Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Na dowód slusznosci swego zapatrywania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na dowód słuszności swego zapatrywania anatomo-patolodzy przytaczają bezsporny fakt kliniczny, że pierwsze objawy fizyczne suchot płuc nie- raz dotyczą okolic nadobojczykowych. Nie uwzględnia się jednak przy tym tego, że zmiany w okolicy podobojczykowej nierzadko wywołują objawy fizyczne wyraźniejsze właśnie w dołku nadobojczykowym. Prócz tego jama, usadowiona pierwotnie w okolicy podobojczykowej, może z czasem okazać się powyżej obojczyka, jeżeli w sprawę gruźliczą zosta- nie wciągnięty szczyt płucny, który zapadając się pociągnie za sobą jamę ku górze. Niektórzy klinicyści sprzeciwiają się rówmez uznaniu nacieku wcze- snego za zmianę początkową suchot płuc. Swe stanowisko opierają na bardzo dokładnych seryjnych badaniach rentgenograficznych płuc tych samych osób w kilkoletnim okresie a nawet w okresie kilkonastoletnim poprzedzaj ącym naciek. Tymi badaniami powiodło się nieraz stwierdzić w płucach ogniska, czasami bardzo drobne, cofające się z pozostawieniem tylko smugowatości. W zwiąaku z tym Bezaneon. i jeo szkoła utrzymują, że gruźlica płuc rozpoczyna się od zmian w zrębie płucnym (tramitis tuberculosa) dookoła naczyń chłonnych (pelivasculitis tuberculosa) i do- okoła oskrzeli (peribronchitis tuberculosa). Zmiany te poprzedzają na dłu- go powstanie pospolitych suchot płucnych. Za takim ujęciem sprawy przemawiają także nowsze seryjne badania radiologiczne, które pozwoliły śledzić rozwój gruźlicy w płucu przedtem zdrowym w czasie leczenia odmą opłucną drugiego chorego płuca. Okazało się, że nacieki wczesne, uznawane obecnie za początkową zmianę suchot płuc, powstającą w nie- zmienionej części płuca, w ogromnej większości przypadków poprzedza. bardzo powoli rozwijająca się zmiana w odpowiednim miejscu zrębu płucnego (tram-itis initialis) dookoła naczyń chłonnych okołozrazikowych i okołooskrzelowych. Zmiana ta powstaje na tle pierwotnego zakażenia gruźliczego płuca przedtem zdrowego. W jednych przypadkach ona wy- gasa, w innych natomiast powoli posuwa się wywołując gruźlicę śród- miąższową (tuberculosis pulmonum interstitialis). Wreszcie na jej tle może powstać ostre ograniczone odoskrzelowe zapalenie płuc (broncho- pneumonia acuta órcumscripta tuberculosa) odpowiadające wczesnemu naciekowi. Jak zatem widać, zagadnienie patogenezy suchot płuc, pomimo znacz- nego rozszerzenia naszych wiadomości, nie jest jeszcze ostatecznie wy- jaśnione. [podobne: , salon fryzjerski mokotów, implanty Warszawa, odżywka do włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘salon fryzjerski mokotów’

Na dowód slusznosci swego zapatrywania

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W miejscach nowych ognisk można przedmiotow stwierdzić stopniowe przeobrażanie się zmian osłuchowych, za- czynając od- trzeszczeń poprzez rzężenia znamionujące serowacenie do przelewania się i do szmeru oddechowego oskrzelowego. Ponieważ po- wtarzające się nawały powstają w różnym czasie, przeto w okresie roz- winiętym suchot płuc objawy osłuchowe nie są jednolite, jak to bywa w okresie suchot płuc rozpoczynających się tym bardziej że obok świe- zych ognisk w zdrowych częściach płuc mogą powstawać zapalenia do- okoła ognisk starych, nawet wygojonych (inflammatio pulmonum peri- focalis). Toteż obok szmeru oddechowego oskrzelowego słyszy się zwykle inne odmiany szmeru, mianowicie oskrzelowo-pęcherzykowy, pęcherzy- kowo-oskrzelowy, nieoznaczony, pęcherzykowy zaostrzony itd., obok rzę- żeń wilgotnych niedźwięcznych rzężenia dźwięczne różnego kalibru, świsty itd. Równoczesnoś rozmaitych objawów osłuchowych stanowi znamienną cechę suchoy płuc rozwiniętych. Zmiany opukowe w okresie suchot płuc rozwiniętych świadczą O zagęszczeniu tkanki płucnej. Nieraz stwierdza się także objawy opu- kowe, typowe dla jam w płucach, które omówiłem w części ogólnej. Zmiany opukowe stwierdza się przede wszystkim w górnych płatach płuc. Zależą one nie tylko od nacieków, ale także od zmniejszenia powie- trzności płuc wskutek zwężenia światła oskrzeli, wywołanego uciskiem oskrzeli przez nacieki i blizny, a także towarzyszącym nieżytem oskrzeli. Drżenie piersiowe w miejscach zagęszczenia tkanki płucnej jest wzmożone. Zaostrzenia choroby w okresie rozwiniętych suchot płuc mogą także ustępować. Po każdym zaostrzeniu stan chorych poprawia się początkowo nieraz bardzo szybko i chorzy czują się nawet zdrowymi, pomimo to że badaniem metodami podstawowymi i radiologicznymi stwierdza się zmiany w płucach coraz rozleglejsze, szerzące się ku do- łowi, a badanie plwociny wykrywa coraz obfitsze prątki gruźlicy i włókna sprężyste. Okresy poprawy mogą trwać miesiącami, stopniowo jednak stają się krótsze a zaostrzenia coraz dłuższe i silniejsze. [więcej w: , bielizna damska sklep internetowy, salon fryzjerski mokotów, psycholog Kraków ]

Comments Off