Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA ALKOHOLEM OSTRE UPOJENIE ZWYKLE (EBRIET AS) Alkohol etylowy jest używką tak rozpowszechnioną, że nie ma chyba czło- wieka, który by na sobie nie doświadczył skutków jednorazowego wypicia tej trucizny. Nie u wszystkich odczyn wygląda jednakowo. Zależy to od dawki alkoholu, od ogólnego stanu ustroju, od stopnia sytości, od mnóstwa nie zawsze uchwytnych warunków środowiskowych, ale też i w wysokim stopniu od wła- .ściwości osobniczych. Stan zatrucia ustroju alkoholem określamy nazwą upo- jenia. Stan ten wyraża się podmiotowo znamiennym nastrojem i zmianami czynności psychicznych, znanymi powszechnie. Przeważnie już w kilka minut po wprowadzeniu alkoholu do ustroju przez przewód pokarmowy, a natych- miast po wprowadzeniu go dożylnie, pojawia się uczucie ciepła, zależne od przekrwienia naczyń krwionośnych obwodowych. Równocześnie pojawia się lżejszy lub wyraźniejszy błogostan, wzmaga się pobudliwość, podmiotowo czyn- ności psychiczne ulegają przyśpieszeniu i ułatwieniu. Po pewnym czasie można zauważyć, że przyśpieszenie czynności umysłowych idzie równolegle ze spły- ceniem myślenia, tak iż zwiększenie wydajności pracy umysłowej okazuje się tylko pozorne. Po upływie dalszego okresu występuje coraz wyraźniejsze utrud- nienie kojarzenia i zmniejszenie krytycyzmu. W połączeniu z euforią stan ten sprawia, że zmniejsza się wrażliwość uczuciowości wyższej: podniety przykre pod względem estetycznym i moralnym txacą na natężeniu. Otoczenie wydaje się jaśniejsze, przyjemniejsze, milsze, bardziej pociągające. Wzmaga się samo- poczucie, zanika brak pewności siebie, nieśmiałość i inne hamulce. Wkrótce wychodzą na jaw coraz wyraźniejsze objawy porażenne w zakresie czynności, których sprawność-zależy od koordynacji psychofizycznej. Najczul- szym narzędziem pod tym względem jest mowa, która staje się utrudniona, zamazana, czasem bełkocząca. Wraz z niedowładem czynności jrmysłowych wzrasta drażliwość i popędliwość. Wreszcie wysycona w -okresie pobudzenia nadmiernie świadomość obniża się pod względem ilościowym. Następuje coraz większe zwężenie jej pola, pojawia się senność i zobojętnienie na podniety zewnętrzne, a w końcu osobnik zapada w sen. Po obudzeniu nie ma w prawid- łowych warunkach niepamięci. Jeżeli nie wszystkie szczegóły da się z okresu upojenia odtworzyć, to głównie wskutek osłabienia spostrzegawczości i kryty- cyzmu. Tylko z tego powodu pewne szczegóły mogły pozostać nie zauważone lub mogły ulec zniekształceniom. Podany opis jest schematem, który zależnie od osobniczych właściwości może ulegać daleko idącym odchyleniom. Tak np. pewna część ludzi upija się nie na wesoło, lecz na smutno. Nastrój przygnębiony, czasem płaczliwy, może jednak w pewnym sensie godzić się z błogostanem. Rozrzewnienie zawiera w sobie nutę przyjemności, jeżeli wskutek zaniku krytycyzmu otoczenie wydaje się życzliwe, zdolne współczuć, zrozumieć, jeżeli podmiotowo zasługuje na wy- lewność, I w przypadku nastroju. rozpogodzonego, wesołego, i w przypadku rozrzewnienia chodzi o rozładowanie napięć afektywnych, o ulgę, o przełama- nie hamulców. Różnice osobnićze bywają zasadniczo natury ilościowej. Chodzić tu może o .lepsze lub gorsze znoszenie napojów wyskokowych. Są ludzie, którzy bezkarnie mogą znieść większe ilości, są inni, u których już po małych daw- kach występują wyraźne oznaki zatrucia. Dopóki odczyn przebiega. bez zabu- rzeń jakościowych świadomości, dopóty leży on w zakresie pojęcia upojenia zwykłego. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, surówki bawełniane, olejowanie włosów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

ZABURZENIA PSYCHICZNE NA TLE ZATRUCIA

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Anatomia patologiczna. Zmiany chorobowe w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej zajmują najczęściej cały płat albo całe płuco, a na- wet. obydwa płuca. Części płuc dotknięte chorobą są twarde. Na prze- . kroju widać jasne, prawie białe smugi, zależne od silnego rozrostu śród- miąższowej tkanki łącznej wywołującego rozlane stwardnienia. Obok stwardnień górujących w obrazie anatomicznym widać nieraz złogi wa- pienne, drobne ogniska serowate, gruzełki włókniste z komórkami olbrzy- mimi oraz jamki. W odróżnieniu od jam w pospolitych suchotach płuc- nych, ściany jam są gładkie, jakby wydłutowane, gdyż tworzy je przeważnie twarda tkanka łączna bliznowata. Na obwodzie zwłóknia- łych miejsc stwierdza się nieraz nowe naczynia krwionośne włoskowate, często obfite. Obok tych zmian stwierdza się często rozszerzenie oskrzeli, powstające wskutek kurczenia się bliznowaciejącej tkanki łącznej. W oskrzelach wykrywa się często cechy przewlekłego nieswoistego lub swoistego nieżytu a dookoła nich – silny rozrost tkanki łącznej (peribron- chitis fibrosa). Wskutek wzmożonej czynności oddechowej, oddalone zdrowe części płuc ulegają znacznemu czynnemu rozciągnięciu (tom II, str. 200) z zwiększeniem pojemności pęcherzyków płucnych i przerostern ich ścian: W opłucnej w gruźlicy płuc włóknistej rozlanej stwierdza się zgrubienia i zrosty. Prawa komora serca bywa w późniejszych okresach przerosła i rozszerzona, zależnie od znacznego utrudnienia małego krą- żenia. Śledziona jest powiększona, twarda, o ostrym brzegu, jak i w in- nych postaciach krwiopochodnych gruźlicy płuc. Objawy. W obrazie chorobowym gruźlicy płuc włóknistej rozlanej można odróżnić 3 okresy: początkowy, oskrzelowo-płucny i płucno-ser- cowy. W początkowym okresie, który moze trwać latami, chory nie odczuwa żadnych dolegliwości albo są one bardzo nieznaczne, pomimo nawet rozległych już zmian w płucach. Jeżeli chorzy się uskarżają, to najczęściej na kłucie w klatce piersiowej, zależne od usa- dowienia się wysiewów blisko opłucnej, oraz na duszność, którą po- czątkowo odczuwają tylko po wysiłkach fizycznych. Z czasem duszność staje się stała i bardzo dokuczliwa, zwłaszcza w trzecim okresie choroby, gdy ustawiczna wzmożona praca prawej komory serca doprowadzi do jej osłabienia i do biernego przekrwienia w płucach. [podobne: , olejek makadamia, surówki bawełniane, dezynsekcja warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries