Poradnik medyczny
Choroby oraz ich diagnozowanie

Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Rozpoznanie opiera sie na klasycznych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie opiera się na klasycznych objawach zespołu psycheorgantez- nego, powyżej wyszczególnionych. Typowe objawy neurologiczne wskazywały na tło swoiste sprawy. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego i krwi potwierdziło nasze rozpoznanie: odczyn Wassermanna surowicy krwi i płynu we wszystkich rozcień- czeniach wybitnie dodatni, zawartość białka 40 mg, pleocytoza 333, w tym 2 wie- lojądrzaste. Zastosowano leczenie zimnicą, uzyskując zatrzymanie się procesu cho- robowego. Ze względu na znaczny stopień otępienia i cechy charakteropatyczne chorego umieszczono w Szpitalu w Kocborowie. W Kocborowie poza leczeniem swoistym zastosowano penicylinę. W stanie psy- chicznym nastąpiła znaczna poprawa. Wypisano go dnia 20. IX. 1953 r. Zostal ubez- własnowolniony. Miał potem dużo trudności w znalezieniu pracy, lecz ostatecznie dzięki opiece pozazakładowej Przycliodni Zdrowia Psychicznego znalazł zatrudnienie jako pracownik umysłowy (inspektor) i na tej posadzie utrzymał się, ciesząc się dobrą opinią. W r. 1955 poddał się dwutygodniowej obserwacji w klinice w związku ze staraniami o zniesienie ubezwłasnowolnienia. Przy tej sposobności stwierdzono że uzyskana bardzo dobra remisja utrzymuje się. Pneurnoencefalografia wykazała równomierne poszerzenie ukladu komorowego przy współczynniku Evansa 0,33 . . Odczyny kiłowe w surowicy krwi ujemne, natomiast w płynie mózgowo-rdzeniowym: wybitnie dodatnie (32 j. Kolmera). Odczyny globufinowe ujemne pleocytoza 103 białka poniżej 33 mm. W stanie psychicznym słabo zaznaczone objawy zespołu psychoorganicznego: nieznaczna euforia, lekkie upośledzenie zdolności zapamiętywa- nia, zaznaczony bezkrytycyzm, objawy otępienne cofnęły się wybitnie. Chory prze- stał konfabulować, śmieje się z . dawnych konfabulacji, ironizując na ten temat. W zakresie uczuciowości wyższej stwierdza się również wybitną poprawę: chory ma pozytywny stosunek do pracy, ma ambicję udowodnienia swojej sprawności umysło- wej, okazuje dużą, nawet może zbyt dużą (z zaznaczonymi cechami pieniaczymi) wytrwałość w dochodzeniu swoich praw majątkowych i osobistych, w których rze- . czywiście doznał wielu krzywd. Jak z tego widać, uzyskano za pomocą kombinowa- nego leczenia zimnicą, lekami swoistymi i penicyliną remisję, Zbliżającą się prak- tycznie do zupełnego wyleczenia. [patrz też: , Depilacja laserowa, wkładki sfp, psycholog Kraków ]

Comments Off