Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Pembrolizumab jako terapia drugiej linii dla zaawansowanego raka urotelialnego ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 4th, 2019

Po przejrzeniu pierwszej tymczasowej analizy komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo zalecił kontynuowanie badania zgodnie z planem. Druga analiza okresowa została oparta na dacie odcięcia z 7 września 2016 r. I została przeprowadzona po 334 wypadkach śmiertelnych w całej populacji i wystąpiło 104 zgonów w populacji pacjentów, u których PD-L1 nowotworu połączono pozytywny wynik 10 % albo więcej. Komitet ds. Monitorowania danych i bezpieczeństwa dokonał przeglądu wyników drugiej analizy okresowej w dniu 18 października 2016 r. I zalecił wcześniejsze zakończenie badania, ponieważ pembrolizumab spełniał progi przewagi liczebności ogólnej przeżycia w populacjach kopriuszniczych (tabela S1 w dodatkowym dodatku, dostępna pod adresem ). Wszystkie dane tu przedstawione są danymi z drugiej tymczasowej analizy. Pełny protokół analizy statystycznej jest dostępny w protokole. Wyniki
Pacjenci i leczenie
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka demograficzna i choroby na początku badania w populacji docelowej. W sumie 748 pacjentów poddano badaniom przesiewowym w 120 ośrodkach w 29 krajach. Od 5 listopada 2014 r. Do 13 listopada 2015 r. Losowo 542 pacjentów zostało przydzielonych losowo do pembrolizumabu (270 pacjentów) lub chemioterapii wybranego przez badacza (272). Spośród nich 266 pacjentów w grupie pembrolizumabu i 255 w grupie otrzymującej chemioterapię otrzymało leczenie (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). W grupie otrzymującej chemioterapię 84 pacjentów otrzymywało docetaksel, 84 pacjentów przyjmowało paklitaksel, a 87 otrzymywało winfluninę. Charakterystyka demograficzna i choroby pacjentów na początku badania były zasadniczo zrównoważone pomiędzy dwiema grupami terapeutycznymi (tabela i tabela S2 w dodatkowym dodatku). Ogółem 164 pacjentów (30,3%), w tym 74 pacjentów w grupie pembrolizumabu i 90 w grupie otrzymującej chemioterapię, wykazało, że PD-L1 nowotworu łączy dodatni wynik 10% lub więcej (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym).
Mediana czasu obserwacji, zdefiniowanego jako czas od randomizacji do 7 września 2016 r., Wynosiła 14,1 miesiąca (zakres od 9,9 do 22,1). W populacji leczonej as, mediana czasu trwania badania wynosiła 3,5 miesiąca (zakres, <0,1 do 20,0) w grupie pembrolizumabu i 1,5 miesiąca (zakres, <0,1 do 14,2) w grupie otrzymującej chemioterapię. W sumie 49 pacjentów (18,4%) w grupie pembrolizumabu i 3 (1,2%) w grupie otrzymującej chemioterapię nadal otrzymywało leczenie w momencie odcięcia danych (ryc. S1 w Dodatku uzupełniającym). W populacji, która miała być leczona, 68 pacjentów (25,2%) w grupie pembrolizumabu i 91 (33,5%) w grupie otrzymującej chemioterapię otrzymało kolejną terapię, w tym 2 pacjentów (0,7%) i 35 pacjentów (12,9%), odpowiednio, którzy otrzymali kolejną immunoterapię.
Ogólne przetrwanie
Rycina 1. Rycina 1. Całkowity czas przeżycia i czas przeżycia bez progresji w grupie docelowej, którą należy leczyć. Wyliczono wartości Kaplan-Meier całkowitego przeżycia i przeżycia wolnego od progresji według grupy leczenia. Znaki rozpoznania odpowiadają pacjentom, którzy mieli dane ocenzurowane w ostatnim czasie, gdy wiedzieli, że żyją (Panel A) lub którzy byli znani z życia i bez progresji choroby ocenianej według kryteriów oceny odpowiedzi w Solid Tumors, wersja 1.1, przez ślepych, niezależny, centralny przegląd radiologiczny (Panel B)
[hasła pokrewne: rehmedica, badoo białystok, pelagra objawy ]

Tags: , ,

No Responses to “Pembrolizumab jako terapia drugiej linii dla zaawansowanego raka urotelialnego ad 5”

  1. Małgorzata Says:

    Sprawdź czy z trzustka wszystko ok

  2. Wojciech Says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu potykacze[...]

  3. Alan Says:

    Boli mnie ostanio brzuch strasznie.

Powiązane tematy z artykułem: badoo białystok pelagra objawy rehmedica