Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Zaburzenia psychiczne w parkinsonizmie. Czasem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia psychiczne w parkinsonizmie. Czasem trudno jest ocenić – ich prawdziwe rozmiary, gdyż spowolnienie .ruchów, maskowatość twarzy, zaburzenia mowy i inne objawy neurologiczne łatwo wziąć za wyraz otępienia. Zdarzało się już przy. powierzchownym badaniu i przy brakach z zakresu diagnostyki psychiatrycznej, że parkinsonika uznawano za katato- nika, co trzeba .uznać za błąd sztuki. Dlatego każdy psychiatra powinien dobrze znać neurologiczne objawy parkinsonizmu. Niezależnie jednak od pozorów, jakie stwarza znieruchomienie chorego, stwierdza się niemal zawsze pewne rzeczy- wiste zaburzenia psychiczne. Tok procesów psychicznych jest mimo wszystko zwolniony (bradyphrenia). Widzi się też osłabienie samorzutności. Obniżeniu napędu psychoruchowego towarzyszą też pewne zmiany życia afektywnego, po- legające na stępieniu odczynów ucżuciowych, szczególnie w zakresie uczuć wyż- szych. Za tym, że zjawiska te nie zależą tylko od wzmożonego napięcia mięśnio- wego, przemawia fakt, że zanik napędu psychoruchowego widuje się u chorych, li których nie ma tych objawów neurologicznych. Jest różnica między zahamo- waniem u melancholika i parkinsonika: melancholik chciałby powziąć posta- nowienie, ale nie może, u parkinsonika brak jest życzenia, aby coś, postanowić (Hauptmann za Bumkern). Przeważająca większość chorych ma silne poczucie choroby i prosi o leczenie. Inni robią wrażenie tępych, gdyż nie umieją uzewnętrznić, jak bardzo boleją nad swoim stanem. Nawet gdy życie uczuciowe zdaje się wygasłe, chorzy, jeśli obudzić ich zaufanie, żalą się, że ani radość, ani smutek nie przejmuje ich. U niektórych zdaje się wygasać przykrość związana z głodem, bólem itd. Nawet w daleko posuniętej sprawie nie widzi się pierwotnych zaburzeń czynności pa- mięciowych i intelektualnych. Pojmowanie i sądzenie jest do końca utrzymane bez zarzutu. Dzięki temu chory może czasem wyrównywać częściowo braki uczu- ciowości, mianowicie może sobie wyobrazić, jakim uczuciem zdrowa osoba na jego miejscu reagowałaby na dane podniety. Analogicznie do ruchowych zabu- rzeń automatyzmu widuje się i myślowe zjawiska tego samego rzędu. Określe- nia parkinsoników brzmią czasem jak wynurzenia schizofreników: mówią oni o pustce myślowej, o zastoju myśli, o rwaniu się łańcuchów myślowych, za- chowują jednak wobec tych zjawisk krytycyzm i poczucie choroby, nie przy- pisując ich działaniom zewnętrznym. W parkinsonizmie nie ma więc urojenie- wego tłumaczenia tych przeżyć. [więcej w: , dezynsekcja warszawa, olejek kokosowy na włosy, sklep kolagen ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Zaburzenia psychiczne w parkinsonizmie. Czasem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Stan ogólny chorych może pozostawać latami dobry. Pomimo twierdzenia chorych, że nie gorącz- kują, dokładne mierzenie ogólnej ciepłoty ciała wykrywa od czasu do czasu gorączkę, niekiedy nawet wysoką. Towarzyszy ona zwykle no- wemu nawałowi choroby. Bardzo często gorączki nie ma nawet w koń- cowym okresie choroby, gdy są już jamy, zależnie od tego, że potężne roz- lane stwardnienia uniemożliwiają. wsysanie wytworów rozpadu zawartości jam. Tym się tłumaczy także i to, że często nie ma innych objawów toksycznych (wychudnienia, potów nocnych, utraty łaknie- -nia, zaburzeń trawienia itd.). Badanie fizyczne w zakresie płuc w gruźlicy płuc włók- nistej rozlanej początkowo czasami wykrywa skrócenie odgłosu opu- kowego w okolicy górnych płatów płucnych i zaostrzenie pęcherzyko- wego szmeru oddechowego. W drugim okresie, oskrzelowo-płucnym, zmiany są wybitniejsze: klatka piersiowa przybiera kształt becz- kowaty, rozedmowy, pomimo nawet stosunkowo młodego wieku chorych, przytłumienie w okolicy górnych płatów płucnych zwiększa się, szmer oddechowy zaostrza się bardziej, czasami bywa oskrzelowy, nadto słyszy się, chociaż nie zawsze, nieliczne świsty i rzężenia drobnobańkowe, a w dolnych płatach osłabiony szmer pęcherzykowy z wydłużonym wy- dechem. Objawy te mogą trwać w różnym i zmiennym .stopniu ca- łymi latami. Jeżeli sprawa włóknista zatrzymuje się, to wymienione objawy mogą nawet cofać się wskutek rozwoju obocznej rozedmy płuc. Jeżeli sprawa włóknista toczy się głęboko w płucach, to opukiwaniem i osłuchiwaniem można nie wykryć żadnych zmian. Klasycznych obja- wów jam zwykle nie ma, za1eżnie od tego, że opłucna bywa zazwyczaj bardzo zgrubiała, jamy leżą głęboko i są otoczone twardą tkanką łączną, sąsiednia zaś tkanka płucna jest w stanie rozedmy. Z czasem może powstać lekkie zapadnięcie się górnej części klatki piersiowej po jednej lub po obu stronach oraz zmniejszenie jej ruchów oddechowych. [hasła pokrewne: , sklep kolagen, odwrócona osmoza, okulista ]

Comments Off