Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

ZATRUCIA (INTOXICATIONES) I NALOGI (TOXICOMANIAE)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZATRUCIA (INTOXICATIONES) I NAŁOGI (TOXICOMANIAE) Zatrucia mogą być przypadkowe lub rozmyślne. Z punktu widzenia klinicz- nego nie ma tu istotnej różnicy, lecz z punktu widzenia lekarsko-społecznego jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, czy osobnik zatruł się ostro lub zatruwa się przewlekle bez swej wiedzy, czy też rozmyślnie wprowadził lub wprowadza nałogowo do swego ustroju trujące związki chemiczne. Sam nałóg jako taki jest szczególnie trudnym zagadnieniem i klinicznym, i lekarsko-społecznym. Ocena tego zagadnienia jest jednomyślna w stosunku do wszystkich nałogów z wyjątkiem jednego jedynego, mianowicie alkoholizmu. Jest to zagadnienie odrębne zarówno ze względu na niebywale rozpowszechnienie spożycia napo- jów wyskokowych, jak i na swoisty, tolerancyjny, a nawet niekiedy raczej życzliwy niż niechętny stosunek społeczeństwa i władz do tego nałogu. Ustawa z dnia 8 stycznia 1951 r. ,,0 środkach farmaceutycznych. i odurzających oraz artykułach sanitarnych” (Dziennik Ustaw z dn. 8. 1. 1951 r. Nr 1, poz. 4) nie wymienia wśród środków odurzających alkoholu. Wart. 5 wymienionej ustawy czytamy: 1. Środkami odurzającymi w rozumieniu niniejszej ustawy są: 1) opium surowe, 2) opium lecznicze, 3) opium do palenia i jego odpadki, 4) haszysz, 5) liście koka (Folium Coca), 6) ziele konopi indyjskich (Herba Cannabis indicae) oraz ich przetwory mie- szaniny, 7) eter etylowy oraz mieszaniny zawierając;e go, 8) morfina, jej estry i inne pochodne o azocie pięciowartościowym 9) kokaina, 10) heroina (dwuacetylomorfina), 11) dikodid (dwuhydrokodeinon), 12) dwuhydroksykodeinon, 13) dwuhydromorfina, 14) dwuhydromorfinon, 15) tropakokaina, 16) ekgonina, 17) benzoiloekgonina, 18) metyloekgonina, 19) acetylodwuhydrokodeinon, 20) aceglicon (acetylodimetylodwuhydrotebainon) oraz ich sole i mieszaniny. [hasła pokrewne: , olej kokosowy, uprawnienia sep, prawo medyczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

ZATRUCIA (INTOXICATIONES) I NALOGI (TOXICOMANIAE)

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PARAL YSIS JUVENILIS Paralysis juvenilis występuje na tle kiły wrodzonej. Nie zalicza się tu wy- jątkowych zresztą przypadków porażenia postępującego młodocianych wywo- lanego kiłą nabytą. Leczenie rodziców i dziecka zdaje się nie mieć wpływu na późniejsze wystąpienie porażenia postępującego. Okres utajenia wynosi tu niewiele mniej niż u dorosłych, gdyż przeciętnie 8-15 lat. Dzieci te jeszcze przed wybuchem. choroby bywają niedorozwinięte umysłowo lub ociężałe. Niektóre z nich w okresie przedchorobowym mają cechy charakteropatyczne, sprawiają więc trudności wychowawcze, bywają płaczliwe, drażliwe i wybu- chowe. Z tych powodów przeważnie trudno jest ustalić początek procesu para- litycznego, brak bowiem tak istotnej okoliczności, jak załamanie się spraw- ności umysłowej dziecka, obniżenie stopni na świadectwie szkolnym, zubożenie osobowości itd., gdyż cechy te zaznaczały się i w okresie przedchorobowym. Podnoszono osobliwości neurologiczne porażenia młodocianych: absolutna sztyw- ność źrenic w .przeciwstawieniu do odruchowej ma występować znacznie czę- ściej niż u dorosłych, ponadto często stwierdza się niezwykle silne rozszerze- nie źrenic, wreszcie szczególnie często występują napady porażenne, przeważ- nie o charakterze padaczkowatym, czasem i apoplektycznym oraz niedowłady i porażenia. W ogóle objawy ogniskowe są rzeczą częstą. Obraz kliniczny bywa najczęściej typu otępienia prostego, które zresztą przeplata się z objawami ciężkiego niedorozwoju umysłowego. Przy badaniu niepodobna przeważnie przeciągnąć ostrą granicę między tym co wrodzone a tym co powstało wsku- tek procesu paralitycznego. Często występuje niepokój psychoruchowy i krzyk- liwość oraz skłonność do stereotypii ruchowych, grymasów i odruchowych ru- chów żucia i ssania. Zdarzają się też niedorzeczne czyny lub głupkowate figle. Z nawarstwień epigenetycznych najczęściej spotyka się zespół katatoniczny hipokinetyczny, nierzadko z objawami kataleptycznymi. Widywano też zespół hebefreniczny. [patrz też: , uprawnienia sep, olejek kokosowy na włosy, masło shea ]

Comments Off

« Previous Entries