Endometrioza przyczyny i objawy
Choroby oraz ich diagnozowanie

Próba Tocilizumabu w zapaleniu tętnic olbrzymich ad 6

Posted in Uncategorized  by admin
September 1st, 2019

Wartości bezwzględnych dla dwóch grup tocilizumabu nie można było ocenić, ponieważ mediana nie została osiągnięta. Odsetek pacjentów, u których wystąpił nawrót, wynosił 23% w grupie otrzymującej tocilizumab raz w tygodniu, 26% w grupie, która otrzymywała tocilizumab co drugi tydzień, 68% w grupie placebo, która przeszła 26-tygodniową stożkę, i 49% w grupie grupa placebo, która przeszła 52-tygodniową stoż- kę. W porównaniu z grupą placebo, która przeszła 26-tygodniową zbieżność, współczynniki ryzyka dla wyrównania wynosiły 0,23 (99% przedział ufności [CI], 0,11 do 0,46) w grupie, która otrzymywała tocilizumab w tygodniu i 0,28 (99% CI, 0,12 do 0,66) w grupie, która otrzymywała tocilizumab co drugi tydzień (p <0,001 dla obu porównań). Mediana wartości nie została osiągnięta w dwóch grupach tocilizumabu (ryc. 2).
Łączna dawka prednizonowa
Całkowita mediana łącznej dawki prednizonu w okresie 52 tygodni wyniosła 1862 mg (95% CI, 1582 do 1942) w grupie otrzymującej tocilizumab raz w tygodniu i 1862 mg (95% CI, 1568 do 2240) w grupie otrzymującej tocilizumab co w innym tygodniu, w porównaniu z 3296 mg (95% CI, 2730 do 4024) w grupie placebo, która przeszła 26-tygodniowe zwężenie i 3818 mg (95% CI, 2818 do 4426) w grupie placebo, która przeszła 52-tygodniowe stożka (p <0,001 dla wszystkich porównań tocilizumabu z placebo) (tabela 2). W analizach post hoc odsetki pacjentów otrzymujących prednizon z otwartymi znakami jako leczenie ratunkowe wynosiły 23% w grupie otrzymującej tocilizumab raz w tygodniu, 33% w grupie otrzymującej tocilizumab co drugi tydzień, 74% w grupie placebo, która przeszła 26-tygodniowe stożki i 55% w grupie placebo, która przeszła 52-tygodniową stożkowatość.
Choroba nawrotowa a nowo rozpoznane zapalenie tętnic olbrzymich
Wstępnie analizowane podgrupy wykazały, że wśród 131 pacjentów, u których w początkowej fazie choroby wystąpił nawrót choroby (1 pacjent z chorobą z nawrotem choroby na początku badania nie był uwzględniony w populacji, która miała zamiar leczyć), ryzyko wystąpienia zaostrzenia było mniejsze w grupie otrzymującej cotygodniowo tocilizumab niż grupa placebo, która przeszła 26-tygodniowe zwężenie (współczynnik ryzyka, 0,23; 99% CI, 0,09 do 0,61, P <0,001) i niż w grupie placebo, która przeszła 52-tygodniowe zwężenie (współczynnik ryzyka, 0,36; 99% CI 0,13 do 1,00, P = 0,01) (ryc. S1 w dodatku uzupełniającym). W tej samej podgrupie pacjentów z nawracającą chorobą pacjenci leczeni tocilizumabem co drugi tydzień nie mieli istotnie innego ryzyka niż pacjenci z grupy placebo (stosunek ryzyka do grupy placebo ze stożkiem 26-tygodniowym, 0,42; 99% CI, od 0,14 do 1,28, P = 0,05, współczynnik ryzyka w porównaniu do grupy placebo z 52-tygodniowym stożkiem, 0,67, 99% CI, 0,21 do 2,10, P = 0,37). Ten zróżnicowany wynik pomiędzy schematami dawkowania tocilizumabu nie był obserwowany u pacjentów, u których nowo rozpoznana choroba była w stanie wyjściowym (ryc. S1A i S1B w dodatkowym dodatku).
Oceny jakości życia
Średni wzrost (wskazujący poprawę kliniczną) od wartości wyjściowej do 52. tygodnia w skróconym wyniku fizycznym SF-36 wyniósł 4,10 w grupie otrzymującej tocilizumab raz w tygodniu i 2,76 w grupie, która otrzymywała tocilizumab co drugi tydzień, podczas gdy wyniki ulegały zmniejszeniu (co wskazuje na gorsze wyniki). warunek) w dwóch grupach placebo (-0,28 w grupie placebo ze stożkiem 26-tygodniowym i -1,49 w grupie placebo ze stożkiem 52-tygodniowym)
[więcej w: badoo białystok, torbiel galaretowata, pelagra objawy ]

Tags: , ,

No Responses to “Próba Tocilizumabu w zapaleniu tętnic olbrzymich ad 6”

 1. Karina Says:

  przy biegunkach i ogolnie problemach z jelitami sprawdza sie intesta

 2. Nikodem Says:

  [..] Cytowany fragment: gabinet logopedyczny[...]

 3. Osprey Says:

  Witam. Niedoczynność mam od urodzenia

 4. The Happy Jock Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do Chirurgia laserowa[...]

 5. Ignacy Says:

  Gorzej….bezmyślność i dramatyczna buta niewiedzy

Powiązane tematy z artykułem: badoo białystok pelagra objawy torbiel galaretowata