Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

PLASAWICA PRZEWLEKLA HUNTINGTONA (CHOREA CHRONICA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PLĄSAWICA PRZEWLEKŁA HUNTINGTONA (CHOREA CHRONICA PROGRESSIV A) Jest to jedna z nielicznych jednostek, w których czynnik dziedziczny odgrywa rolę. Spośród dzieci chorego przeciętnie połowa zapada na to cierpienie, pod- czas gdy reszta wraz z potomstwem pozostaje zdrowa. Wyznawcy mendelizmu chętnie powołują się na ten przykład, broniąc swych twierdzeń o fatalizmie chorób dziedzicznych. Trzeba jednak stwierdzić, że mnóstwo zagadnień czeka jeszcze na tym polu na rozwiązanie. Nie da się więc jeszcze przy dzisiejszym stanie wiedzy powiedzieć, jak duży jest udział czynników środowiskowych w powstawaniu pląsawicy przewlekłej. Zapobieganie jest tu o tyle utrudnione, że choroba ujawnia, się w pełni dopiero w czwartym dziesiątku lat, często w piątym, a czasem później, a więc w okresie, gdy chory zdążył już spłodzić potomstwo. Wcześniejsze ujawnienie się choroby, tj. w trzecim dziesiątku lat, należy do rzadkości. Chorobę tę opisał Huntington w r. 18i2, ale znan ją już w pierwszej połowie XIX w. Jest to choroba rzadka. Stanowi ona mniej wię- cej O,2% przypadków przyjmowanych do szpitali. Mężczyźni nieco częściej za- padają na nią. Przebieg jest nieubłaganie postępujący i doprowadza w ciągu kilku lub kilkunastu lat, w rzadszych przypadkach później – do śmierci. Pod względem anatomopatologicznym stwierdza się tu rozległe zmiany zanikowe mózgu, zwłaszcza części czołowej oraz zgrubienie opon miękkich, Ofiarą zaniku padają rdzenne włókna korowe oraz komórki zwojowe. Podobnym zmianom zwyrodnieniowym ulegają jądra podstawy mózgu. Najdalej posunięte zmiany Widywano w IV warstwie komórek kory, w jądrze ogoniastym, w łupinie, w małych komórkach ciała prążkowanego. Widuje się też rozrost gleju i zmiany wsteczne w na- czyniach. w okresie przedchorobowym stwierdza się często u osobników, u których później wystąpi pląsawica przewlekła, pewne zaburzenia charakte-. rologiczne, które zwykło się zaliczać do cech psychopatycznych, chociaż zdaje się słuszniejsza jest tutaj nazwa charakteropatii. [więcej w: , ubranka dla niemowląt, domowe sposoby na trądzik, Stomatolog Kraków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Stomatolog Kraków’

PLASAWICA PRZEWLEKLA HUNTINGTONA (CHOREA CHRONICA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

NIEZNOSZENIE ALKOHOLU (NIETOLERANCJA) Nie jest to właściwość koniecznie patologiczna. Zjawisko polega na wystę- powaniu upojenia o ciężkim przebiegu już po nieznacznych dawkach. Upojenie o ciężkim .przebiegu nie oznacza koniecznie upojenia patologicznego .. To ostat- nie pojęcie leży już w zakresie psychopatologii, a miarą jego jest jakościowe zaburzenie świadomości. Nieznoszenie . alkoholu bywa niekiedy właściwością wrodzoną, widywaną u neuropatów i psychopatów. Wszystkie czynniki cho- robotwórcze, które powodują organiczne zmiany w układzie nerwowym ośrod- kowym, mogą wywołać nietolerancję. Najczęściej zjawisko to spotykamy w sta- nach pourazowych, w padaczce, po zapaleniach mózgu różnej etiologii oraz w przebiegu alkoholizmu przewlekłego. Niesłusznie przypuszcza się czasem, że o nieznoszeniu alkoholu ma się prawo mówić tylko w tych przypadkach, w któ- rych małe dawki wywołują upojenie patologiczne. Pojęcie to rozciąga się bo- wiem na wszelkie odczyny alkoholowe, które .występują już przy małych daw- kach. Nietolerancja może się wyrażać tylko bólami głowy, nudnościami, skłon- nością do wymiotów, przykrym samopoczuciem, przygnębieniem, lękiem, wzmo- żoną reaktywnością psychoruchową, przygłuszeniem hamulców rozumowo-uczu- ciowych itd. W innych przypadkach, np. w alkoholizmie nałogowym, małe dawki wystarczają do wywołania upojenia zwykłego, co tłumaczy się odru- chem warunkowym. Objawy nietolerancji stwierdza się jednak u wielu osób, które nie są neuro- ani psychopatami, ani nie przeszły jakiejś organicznej sprawy mózgowej. Bywają przypadki upojenia patologicznego, gdzie naj dokładniej przeprowadzone wywiady i badania nie pozwalają wykryć jakiegokolwiek pod- łoża spośród wymienionych wyżej możliwości. Czasem może chodzić o chwi- lowy stan ustroju, np. po ciężkim przemęczeniu, w stanie wygłodzenia, w cza- sie upału itd. Są to zresztą przypadki rzadkie, gdyż najczęściej nietolerancja wskazuje na wrodzone lub nabyte zmiany organiczne w ośrodkowym układzie nerwowym. Nietolerancję można stwierdzić przedmiotowo. [patrz też: , ból pleców, Stomatolog Kraków, olejek kokosowy ]

Comments Off

« Previous Entries