej zasady są napady para- lityczne, które zagrażają bezpośrednio życiu. Ciężkiego przebiegu należy się też spodziewać w postaciach hipochondryczno-melancholicznych oraz w podnieceniach psychoruchowych. Wiąd rdzenia ma na ogół przebieg łagodniejszy. Rokowanie za- leży przede wszystkim od wczesnego rozpoznania i wczesnego zapoczątkowania właściwego leczenia. Zapobieganie. Powodzenie akcji zapobiegawczej zależy od wielu warun- ków, które nie w każdym ustroju dadzą się urzeczywistnić. Jednym z największych triumfów socjalistycznej służby zdrowia bvto powodzenie akcji “W”. Gdy znikną z powierzchni ziemi choroby weneryczne, a: przede wszystkim kila, zniknie też widmo porażenia postępującego, które wciąż jeszcze jest jedną z częstszych chorób psychicznych. Choroba ta na całym świecie występuje częściej li mężczyzn niż u ko- biet. Tłumaczy się to głównie warunkami socjalnymi okresu kapitalistycznego. Mia- nowicie liczba korzystających z prostytucji mężczyzn jest z natury rzeczy wyższa . niż liczba prostytutek. Zakażenia kilowe zależą w wysokim stopniu od ciężkich wa- runków gospodarczych, uniemożliwiających wielu mężczyznom wczesne wstępowa- nie w związki małżeńskie i popychających wiele kobiet do nierządu. Zawsze też stwierdzano znacznie większą część zakażeń kiłowych w środowiskach miejskich niż wiejskich. W związku z tym wśród ludności miast porażenie postępujące jest zjawiskiem znacznie częstszym . Poza tymi społecznymi warunkami powodzenie akcji zapobiegawczej zależy też od troski o. jednostkę. W przebiegu kiły drugiego rzędu wszyscy chorzy mają zmiany w płynie mózgowo-rdzeniowym, które później przeważnie się cofają. Mimo usilnego leczenia u pewnego odsetka chorych zmiany te zachowują się nadal, co prawdopo- dobnie stanowi zapowiedź przyszłego porażenia postępującego. Dlatego obecnie przy leczeniu kiły sprawdza się stan płynu mózgowo-rdzeniowego, aby w porę wykryć groźbę kiły ośrodkowego ukladu nerwowego i zapobiec rozwojowi tych powikłań. Płyn mózgowo-rdzeniowy powinno się kontrolować do 5 lat po zakażeniu kilowym. Jeżeli w czasie tym zmiany. nie ustąpią, to konieczne jest leczenie zapobiegawcze gorączkowo-penicylinowe. [przypisy: , olejki do włosów, rwa kulszowa, stomatologia Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

Rokowanie. Prognosis ad vitam jest

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe od przewlekłej prosówkowej gruźlicy płuc odróżnia się gruźlicę płuc włóknistą za- gęszczającą ograniczoną na tej podstawie, że zmiany w płucach ograni- czają się w niej do szczytów płucnych i wywołują tutaj wyraźne objawy fizyczne, natomiast w przewlekłej gruźlicy prosówkowej gruzełki są roz- siane .na całej przestrzeni płuc i nie wywołują wyraźniejszych objawów fizycznych, tak że sprawę wykrywa dopiero badanie radiologiczne płuc. Rokowanie w gruźlicy płuc włóknistej zagęsżczającej ograniczo- nej jest przeważnie dobre. Trzeba jednak liczyć się z możliwością roz- siania o charakterze mieszanym, zwłaszcza u chorych wyniszczonych. Dołączenie się wysiewów odoskrzelowych wiedzie do rozwoju suchot płuc rozpadowo-włóknistych wyniszczających (phthisis pulmanum ulcerosofi- brosa cachectisans), które rokują niepomyślnie. Rokować trzeba także ostrożnie, jeżeli dołączą się przerzuty do mózgu albo gdy na tle rozsiania rozwinie się stwardnienie licznych gruczołów dokrewnych. Leczenie. Do niedawna, gdy panował pogląd o szczytowym po- wstawaniu suchot płuc, uznawano zmiany w szczytach płucnych za po- czątkowy okres tej choroby i kierowano takich chorych do sanatoriów dla chorych płucnych. Chorzy ci stanowili przeważną część leczących się w uzdrowiskach, które im zawdzięczały rozgłos. Obecnie, gdy dowie- dziono łagodnego charakteru gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ogra- nicaonej zaniechano. wysyłania tych chorych do uzdrowisk, jeżeli- stan ich odżywienia jest dobry. W okresie przycichania chorzy mogą nie prze- rywać swych zajęć, stosując jednakże leczenie higieniczno-dietetyczne i objawowe. Chorego należy pouczyć jak ma postępować, by nie zakażał otoczenia. W okresie bezgorączkowym gruźlicy płuc włóknistej zagęszczającej ograniczonej, jeżeli. chory nie jest wychudzony, można uzyskać dobre wyniki, przez ostrożne leczenie tuberkuliną. Upadek odżywienia i ogólne osłabienie wymagają przerwania pracy zawodowej i systema- tycznego leczenia wzmacniającego. Często da się ono przeprowadzić z większym skutkiem dopiero w warunkach sanatoryjnych. Wszelkie zaostrzenie choroby wymaga wypoczynku i leżenia w łóżku. W razie zej- ścia w suchoty płuc rozpadowo-włókniste stosuje się leczenie według za- sad obowiązujących w tej chorobie. [podobne: , rwa kulszowa, olejowanie włosów, implanty zębów ]

Comments Off

« Previous Entries