Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

PARAL YSIS JUVENILIS Paralysis juvenilis

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

PARAL YSIS JUVENILIS Paralysis juvenilis występuje na tle kiły wrodzonej. Nie zalicza się tu wy- jątkowych zresztą przypadków porażenia postępującego młodocianych wywo- lanego kiłą nabytą. Leczenie rodziców i dziecka zdaje się nie mieć wpływu na późniejsze wystąpienie porażenia postępującego. Okres utajenia wynosi tu niewiele mniej niż u dorosłych, gdyż przeciętnie 8-15 lat. Dzieci te jeszcze przed wybuchem. choroby bywają niedorozwinięte umysłowo lub ociężałe. Niektóre z nich w okresie przedchorobowym mają cechy charakteropatyczne, sprawiają więc trudności wychowawcze, bywają płaczliwe, drażliwe i wybu- chowe. Z tych powodów przeważnie trudno jest ustalić początek procesu para- litycznego, brak bowiem tak istotnej okoliczności, jak załamanie się spraw- ności umysłowej dziecka, obniżenie stopni na świadectwie szkolnym, zubożenie osobowości itd., gdyż cechy te zaznaczały się i w okresie przedchorobowym. Podnoszono osobliwości neurologiczne porażenia młodocianych: absolutna sztyw- ność źrenic w .przeciwstawieniu do odruchowej ma występować znacznie czę- ściej niż u dorosłych, ponadto często stwierdza się niezwykle silne rozszerze- nie źrenic, wreszcie szczególnie często występują napady porażenne, przeważ- nie o charakterze padaczkowatym, czasem i apoplektycznym oraz niedowłady i porażenia. W ogóle objawy ogniskowe są rzeczą częstą. Obraz kliniczny bywa najczęściej typu otępienia prostego, które zresztą przeplata się z objawami ciężkiego niedorozwoju umysłowego. Przy badaniu niepodobna przeważnie przeciągnąć ostrą granicę między tym co wrodzone a tym co powstało wsku- tek procesu paralitycznego. Często występuje niepokój psychoruchowy i krzyk- liwość oraz skłonność do stereotypii ruchowych, grymasów i odruchowych ru- chów żucia i ssania. Zdarzają się też niedorzeczne czyny lub głupkowate figle. Z nawarstwień epigenetycznych najczęściej spotyka się zespół katatoniczny hipokinetyczny, nierzadko z objawami kataleptycznymi. Widywano też zespół hebefreniczny. [patrz też: , uprawnienia sep, olejek kokosowy na włosy, masło shea ]

Comments Off

Posts Tagged ‘uprawnienia sep’

PARAL YSIS JUVENILIS Paralysis juvenilis

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie różnicowe. Kiła może przyspieszyć procesy miażdżycowe. Zaburzenia psychiczne w miażdżycy mózgu u osobników 40-letnich z dodatnim od- czynem Wassermanna we krwi bywają czasem źródłem pomyłek rozpoznawczych. We wszystkich -tych przypadkach rozstrzyga badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, które w przypadkach miażdżycy mózgu wypada ujemnie. Pornył ki te grożą szcze- gólnie w postaciach kiły mózgu, przebiegających głównie z objawami udaru mózgo- wego. Odgraniczenie kiły mózgu od porażenia postępującego nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza gdy chodzi o kiłę małych naczyń krwionośnych. W kile mózgu utrzymuje się, jak wspominaliśmy, poczucie choroby. Kila grubszych naczyń bywa trudna do odróżnienia od postaci lissauerowskiej porażenia postępującego. Przy różnicowaniu między postaciami oponowymi kiły mózgu a porażeniem postępującym zwracać na- leży uwagę na to, że w pierwszej sprawie widujemy raczej …Porażenia w obrębie mięśni ocznych, podczas gdy w drugiej dotknięty jest raczej nerw twarzowy i pod- językowy. W porażeniu postępującym rzadziej spotykamy się z bólami i bolesnością opukową głowy. Zarówno w rozpoznaniu różnicowym, jak i w ocenie wyników leczenia rozstrzy- gające znaczenie rna . obraz płynu mózgowo-rdzeniowego. Pamiętać należy, że w wyjątkowych przypadkach stan psychiczny w porażeniu postępującym może się dalej pogarszać mimo poprawy lub oczyszczenia . płynu. Znamienny dla porażenia postępującego jest nieduży odczyn komórkowy, lecz raczej znaczne zwiększenie białka. Co do wartości odczynu Wassermanna zdania są podzielone, jednakże prze- waża przeświadczenie, że na odczynie tym można oprzeć w ocenie wyników leczenie i rokowania w wyższym stopniu niż na odczynach komórkowym, koloidowym i biał- kowym. Dość niepewną wartość w różnicowaniu ma fakt podwyższenia ciśnienia płynu mózgowo-rdzeniowego w porażeniu postępującym, gdyż chodzi tu o wartości na ogół nikle. W każdym -razie podwyższone ciśnienie przemawia za porażeniem postępującym, a przeciw wiądowi rdzenia. Odczyn Wassermanna w wiądzie wystę- puje dopiero przy wyższych stężeniach (0,6-1,0). [patrz też: , olejki do włosów, uprawnienia sep, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries